Duben 2018

Odpúšťanie

22. dubna 2018 v 7:39 | Reginahv

Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš Otec nebeský neodpustí vám, keď sa previníte.
/Evanjelium podľa Matúša 6:14,15/

Ak odpustíš v srdci svojmu blížnemu, aj Otec nebeský odpustí tebe. Ale ak si v srdci držíš neodpustenie, ani nebeský Otec neodpustí tebe. Toto je veľmi silné slovo: Odpúšťanie. Niekedy sa dvaja ľudia pohádajú pre maličkosti, ktoré môžu vyústiť až do hriechu. Keď odpúšťanie neprichádza, lebo si navrávaš, že ty si nič neurobil a nech druhá strana sa ospravedlní tebe. Obaja ste presvedčení o svojej pravde. Toto je fakt zavádzajúce a nesprávne. Pán Ježiš Kristus hovorí každému kresťanovi osobitne, každému, kto má uši na počúvanie, aby pri všetkých hádkach a nedorozumeniach hľadal príčinu sám v sebe, nie v tom druhom.
Zvyčajne sa človek začne obhajovať a hovorí: Ja nie, to ty, ty, ty si všetkému na vine! Ale kto vie, čo ten druhý má vo svojom srdci? Aké myšlienky mu kolujú v hlave? To nevie človek, to vie len Boh a duch človeka. Lebo to, čo je v našom srdci hlboko skryté, človek sám na to nedosiahne. Vekom to zašlo a prach nasadal. To len obrazne. Nesprávne je, ak nehľadáš brvno vo svojom oku, ale ustavične hľadáš smeti v oku svojho blížneho!

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení a akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané. Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať bratovi,: Poď, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.
/Evanjelium podľa Matúša 7: 1-5/

Lekár, uzdrav sám seba!: Toto príslovie použil Pán Ježiš v Evanjeliách pri inej príležitosti a to, keď začal kázať. Mne sa celkom spontánne tieto slová uložili v tomto prípade, keď píšem o odpúšťaní. My sami sa nedokážeme uzdraviť, ak by tak nechcel Boh. Ak by Boh nám nedaroval milosť z viery v Ježiša Krista, naše svedomie by v tom prípade černelo ako uhlie. V tom prípade by sme sa v hádkach posekali na drobné. Znovuzrodený človek ak počúva hlas Boha, Boh ho postupne uzdraví zo všetkých bolestí. Teraz nemyslím fyzické bolesti, ale tie, ktoré si sami spôsobujeme na duši. Asi pred tromi rokmi sa mi stalo, že som tisla na vozíku jednu babku. Tesne pred nami na chodníku zastalo luxusné auto a mladá žena z neho vystúpila. Poberala sa preč.
My sme chvíľku bezradne stáli a potom som za ňou zavolala:"Prosím vás, pani, alebo slečna, my nemáme kadiaľ prejsť, veď po hlavnej ceste sa nedá!" Bol to hlavný ťah do Blavy a autá natesno nalepené na sebe. Ten nenávistný pohľad mladej ženy a vulgárne slová mi celé ďalšie dni neschádzali z mysle. Vtedy sa mi po prvýkrát v celom mojom živote stalo, že som jej povedala toto: "Ďakujem vám za preparkovanie a nech vás žehná Pán Ježiš!" Viac som si ju už nevšímala.
Pán Ježiš Kristus odpúšťa naše hriechy. Keď Mu Lévi pripravil hostinu vo svojom dome, zákonníci a farizeji reptali proti Nemu, že užíva jedlo s colníkmi a hriešnikmi.

Ježiš im riekol: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí! Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa.
/Evanjelium podľa Lukáša 5:31-32/

