Červen 2018

Rozdelenie

27. června 2018 v 8:07 | Regina.hvPán Ježiš Kristus nepriniesol na zem mier, ale rozdelenie. Ako Sám povedal, v jednom dome budú traja proti dvom a naopak. Bude vlastný otec proti synovi, nevesta proti svokre. Toto všetko je skutočná pravda. Nemuselo by to tak byť, keby v jednom dome všetci túžili po Pánovi. No ak si srdce otvoria dvaja a traja ďalší neveria v Neho, potom nastáva situácia, ktorá sa volá rozdelenie. Tu patria aj hádky a posudzovania, ak napríklad syn neverí matke a hanbí sa za jej reči o Kristovi. Tiež viem pochopiť, ako mnohí túžia stretnúť Pána, no žiaľ, naletia všelijakým sektám a falošným ľuďom a potom majú problém niekomu uveriť, hoci srdce im káže aby uverili.
Tam, kde neprebýva Duch Svätý, potom tam nie je Boh a ani pravda nášho Pána. Pravda, ktorú kázal Pán Ježiš, je jediná cesta k Bohu. Ak niekto odmieta tou cestou ísť, navyše neverí v Pána srdcom, ako sa môže nazývať kresťanom? Človek, ktorý neprijal Ducha Svätého, nerozumie Biblii. Ak ju číta bez poznania Boha, jeho chápanie Svätého Písma sa nezhoduje s Pravdou, ktorú nás učí Sám Boh. Preto človek, ktorý neuveril v Ježiša Krista, nášho Pána, nevie k k Nemu ako prísť. Prísť k Ježišovi, uveriť v Neho celým srdcom, od Otca prijať Ducha Svätého, znovu sa narodiť z Boha, mnohí si nedokážu ani predstaviť. Takáto je žiaľ dnes realita!
Mnohí sa posmievajú a kresťanov majú za akýchsi zúfalcov, alebo slabomyseľných, ako som dnes čítala v jednom komentári. To je tá tvrdosť ľudského srdca ako povedal Pán. Ten, kto nedokáže ničomu uveriť, nikdy nič nezažije. Ani Pán Ježiš tam, kde Mu neverili, neučinil mnoho zázrakov. No veľmi sa divil ich tvrdému zmýšľaniu. Je to veľmi smutné, ako mnohí prichádzajú o skutočné vedenie Samým Bohom. Ak náhodou príde nejaká ťažká životná situácia, alebo niečo podobné, títo, ktorí nedokážu v Boha veriť, niektorí sa možno stanú aj udavačmi aj vlastných detí, alebo rodičov, a podobne. Pozor, nepíšem, že všetci, ale niektorí.
Taká je pravda. Pán Ježiš Kristus učinil mnoho zázrakov a neuveril Mu ani Jeho vlastný ľud. Ukrižovali Ho. Len tak naokraj. Všímam si nenávisť medzi komentujúcimi a nádavky na Židov. Viete že Pán Ježiš povedal, že spasenie je zo Židov? Preto bez Biblie- Nového Zákona, všetko komentovanie je zlé. Niet v Ňom Ducha Svätého.
V dnešných časoch ľudia oslavujú sami seba. Len málo ľudí sa nájde kto oslavuje Boha a ďakuje Mu za všetko, čo urobil pre ľudstvo. Za to, že dobrovoľne sa dal ukrižovať aby my sme mohli žiť. Za obrovskú milosť ktorú nám dáva, ak celým srdcom v Neho človek dúfa. Nik by nedokázal sa v mladom veku vzdať svojho života, kým Pán chodil na zemi, lebo ani len Jeho učeníci nechápali mnohé veci, pochopili, len vtedy, keď na nich zostúpil Boží Duch. Ale Boží Syn to dokázal v Jeho nevinnosti a úplnej odovzdanosti sa Otcovi nebeskému. Boh nás miluje až tak, že poslal na smrť svojho Jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho verí, mal život. Pán prišiel na svet, aby nás zmieril s Bohom. Aby nik nezahynul, chce zachrániť mnohých.
Svet si však robí čo chce. Božie Zákony nerešpektuje skoro nikto. Hlása sa na mnohých miestach falošné Evanjelium, ktoré žiaľ, nikoho nazachráni. Tí, ktorí tak činia, majú veľký hriech pred Bohom. Obyčajný človek sa spolieha na určitých učiteľov, lebo nepozná Božie Slovo a ani nedokáže posúdiť, či ten, ktorý káže, je naozaj v Pravde. Lebo len Pravda a Pán Ježiš Kristus ťa vie spasiť, to znamená, zachrániť od budúceho ohňa.
Život človeka nezávisí od jedenia, pitia, alebo peňazí. Žiť bude každý, kto uverí srdcom v Krista a v Jeho vykupiteľské dielo. Zdá sa ti to málo? Boh má obrovskú moc nad každým človekom aj nad zemou a vesmírom. Jemu nič nie je nemožné. Pán prišiel pozývať "chorých a stratených", nie tých, ktorí hovoria, že nič nepotrebujú, lebo všetko vedia. K Bohu prídeš jedine tak, ak ty sám po Ňom túžiš celým srdcom. Nijaký iný človek nevybaví za teba život v kráľovstve nebeskom. Tak začni sa rozprávať s Bohom každý jeden deň a uvidíš, že je Skutočný a Živý. Boh je Bohom živých ľudí.

