Červen 2018

Boh a my

Sobota v 14:06 | ReginahvV Novom Zákone farizeji a zákonníci ustavične striehli na to, čo Pán Ježiš Kristus urobí, hlavne v sobotu, keďže sobotný deň mali zasvätený Bohu- Hospodinovi a to pôstom, modlitbami a vtedy nik nepracoval, ani otroci v službách pánov. Robili to hlavne preto, aby Pána mohli obžalovať, pretože boli plní závisti a pokrytectva. No verím, že ani v dnešnej dobe by to nebolo inak, keďže zlo v nás stále panuje. Farizeji v Novom Zákone boli Pánovi protivníci. Zákonníci vlastne sú tiež Pánovi protivníci, zachovávajú alebo skôr držia sa Starého Zákona, kde uznávajú až podnes Mojžiša. Židia totiž stále čakajú na to, že Mesiáš ešte len príde. Nechcú veriť, lebo im Boh zaslepil oči, pretože neuverili v Syna Božieho, že Mesiáš- Spasiteľ tu už bol. Veď skutky, ktoré činil, nikdy nijaký človek nedokázal nikdy učiniť.

Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom: Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú, zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ich pohnúť ani prstom. A všetky svoje skutky konajú, aby ich ľudia videli. Širšími si robia modlitebné remienky a zväčšujú strapce na rúchu, obľubujú si predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagógach, pozdravy na námestiach, a to, keď im ľudia hovoria: Majster! Vy si však nedajte hovoriť: Majster! Lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte: Otec! Lebo jeden je váš Otec, ten nebeský. A nedávajte si hovoriť: Vodcovia! Lebo jeden je váš Vodca a to je Kristus.
/Evanjelium podľa Matúša, 23: 1-10/

Cez všetky štyri evanjeliá boli farizeji, zákonníci proti Pánovi a keď len mohli, neustále Mu protirečili. Raz Pána obvinili, že jedáva s colníkmi a hriešnikmi. Stalo sa to v dome Léviho, syna Alfeovho. Vtedy odpovedal Pán:

Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych.
/Evanjelium podľa Marka, 2: 17/

V posledných časoch, je veľa zákonníkov, farizejov, ktorí by najradšej Božie dieťa niekam zavreli a vymyli mu mozog. Prepáčte, viem že človek za to nemôže, lebo ak je vedený tým zlým, ak nie je schopný posudzovať čo je od Krista a čo nie je, teda ak je telesný a niet v ňom nijakého svetla, ak odmieta aj to, aby sa pýtal Pána Ježiša, v zlosti je schopný pourážať, vyhrážať sa, súdiť, tak čo tu platí? Žehnám všetkým takýmto ľuďom, ktorí ma nenávidia preto, lebo nechcem počúvať ľudské učenie, ale túžim po Ježišovi a Jeho Slove, ktoré ma posilňuje a sýti v každom čase. Verím, že aj bude. Koľkí sa pokladajú sa "dobrých" a "spravodlivých"! Nechápete, že to tak nie je? My sa s hriechom už narodíme. Každý jeden človek potrebuje prísť k Ježišovi Kristovi, nech je aj najvyšší pre ľudí na zemi! Aj sám veľapoštolský kňaz! Každý jeden človek. Kto toto pochopí, vďaka Bohu. Bohu sláva na veky- vekov!