Ale kto je v tomto svete spravodlivý? Žiaľ, mnohí si nahovárajú, že sú v poriadku. Povedia si, že nepáchajú nijaké vraždy ani nijaký zločin a preto sa považujú za "dobrých". Myslia si, že spasenie si zaslúžia. No veru, nik, kto trpí samospravodlivosťou, nebude spasený! Všetci do jedného sme zlí a sme hriešnici. Človek sa už narodí s hriešnou podstatou. Ak by ľudia boli dobrí a spravodliví, Ježiš Kristus by umrel na kríži zbytočne. Ale tak sa to nestalo! Boh by neposlal na kríž Svojho Syna, ak by sme sa dokázali sami zachrániť našimi dobrými skutkami. Ale preto, lebo skrze pokánie a Kristov kríž sa mnohí môžu zachrániť, ak sa znovu narodia z Boha.
Znovuzrodenie z Boha nezažije samospravodlivý človek, lebo pokánie prichádza ako búrka a blesk na tých, ktorým Boh otvorí svedomie a človek vidí sám seba ako toho najväčšieho hriešnika, vtedy povieš Bohu: Pane, ja som veľmi zlý a nemôžem byť zachránený! Lebo ak ti Boh ukáže tvoje vnútro, vieš, že bez Pána Ježiša Krista sa nikdy nemôžeš zachrániť sám. Ja som nevedela ani to, kým sa ma Boh nedotkol tak, ako to len On vie. Preto píšem o tom, aby ste aj vy, ktorí čítate tieto slová, vedeli, že Ježiš Kristus zomrel za hriešnikov. Ale na tretí deň vstal z mŕtvych a až podnes sa dáva spoznávať všetkým, ktorí nedúfajú v seba, ale dúfajú v Boha a celým srdcom túžia po Ňom.

Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.
/Evanjelium podľa Jána 3,16-21/

Zachrániť tvoju dušu vie len Ježiš Kristus. Ak svoje srdce k Nemu otvoríš dokorán. Uzdraví tvoje vnútro, lebo len On to dokáže, ak sa dáš Bohom premieňať a sústavne sa Mu nevzpieraš. Jedine Pán Ježiš uzdravuje človeka tak, že človek hľadá "smetie" najprv v sebe. Hľadajme v oku blížneho nie tie zlé veci, ale povzbuďme ho tými vecami, ktoré sa nám ľúbia na ňom. Viem, že aj napomínanie má svoju úlohu, ale niektorí kresťania sú už tak "dokonalí", že okrem napomínania už akoby ani nedokázali hľadať vinu v sebe, len v tom druhom. Niektorý z nás /kresťanov/ ani nechcú počuť že kresťan sám by mal hľadať príčinu v sebe, samozrejme s Božou pomocou. Lebo hádky, posudzovanie a sváry nie sú od Boha, ale od diabla.

Hľadaj pravdu!

19. dubna 2018 v 7:21 | ReginahvNáš Boh je Ten, ktorý ak sa ti dá spoznať, zamiluješ sa do Neho a neustále dňom i nocou rozjímaš. Nedaj vyhasnúť svojmu srdcu, nedovoľ, aby ochládlo starosťami o tento svet. Pán Ježiš Kristus sa nemôže hodnotiť ako obyčajný človek. Lebo hoci mal podobu človeka, bol v Ňom Boh- Boží Duch. Boh je Duch. Niektorí hovoria, že Pán bol napoly človek a napoly Boh, keď Ho Otec poslal na zem.Sám Pán hovoril, telo nič neosoží, jedine duch človeka, ak prebýva s Božím Duchom v objatí. Mária počala, lebo Duch Svätý naplnil jej vnútro a Mária porodila dieťa menom Ježiš. Vtedy porodila malého Boha, no Pán Ježiš nikdy viac už sa nenarodí ako dieťa, je mocným Bohom. Sám hovoril, Ja som v Otcovi a Otec je vo mne.

Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, čo som vám hovoril, sú duch a život.
/Evanjelium podľa Jána 6:63/