A hľa, vstal zákonník aby Ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? Odpovedal mu Ježiš: Čo je napísané v Zákone? Čo tam čítaš? On odvetil: Milovať budeš Pána, svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily, z celej mysle a blížneho ako seba samého. Riekol mu teda: Správne si odpovedal! To čiň a budeš žiť.
/Evanjelium podľa Lukáša, 10: 25-28/

Čo ti hovorí srdce?

24. června 2018 v 14:53 | ReginahvV srdci si niekto hovorí,
že dnes niet Boha.
Že príroda všetko sama činí,
a človek kráča ako chce,
že hriechy ktoré činí,
môže skryť vo vlastnom srdci.
Ten však, kto verí v Krista vie,
že Boh je živý,
je Ten istý včera a aj dnes.
Že všetko je Jeho dielo
a neschová sa pre mocným Bohom nik.
Ale ten, kto je v srdci tvrdý,
po smrti bude mať veľký zármutok!
Lebo neuveril v Syna Božieho
a neuveril ani v Jeho dielo!Chvíľa tajomná,
z mračien sa leje dážď.
Pokropí celú zem a aj nás.
O chvíľu slniečko vykukne
a vo mne túžba vzbĺkne.
Hľadám dúhu na oblohe
ktorú nám dávaš Bože...
Keď po daždi nám pripomínaš
naše sny,
zmluvu, ktorú si v našich
srdciach utkal,
lebo láskou si nám do srdca vpísal
Božie zákony!


Sedím pod oblohou
a myslím na Teba, Pane...
V pokání Ti volám hlasne:
Aby si mi odpustil moje myšlienky,
ktoré veľa krát nie sú správne.
Volám k Tebe, Bože môj,
veď túžim mať čisté srdce pred Tebou!
Myšlienky moje nech len o Tebe sú,
Ty si Kráľom a Pánom všetkých pánov,
Ty si môj Boh, naveky.
V slzách a smútku nad hriechom
čas rýchlo preletí.
Ale ja túžim s čistým srdcom
k môjmu Bohu prísť.
Nechcem si ani pripustiť
aby moje srdce
malo bez môjho Pána Ježiša Krista biť.