Zákonníci sa riadia Zákonom a podľa Zákona budú súdení. Chyba je ale v tom, že Zákon nikto z ľudí nedokázal a ani nedokáže nikto nikdy dodržať, dokázal to Pán Ježiš, ale On nie je človekom. Človek už na svet prichádza zlý a sebecký. Ako potom bude Boh súdiť tento svet? Prečo sa potom hovorí, že Ježiš Kristus je Spasiteľ všetkých duší? V Novom Zákone sa apoštoli pomenovali kresťanmi a to platí až podnes a aj bude, kým Pán Ježiš nepríde po druhý krát na zem. Je pravdou, že kresťan už prišiel k Pánovi a má odpustené všetky hriechy. Ak kresťan vie, že mu Boh odpustil hriechy, nebude už viac súdený, ak poslúcha Krista. Ako môže byť presvedčený o odpustení hriechov? Jednoducho to prijal zjavením od Boha. A to je to, čo chcem napísať. Ten, kto uveril Pánovi Ježišovi že umrel na kríži aj za jeho hriechy, a učiní pokánie zo svojich hriechov, Boh mu do srdca pošle Ducha Svätého a človek sa znovu narodí z Boha- kresťan ktorý s láskou a radosťou túži nasledovať svojho Pána Ježiša Krista.
Kresťan je človek, ktorý miluje Boha, lebo ho Boh miloval Prvý. Nie každý, kto hovorí že je kresťan, ním aj skutočne je. Aj ak sa narodil do kresťanskej rodiny, nestáva sa automaticky kresťanom, ani ak ho v rannom detsve pokrstili, ani vtedy, ak tento človiečik navštevoval hodiny náboženstva, toto nie je cesta k Bohu. Ja sama som vyrastala v rodine, kde moja matka bola veriaca a dala ma aj pokrstiť, aj všetky veci okolo som absolvovala, ale musím napísať, Boha som nepoznala. Dnes som počula smiešnu vetu. Ak sa narodíš v garáži, nie je z teba automaticky auto. Jedine vierou v Ježiša Krista prichádzame k Bohu. Jedine tak, že uveríme celým srdcom, celou dušou, celou mysľou v Krista, a tak sa stane jedine vtedy, ak si človek uvedomí, že je zlý a hriešny a bez pomoci Spasiteľa a Boha nebude zachránený pred Božím hnevom. Nik sa nikdy neschová pred Mocným a Všemohúcim Bohom. Boh zostúpil z nebies v podobe Ježiša Krista a dal sa ukrižovať za mnohých, aby mohli žiť. Ježiš bol bez viny, už pred založením sveta existoval a prišiel zachrániť všetkých, ktorí uveria v Neho. Ktorí túžia po živote s Ním v nebesiach a túžia vidieť Jeho tvár. Túžia vidieť ako Boh svojim mocným Slovom činí všetko okolo nás. Veď všetko je od Neho, všetky veci aj živé stvorenia.
No žiaľ, aj v dnešných časoch existujú a snáď sa aj premnožilo mnoho zákonníkov a farizejov, ktorí si hovoria, že však oni sú dobrí a uctievajú falošných bohov. No ale obrazy a nemé sochy ešte nikoho nespasili, ani nikdy nespasia. Kto pozná Živého Boha nebude sa nikdy klaňať modlám! Je tu aj ďalšia vec, ktorú mi Pán ukázal dnes. Ak aj človek pozná Sväté písmo a celý život ho študuje, kým je v tom človeku hnev a posudzovanie, nerozumie tomu slovu, nie je znovuzrodený, lebo ak ho svedomie neupozorní, že tak sa nemá jednať ani s nepriateľom, ako potom? Litera samotná zabíja! Duch je Ten, ktorý oživuje!
Nikdy nikto kto sa spolieha na druhého, že mu vybaví tam hore očistu, pritom sám netúži poznať Živého Pána, nikdy nebude očistený od hriechov, pretože ešte kým má v sebe dušu, potrebuje prísť ku Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je cesta k Bohu, On je tá Pravda, a On nám dáva život! Je bránou do nebies, je jediný Spasiteľ, Ježiš je vzkriesenie aj život, alfa aj omega a proste Ježiš je náš Pán a Boh. Ak niekto tvrdí, že miluje Boha, ale Ježiš je "len" Synom Božím, potom nevie o čom hovorí a v takom človeku vôbec nie je láska k Bohu. Otec a Syn sú jedno. Nemôže nik milovať Boha a o Synovi Ježišovi nechce počúvať nič. Taký človek nech nehovorí že je veriaci.