Postoj chvíľa, si krásna,
ak Boh ma napĺňa láskou,
ak celú moju myseľ
ovláda Jeho ľúbeznou rečou.
Postoj chvíľa, ešte túžim
splynúť s mojim Pánom,
ešte radosť v mojom srdci búši,
po ovocí Jeho Ducha túžim...
Postoj chvíľa, nech Pán
splýva so mnou v mojej duši,
lebo Jeho múdrosť ma učí,
aby som nebola viac...
Postoj chvíľa, nech Pán Ježiš
príde medzi nás,
vtedy bude láska Krista
krájať sa dať. Amen.

Viem kto som?

20. června 2018 v 15:04 | ReginahvNáš Pán Ježiš Kristus predpovedal pred viac ako dvetisíc rokmi, že v posledných časoch sa vyskytne mnoho posmievačov a falošných prorokov, ktorí budú chcieť vtiahnúť do svojich bludov aj Božie deti. Oni sami/falošní proroci/ sú vlastne presvedčení o tom čo hovoria, o ich pravde, hoci hovoria úplne prevrátene. Telesný človek vôbec nechápe veci duchovné, nedokáže im rozumieť, ak sa aj snaží ako chce, nič neuvidí napríklad v konkrétnej vete, nechápe ju, ani ak ju preskúma z každej strany. Jednoducho, nevidí to, čo Pán Ježiš učí tých, ktorí Ho túžia nasledovať. To všetko je preto, lebo si mnohí neotvoria srdcia.
Neodcudzujem vôbec nikoho, lebo tiež som bola slepá a aj hluchá. Ale nie sme tu len preto, aby sme v sebectve žili, nevšímajúc sa navzájom. Túžim, aby všetci tí, ktorí majú pochopiť, pochopili. Suseda sa ma raz opýtala: A ako si, prosím ťa, ja sama môžem otvoriť srdce? Verím tomu, že človek si otvorí srdce tak, že začne sa rozprávať s Bohom. Počujem evanjelium Pána Ježiša Krista, lebo viera v Boha je z počutia. Pre kresťana, ktorý hľadá Boha, sa stane Pán Ježiš všetkým. Nestane sa tak hneď, pretože kresťan sa musí znovu narodiť z Boha! Toto svet nevie pochopiť, lebo si nechce pripustiť, že Boh je Ten istý dnes, ako bol aj včera.
Veď včera ma chcel presvedčiť jeden človek, akou bludnou cestou chodím, nech ju vraj zanechám, a on ma privedie k Bohu. Nie! Nie! Nie! Mala som chuť zvolať: Odíď satan! Lebo tak, ako kedysi apoštoli, aj my ak túžime po Bohu, Boh nás vypočuje a dá nám Svätého Ducha. Toto je pravda! Presviedčal ma, že dnes už nie je možné od Boha dostať Svätého Ducha, vraj to zaniklo s apoštolmi. Toto vôbec nie je pravda, kto chce kráčať k Bohu a neverí v Božie zasľúbenie, v milosť, ktorú nám dáva preto, že sme uverili v Syna Božieho, v Jeho vykupiteľské dielo, že On, Pán Ježiš zomrel dobrovoľne na kríži za hriešnikov, aby tí, ktorí uveria v Neho, mali život v nebeskom kráľovstve, ak tomuto neveria, nikdy nebudú spasení. Ak si nechá človek zatvrdnuté srdce, lebo chce počuť len to, čo sám chce, hľadá si falošných učiteľov, ktorí im zvestujú že Boh im chce dať peniaze, zdravie, šťastie, aby im nič nechýbalo, pekný dom, aby všetko, po čom túži ich duša, mali, veď dnes je všetko dostupné. Toto je evanjelium prosperity, keď človek miluje sám seba a okolie ho nezaujíma.
V dnešnej dobe je mnoho tých, ktorí sa z nás smejú a pritom, my sme tí, ktorí sú milosťou spasení a vedie nás Boží Duch. V našom srdci prebýva Boh. V mojom srdci mám Ten Najvzácnejší poklad, nikdy som nebola šťastnejšia a odovzdanejšia Pánovi, ako odkedy mi dal Seba. Nič viac nepotrebujem, On ma kŕmi Jeho Slovom a Jeho láska je bez hraníc. To znamená, že aj dnes si Boh povoláva svojich učeníkov, ktorí poznávajú nesmiernu veľkosť Božiu a prežívajú Jeho lásku. Ak človek pozná, lebo mu tak Boh dal poznať, svoje hriechy, a učiní skutočné pokánie z týchto hriechov, Boh nikoho neodmietne! Pošle človeku Jeho Ducha, ktorý je naším Tešiteľom, Radcom, Spoločníkom, Učiteľom. Aj dnes Boh činí zázraky skrze Jemu úplne odovzdaných ľudí. Nedajte sa zmiasť bludnými učiteľmi, ktorí hovoria, že všetko už bolo a dnes už Boh spí.
Premôžte tú ľudskú lenivosť a nechcite byť múdry! Začnite čítať Nový Zákon Pána Ježiša Krista. To je Božie Slovo skrze ktoré sa človeku tiež otvoria oči, ak túži samozrejme po Bohu a spasení. Veď koľko času človek venuje počítačom, televízii, ale skrze telku nie je život, len skrze Pána Ježiša. Ani výhovorky typu: Nemám čas, pred mocným Bohom neobstoja. Prizvite k čítaniu Svätého písma Pána Ježiša Krista, vtedy vás bude požehnávať Jeho Slovo. Lebo každý kto chce prísť k Bohu bez Ježiša Krista, ostane slepý a hluchý. Boh ho ponechá v jeho bludoch, veď je namyslený tak, že si myslí, že všetku múdrosť sám zožral. Kto sa povyšuje, bude ponížený.
Skúmajte sa. Strom poznať po ovocí, povedal Pán Ježiš. Dobrý strom nerodí plané ovocie a naopak. Pozri sa na seba kriticky: Čo si o sebe myslíš, aký si? Ohováraš? Posudzuješ? Rozčuľuješ sa? Si sebecký? Podelíš sa s chudákom keď ho stretneš, alebo ho pošleš kade ľahšie? Túžiš hovoriť o Ježišovi Kristovi, alebo ti to pripadá blbé? A mnoho ďalších otáznikov. Ten, kto ohovára, posudzuje, je pyšný, rúhavý, nie, nie je znovuzrodený z Boha, nie. Za to sa ľudia hnevajú, lebo im chceme ukázať pravdu, skrze nášho Pána Ježiša, lebo On je život a On je Všetko čo človek potrebuje v tomto, ale aj v živote v nebeskom kráľovstve. Znovuzrodený človek miluje svojho Boha a aj blížneho. Miluješ Boha aj ty? Túžiš sa rozdať lebo ti je ľúto, aký sú mnohí oklamaní, a ako povedal Pán, nechcú k Nemu prísť, pre svoju zatvrdilosť a pýchu. Lebo si myslia, že všetko chápu a sú múdry. Ale bez Pána Ježiša sa človek sám nedokáže zmeniť, je to Božia práca ak sa niekto zmení k lepšiemu. Nemôže si nikto povedať: Od zajtra sa zmením! Nehovorím, že nikto nevie nič, poopravím sa. Totiž sú ľudia, ktorí dokážu prestať chlastať, drogovať, fajčiť, ale predsa si myslím, že bez vôle nášho Boha by nikdy nedokázali prestať s ničím.
No ak si sa v srdci vôbec nezmenil, uvažuješ po starom, neprestal si hrešiť, a tvrdíš že si znovu narodený z Boha, potom je isté že ťa oklamal satan. Túžim, aby ste mnohí spoznali lásku Božiu, Boh vás miluje, Ježiš Kristus vás miluje!