Večer

Středa v 21:35 | Regina.hvPane, ja som uverila že Ty si Kristus,
Ten, ktorý má znova prísť na zem.
Vo veľkej bázni Ťa čakám,
olejom radosti moje čelo pomaž,
lebo túžim počuť Tvoj hlas.
Moje srdce znova naplň Duchom Tvojim,
aby som mala dostatok lásky
keď prídeš...
Oživ moje suché kosti,
moju dušu prosím, občerstvuj!
Naplň celú moju nádobu,
lebo túžim nanovo vykročiť dopredu...
Veď Ty ma chceš viesť
a ja túžim kráčať za Tebou.
Už sa nechcem brániť,
lebo Ty si mi Láskou Jedinou!
Za Tebou plače moje srdce.
Po Tebe Bože túžim ako nikdy predtým,
tak prečo tu stojím a len tak čakám?
Ó, Láska moja, príď, tak príď!
Prosím, pomôž mi vykročiť!
Lebo len bezradne stojím
odpusť mi, ja sama neviem ísť...
Lebo Ťa v srdci nosím,
Ty Pane prebývaš vo mne
a bez Teba už nechcem
ďalej nikdy ísť.
Pane, nauč ma, ako mám žiť?
Ó, môj Svätý Bože,
už nechcem tu stáť a čakať.
Prosím, príjmi moje pozvanie,
lebo mi srdce puká.
Veľmi túžim sa Ti poddať
a na kolenách Ťa čakať.
Slzy radosti túžim plakať.
Príď, Pane Ježiši Kriste, príď!

Slová života

10. června 2018 v 18:14 | ReginahvSlová, ktoré si mi Bože
do môjho srdca vpísal,
sú na život v nebi...
Bez tých slov,
nik nebude zachránený.
Tie slová z evanjelia
túžim povedať mnohým ľuďom.
Pomôž im Bože,
nech otvoria si celé srdce!
Nech uveria ako malé deti
veď v tých slovách
je život večný...
Rozhorli aj moje srdce!
Učiň ma svetlom pre ľudí,
veď láska z Teba Bože pramení.
Rozhorli srdcia mnohých ešte!
Veď Ty vieš,
kto kdesi v hĺbke srdca
po Tebe Pane túži.
Ty Pane vieš,
komu zasiať zrnko viery
a komu otvoriť myseľ a dušu.
Aby pravdou boli slová Ježiša
lebo On je život pre mnohých.

Lebo tak Boh miloval svet,
že Svojho Jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul,
ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.
Lebo neposlal Boh Syna na svet,
aby odsúdil svet,
ale aby ho spasil.
Kto verí v Neho, nebude súdený.
Kto neverí, už je odsúdený,
pretože neuveril v meno
jednorodeného Syna Božieho.
A v tom je súd,
že svetlo prišlo na svet,
ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo.
Lebo ich skutky boli zlé.
Každý totiž, kto zle robí,
nenávidí svetlo a nejde na svetlo,
aby jeho skutky nevyšli najavo.
Ale kto činí pravdu,
ide na svetlo,
aby jeho skutky boli zjavené,
pretože sú v Bohu konané.
/Evanjelium podľa Jána, 3:16-21/
Drahý Otče,
Slová lásky Ti túžim napísať,
slová prosby a všetko, čo chceš Ty.
Túžim Ťa osloviť vo veľkej bázni,
veď Ty si Jediný Živý Boh.
Slová modlitby prosím daj mi,
na pery moje ich polož.
Lebo ctím a vážim si Tvoje Sväté Meno.
Poveď ma skrze modlitby tak,
ako chceš Ty, môj Bože!
Prosím, moje srdce naplň Tvojou láskou,
nech žiari zo mňa Pán Ježiš!
Nech Jeho svetlo mnou prenikne,
lebo verím, že niet viac tmy vo mne.
Veď Ty ma napájaš vodou živou,
všetka moja túžba z Teba plynie.
Túžim Ťa prosiť o mojich synov,
ktorí stále blúdia v tme!
Požehnal si mi ich môj Bože,
vyučil si ma skrze nich láske.
Lebo tak srdce matky miluje
a bázeň má pred Bohom.
Veci denne rieši s Pánom Ježišom.
Prosím, vzhliadni k mojim dvom synom!
Otče Svätý, Ty vieš všetko...
Zasej zrnko viery do ich sŕdc,
nech z obrovskej lásky Božej sa rozplynú!
Veď Ty nás miluješ a požehnávaš,
dvoch synov si mi dal Ty!
Prosím, oživ srdcia mojim synom,
vodou živou ich napoj!
Vyuč ich len Tvojej pravde!
Vyuč ich múdrosti Tvojej---veď...

Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom,
poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
/Príslovia, 9:10/

Padá dážď...

3. června 2018 v 15:22 | Regina.hvZ neba padá dážď,
blýska sa a hrmí.
Túžim ostať v bázni a pokoji,
túžim v tejto chvíli splynúť s Kristom.
Z neba padá láska Krista!
Mraky sa menia na lúče slnka,
tým som si istá...
Vo svojom srdci Ťa Pane vyvyšujem.
Na kolená pokľaknem
a lásku Ti vyznám.
Ešte ostaň môj Pane, neodíď,
v bázni sa k modlitbe chystám.
Túžim Ti povedať čo v srdci mám.
Túžim sa Tvojou láskou sýtiť!
Pokľaknem na kolená
a z mojich pier Ti modlitbu hovorím.
Pane, túžim pomôcť ešte mnohým,
len skrze Teba, Bože!
Požehnaj moje činy,
lebo ja sama nič nezmôžem.
Len Ty si môj Pán!
Tvojou krvou som čistá,
na mäsité dosky môjho srdca
si mi Bože zákony vpísal.
Požehnaný Boh a Pán!
Túžim vzývať Tvoje sväté meno.
Okno otváram dokorán a volám:
Príď, Pane Ježiši Kriste!
Naplň moje srdce Tvojou láskou,
nech naveky ostávam v Tebe,
lebo Ty si môj Boh a Pán...V srdci mám túžbu
písať Ti Pane básne.
Ty si môj Boh
a ja mnoho krát žasnem.
Obdivujem Ťa môj Pane,
Tvoju nádhernú múdrosť,
Tvoje slová na večný život.
Tvoju lásku, ktorá nemá hraníc
a tou láskou,
si naplnil srdcia svätých.
Aby sme počúvali Teba,
aby sme ostávali v Tebe
a budeme žiť.
Aby sme bez Teba nečinili nič.
Lebo Ty si v mojom živote všetko,
si Ten najvyšší štít.
Si pevná skala a vodou živou
náše srdcia živíš.
Až k Tebe túžim prísť,
ja slzami pokropím Tvoje nohy!
Napoj moje srdce Tebou, lebo
Ty si mojou láskou preveľkou.
Srdce sa mi rozplýva radosťou.
Túžim Ťa poslúchať Pane,
Tvoje vzácne Slovo!
Lebo večný život plynie z Neho...Radosťou veľkou ma kŕmiš, môj Pane!
Môj život a moje srdce
Ti je naveky odovzdané.
Moje pery Ťa budú chváliť
a oslavovať Tvoje Meno.
Budem Ťa zvelebovať a na uliciach
pokorne a v bázni spievať o Tvojej láske.
Budem hovoriť o dobrote Tvojej!
Chcem volať k pokore mnohých
a jasať radosťou ak prídu.
Tvojou láskou sa rozplývať...
Si mi veľmi vzácny, môj Pane,
ja pokorne Ťa budem čakať
lebo viem, že čoskoro prídeš.
Prosím, rozhorli moje srdce
skôr, ako prídeš...
Nasýť ma Tvojim Slovom,
túžim sa vrátiť k prvej láske!
Túžim žiť v bázni a v objatí
s Tvojim Svätým Duchom.
Túžim Ti odovzdať Pane všetko
moje telesné rúcho túžim zhodiť.
Nič nechcem na tomto svete,
túžim len oslavovať
môjho Pána naveky a večne...