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane a kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo Ho prosia? Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy, lebo to je zákon a proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia a mnohí ňou vchádzajú, ale do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.
/Evanjelium podľa Matúša, 7:7-14/

Boh a my

16. června 2018 v 14:06 | ReginahvV Novom Zákone farizeji a zákonníci ustavične striehli na to, čo Pán Ježiš Kristus urobí, hlavne v sobotu, keďže sobotný deň mali zasvätený Bohu- Hospodinovi a to pôstom, modlitbami a vtedy nik nepracoval, ani otroci v službách pánov. Robili to hlavne preto, aby Pána mohli obžalovať, pretože boli plní závisti a pokrytectva. No verím, že ani v dnešnej dobe by to nebolo inak, keďže zlo v nás stále panuje. Farizeji v Novom Zákone boli Pánovi protivníci. Zákonníci vlastne sú tiež Pánovi protivníci, zachovávajú alebo skôr držia sa Starého Zákona, kde uznávajú až podnes Mojžiša. Židia totiž stále čakajú na to, že Mesiáš ešte len príde. Nechcú veriť, lebo im Boh zaslepil oči, pretože neuverili v Syna Božieho, že Mesiáš- Spasiteľ tu už bol. Veď skutky, ktoré činil, nikdy nijaký človek nedokázal nikdy učiniť.

Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom: Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchu, obľubujú si predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagógach, pozdravy na námestiach, a to, keď im ľudia hovoria: Majster! Vy si však nedajte hovoriť: Majster! Lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte: Otec! Lebo jeden je váš Otec, ten nebeský. A nedávajte si hovoriť: Vodcovia! Lebo jeden je váš Vodca a to je Kristus.
/Evanjelium podľa Matúša, 23: 1-10/

Cez všetky štyri evanjeliá boli farizeji, zákonníci proti Pánovi a keď len mohli, neustále Mu protirečili. Raz Pána obvinili, že jedáva s colníkmi a hriešnikmi. Stalo sa to v dome Léviho, syna Alfeovho. Vtedy odpovedal Pán:

Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.
/Evanjelium podľa Marka, 2: 17/

V posledných časoch, je veľa zákonníkov, farizejov, ktorí by najradšej Božie dieťa niekam zavreli a vymyli mu mozog. Prepáčte, viem že človek za to nemôže, lebo ak je vedený tým zlým, ak nie je schopný posudzovať čo je od Krista a čo nie je, teda ak je telesný a niet v ňom nijakého svetla, ak odmieta aj to, aby sa pýtal Pána Ježiša, v zlosti je schopný pourážať, vyhrážať sa, súdiť, tak čo tu platí? Žehnám všetkým takýmto ľuďom, ktorí ma nenávidia preto, lebo nechcem počúvať ľudské učenie, ale túžim po Ježišovi a Jeho Slove, ktoré ma posilňuje a sýti v každom čase. Verím, že aj bude. Koľkí sa pokladajú sa "dobrých" a "spravodlivých"! Nechápete, že to tak nie je? My sa s hriechom už narodíme. Každý jeden človek potrebuje prísť k Ježišovi Kristovi, nech je aj najvyšší pre ľudí na zemi! Aj sám veľapoštolský kňaz! Každý jeden človek. Kto toto pochopí, vďaka Bohu. Bohu sláva na veky- vekov!

Zákonníci sa riadia Zákonom a podľa Zákona budú súdení. Chyba je ale v tom, že Zákon nikto z ľudí nedokázal a ani nedokáže nikto nikdy dodržať, dokázal to Pán Ježiš, ale On nie je človekom. Človek už na svet prichádza zlý a sebecký. Ako potom bude Boh súdiť tento svet? Prečo sa potom hovorí, že Ježiš Kristus je Spasiteľ všetkých duší? V Novom Zákone sa apoštoli pomenovali kresťanmi a to platí až podnes a aj bude, kým Pán Ježiš nepríde po druhý krát na zem. Je pravdou, že kresťan už prišiel k Pánovi a má odpustené všetky hriechy. Ak kresťan vie, že mu Boh odpustil hriechy, nebude už viac súdený, ak poslúcha Krista. Ako môže byť presvedčený o odpustení hriechov? Jednoducho to prijal zjavením od Boha. A to je to, čo chcem napísať. Ten, kto uveril Pánovi Ježišovi že umrel na kríži aj za jeho hriechy, a učiní pokánie zo svojich hriechov, Boh mu do srdca pošle Ducha Svätého a človek sa znovu narodí z Boha- kresťan ktorý s láskou a radosťou túži nasledovať svojho Pána Ježiša Krista.
Kresťan je človek, ktorý miluje Boha, lebo ho Boh miloval Prvý. Nie každý, kto hovorí že je kresťan, ním aj skutočne je. Aj ak sa narodil do kresťanskej rodiny, nestáva sa automaticky kresťanom, ani ak ho v rannom detsve pokrstili, ani vtedy, ak tento človiečik navštevoval hodiny náboženstva, toto nie je cesta k Bohu. Ja sama som vyrastala v rodine, kde moja matka bola veriaca a dala ma aj pokrstiť, aj všetky veci okolo som absolvovala, ale musím napísať, Boha som nepoznala. Dnes som počula smiešnu vetu. Ak sa narodíš v garáži, nie je z teba automaticky auto. Jedine vierou v Ježiša Krista prichádzame k Bohu. Jedine tak, že uveríme celým srdcom, celou dušou, celou mysľou v Krista, a tak sa stane jedine vtedy, ak si človek uvedomí, že je zlý a hriešny a bez pomoci Spasiteľa a Boha nebude zachránený pred Božím hnevom. Nik sa nikdy neschová pred Mocným a Všemohúcim Bohom. Boh zostúpil z nebies v podobe Ježiša Krista a dal sa ukrižovať za mnohých, aby mohli žiť. Ježiš bol bez viny, už pred založením sveta existoval a prišiel zachrániť všetkých, ktorí uveria v Neho. Ktorí túžia po živote s Ním v nebesiach a túžia vidieť Jeho tvár. Túžia vidieť ako Boh svojim mocným Slovom činí všetko okolo nás. Veď všetko je od Neho, všetky veci aj živé stvorenia.
No žiaľ, aj v dnešných časoch existujú a snáď sa aj premnožilo mnoho zákonníkov a farizejov, ktorí si hovoria, že však oni sú dobrí a uctievajú falošných bohov. No ale obrazy a nemé sochy ešte nikoho nespasili, ani nikdy nespasia. Kto pozná Živého Boha nebude sa nikdy klaňať modlám! Je tu aj ďalšia vec, ktorú mi Pán ukázal dnes. Ak aj človek pozná Sväté písmo a celý život ho študuje, kým je v tom človeku hnev a posudzovanie, nerozumie tomu slovu, nie je znovuzrodený, lebo ak ho svedomie neupozorní, že tak sa nemá jednať ani s nepriateľom, ako potom? Litera samotná zabíja! Duch je Ten, ktorý oživuje!
Nikdy nikto kto sa spolieha na druhého, že mu vybaví tam hore očistu, pritom sám netúži poznať Živého Pána, nikdy nebude očistený od hriechov, pretože ešte kým má v sebe dušu, potrebuje prísť ku Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je cesta k Bohu, On je tá Pravda, a On nám dáva život! Je bránou do nebies, je jediný Spasiteľ, Ježiš je vzkriesenie aj život, alfa aj omega a proste Ježiš je náš Pán a Boh. Ak niekto tvrdí, že miluje Boha, ale Ježiš je "len" Synom Božím, potom nevie o čom hovorí a v takom človeku vôbec nie je láska k Bohu. Otec a Syn sú jedno. Nemôže nik milovať Boha a o Synovi Ježišovi nechce počúvať nič. Taký človek nech nehovorí že je veriaci.

Večer

13. června 2018 v 21:35 | Regina.hvPane, ja som uverila že Ty si Kristus,
Ten, ktorý má znova prísť na zem.
Vo veľkej bázni Ťa čakám,
olejom radosti moje čelo pomaž,
lebo túžim počuť Tvoj hlas.
Moje srdce znova naplň Duchom Tvojim,
aby som mala dostatok lásky
keď prídeš...
Oživ moje suché kosti,
moju dušu prosím, občerstvuj!
Naplň celú moju nádobu,
lebo túžim nanovo vykročiť dopredu...
Veď Ty ma chceš viesť
a ja túžim kráčať za Tebou.
Už sa nechcem brániť,
lebo Ty si mi Láskou Jedinou!
Za Tebou plače moje srdce.
Po Tebe Bože túžim ako nikdy predtým,
tak prečo tu stojím a len tak čakám?
Ó, Láska moja, príď, tak príď!
Prosím, pomôž mi vykročiť!
Lebo len bezradne stojím
odpusť mi, ja sama neviem ísť...
Lebo Ťa v srdci nosím,
Ty Pane prebývaš vo mne
a bez Teba už nechcem
ďalej nikdy ísť.
Pane, nauč ma, ako mám žiť?
Ó, môj Svätý Bože,
už nechcem tu stáť a čakať.
Prosím, príjmi moje pozvanie,
lebo mi srdce puká.
Veľmi túžim sa Ti poddať
a na kolenách Ťa čakať.
Slzy radosti túžim plakať.
Príď, Pane Ježiši Kriste, príď!

Slová života

10. června 2018 v 18:14 | ReginahvSlová, ktoré si mi Bože
do môjho srdca vpísal,
sú na život v nebi...
Bez tých slov,
nik nebude zachránený.
Tie slová z evanjelia
túžim povedať mnohým ľuďom.
Pomôž im Bože,
nech otvoria si celé srdce!
Nech uveria ako malé deti
veď v tých slovách
je život večný...
Rozhorli aj moje srdce!
Učiň ma svetlom pre ľudí,
veď láska z Teba Bože pramení.
Rozhorli srdcia mnohých ešte!
Veď Ty vieš,
kto kdesi v hĺbke srdca
po Tebe Pane túži.
Ty Pane vieš,
komu zasiať zrnko viery
a komu otvoriť myseľ a dušu.
Aby pravdou boli slová Ježiša
lebo On je život pre mnohých.

Lebo tak Boh miloval svet,
že Svojho Jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul,
ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.
Lebo neposlal Boh Syna na svet,
aby odsúdil svet,
ale aby ho spasil.
Kto verí v Neho, nebude súdený.
Kto neverí, už je odsúdený,
pretože neuveril v meno
jednorodeného Syna Božieho.
A v tom je súd,
že svetlo prišlo na svet,
ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo.
Lebo ich skutky boli zlé.
Každý totiž, kto zle robí,
nenávidí svetlo a nejde na svetlo,
aby jeho skutky nevyšli najavo.
Ale kto činí pravdu,
ide na svetlo,
aby jeho skutky boli zjavené,
pretože sú v Bohu konané.
/Evanjelium podľa Jána, 3:16-21/
Drahý Otče,
Slová lásky Ti túžim napísať,
slová prosby a všetko, čo chceš Ty.
Túžim Ťa osloviť vo veľkej bázni,
veď Ty si Jediný Živý Boh.
Slová modlitby prosím daj mi,
na pery moje ich polož.
Lebo ctím a vážim si Tvoje Sväté Meno.
Poveď ma skrze modlitby tak,
ako chceš Ty, môj Bože!
Prosím, moje srdce naplň Tvojou láskou,
nech žiari zo mňa Pán Ježiš!
Nech Jeho svetlo mnou prenikne,
lebo verím, že niet viac tmy vo mne.
Veď Ty ma napájaš vodou živou,
všetka moja túžba z Teba plynie.
Túžim Ťa prosiť o mojich synov,
ktorí stále blúdia v tme!
Požehnal si mi ich môj Bože,
vyučil si ma skrze nich láske.
Lebo tak srdce matky miluje
a bázeň má pred Bohom.
Veci denne rieši s Pánom Ježišom.
Prosím, vzhliadni k mojim dvom synom!
Otče Svätý, Ty vieš všetko...
Zasej zrnko viery do ich sŕdc,
nech z obrovskej lásky Božej sa rozplynú!
Veď Ty nás miluješ a požehnávaš,
dvoch synov si mi dal Ty!
Prosím, oživ srdcia mojim synom,
vodou živou ich napoj!
Vyuč ich len Tvojej pravde!
Vyuč ich múdrosti Tvojej---veď...

Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom,
poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
/Príslovia, 9:10/

Padá dážď...

3. června 2018 v 15:22 | Regina.hvZ neba padá dážď,
blýska sa a hrmí.
Túžim ostať v bázni a pokoji,
túžim v tejto chvíli splynúť s Kristom.
Z neba padá láska Krista!
Mraky sa menia na lúče slnka,
tým som si istá...
Vo svojom srdci Ťa Pane vyvyšujem.
Na kolená pokľaknem
a lásku Ti vyznám.
Ešte ostaň môj Pane, neodíď,
v bázni sa k modlitbe chystám.
Túžim Ti povedať čo v srdci mám.
Túžim sa Tvojou láskou sýtiť!
Pokľaknem na kolená
a z mojich pier Ti modlitbu hovorím.
Pane, túžim pomôcť ešte mnohým,
len skrze Teba, Bože!
Požehnaj moje činy,
lebo ja sama nič nezmôžem.
Len Ty si môj Pán!
Tvojou krvou som čistá,
na mäsité dosky môjho srdca
si mi Bože zákony vpísal.
Požehnaný Boh a Pán!
Túžim vzývať Tvoje sväté meno.
Okno otváram dokorán a volám:
Príď, Pane Ježiši Kriste!
Naplň moje srdce Tvojou láskou,
nech naveky ostávam v Tebe,
lebo Ty si môj Boh a Pán...V srdci mám túžbu
písať Ti Pane básne.
Ty si môj Boh
a ja mnoho krát žasnem.
Obdivujem Ťa môj Pane,
Tvoju nádhernú múdrosť,
Tvoje slová na večný život.
Tvoju lásku, ktorá nemá hraníc
a tou láskou,
si naplnil srdcia svätých.
Aby sme počúvali Teba,
aby sme ostávali v Tebe
a budeme žiť.
Aby sme bez Teba nečinili nič.
Lebo Ty si v mojom živote všetko,
si Ten najvyšší štít.
Si pevná skala a vodou živou
náše srdcia živíš.
Až k Tebe túžim prísť,
ja slzami pokropím Tvoje nohy!
Napoj moje srdce Tebou, lebo
Ty si mojou láskou preveľkou.
Srdce sa mi rozplýva radosťou.
Túžim Ťa poslúchať Pane,
Tvoje vzácne Slovo!
Lebo večný život plynie z Neho...Radosťou veľkou ma kŕmiš, môj Pane!
Môj život a moje srdce
Ti je naveky odovzdané.
Moje pery Ťa budú chváliť
a oslavovať Tvoje Meno.
Budem Ťa zvelebovať a na uliciach
pokorne a v bázni spievať o Tvojej láske.
Budem hovoriť o dobrote Tvojej!
Chcem volať k pokore mnohých
a jasať radosťou ak prídu.
Tvojou láskou sa rozplývať...
Si mi veľmi vzácny, môj Pane,
ja pokorne Ťa budem čakať
lebo viem, že čoskoro prídeš.
Prosím, rozhorli moje srdce
skôr, ako prídeš...
Nasýť ma Tvojim Slovom,
túžim sa vrátiť k prvej láske!
Túžim žiť v bázni a v objatí
s Tvojim Svätým Duchom.
Túžim Ti odovzdať Pane všetko
moje telesné rúcho túžim zhodiť.
Nič nechcem na tomto svete,
túžim len oslavovať
môjho Pána naveky a večne...