Pamätám sa na chvíle mojej slepoty, keď ako mladé ženy, vtedy tehotné, sme sa uškŕňali so smiechom: To vieš, naplnil ma Svätý Duch. Tieto časy sú chvála Pánovi za mnou, ďakujem Bohu, že On mi aj ukázal, ako je to, ak človeka naplní Svätý Duch. Volá sa to znovuzrodenie a niečo také prekrásne zažije človek raz za život, ak svoj život odovzdá Kristovi Ježišovi.
Pán Ježiš Kristus nikdy nebol len človekom, hoci mal telo človeka, no podobu mal Božiu. Veď skutky, ktoré činil, či Jeho život bez hriechu na zemi, nikdy nijaký človek nedokázal. Ďakujeme Bohu, že aj v dnešných časoch, keď sa ľudia nespoliehajú na Boha, ale na seba, Boh si používa niektorých Jemu oddaných kresťanov. Ak sa to stane tebe, nikdy nepovedz: Teraz nemôžem! Lebo nie je priaznivá chvíľa! V tej chvíli sa tvoje srdce prestane radovať, tvoj duch sa nemôže radovať, pretože si zarmútil Božieho Ducha, ktorého ti dal Boh. Ak si ťa Boh používa, On Sám sa tým oslavuje. Nie je to tvoja chvála, ani sláva, Bohu potrebujeme ďakovať a dobrorečiť v každej situácii, dokonca, aj v tej zlej. Človek sám, ak ho nevedie Kristus, nikdy nedokáže nič učiniť.
Pán Ježiš Kristus nikdy nepovedal, že sa máme mať len dobre. Práve naopak, povedal, že priniesol rozdelenie. Keď vlastní domáci budú proti nemu. Otec proti synovi, nevesta proti svokre, atď... Vo svojom živote, ale aj v živote súrodencov v Kristu vidím takéto rozdelenia a nemusí vždy ísť o prudkú výmenu názorov. Niekedy sa druhá strana len tak odmlčí, prestane ťa vyhľadávať, lebo mu vadia tvoje reči o Kristovi.

Preto, ktokoľvek ma vyzná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja, pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach, kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa že som priniesol mier na zem, nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdeliť syna s otcom, dcéru s matkou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeka budú vlastní domáci.
/Evanjelium podľa Matúša 10: 32-36/

V poslednej dobe, sa mi často stáva, lebo pracujem v takej spoločnosti, že ľudia vyvýšili Máriu až nad nebesá, nad Boha. Vyvýšili ju nad Pána Ježiša. Pritom Mária život nedala Pánovi, život Mu dal Otec Jáhve, Boh Všemohúci, Vševediaci, Zvrchovaný, Múdry, Jediný Živý Boh, ktorý pred stvorením sveta predpovedal dejiny ľudstva a ktoré sa vždy naplnia do bodky. Predpovedal aj príchod Pána Ježiša Krista, Syna Božieho a Spasiteľa Jediného. V Starom zákone hovorí: Ja, ja som Spasiteľ, okrem mňa iného niet.

Vedzte teda vy všetci, aj všetok ľud izraelský, že tento človek stojí pred vami zdravý v mene Ježiša Krista Nazaretského , ktorého ste vy ukrižovali, ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom. A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané iné meno pre ľudí pod nebom, v ktorom by ste mali dôjsť spasenia.
/Skutky apoštolov 4:10-13/

Služby, teda presne napísane, modloslužby pre Máriu, ktorá sa vraj prihovára za ľudí u Boha, Pána odstránili, je strašná lož! Mária nikdy nikoho nespasí, bola totiž len človekom na zemi, tak ako ja, alebo ty. Uvedom si, že aj satan, ktorý je tu od dávnych vekov, dokáže činiť zázraky. No tie nebudú mať nikdy dlhšiu trvácnosť, pretože nie sú požehnané Bohom- Otcom.Satan sa dokáže premieňať na krásnych anjelov.

Ty sa však nemodli za tento ľud, nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu a nenaliehaj na mňa, lebo ťa nevypočujem. Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách, po jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú úliatky iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu? Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, vylejem svoj hnev a svoju prchkosť na toto miesto, na ľudí aj na zvieratá, na poľné stromy a na plodiny pôdy. Bude horieť a nezhasne.
/Jeremiáš 7:16-20/

Všetci ľudia na zemi, lebo Boh hovorí, že niet nijakého rozdielu medzi ľuďmi, úplne všetci potrebujeme Pána Ježiša Krista na to, aby nám dal pokánie zo všetkých zlých skutkov a On Jediný sa prihovára u Otca Svätého za nás. On jediný ti dá milosť, ak sa budeš rozprávať s Ježišom Kristom o všetkom. Nestačí len vedieť, že Boh existuje, lebo aj satan je presvedčený o Božej existencii, ale sa pred Bohom trasie. Nestačí chodiť každú nedeľu do kostola, ak tvoje srdce zíva prázdnotou, ak nemiluješ Boha nemáš ani večný život pri Ňom.
Ako ale prísť k Pánovi, veď pre mnohých to vôbec nie je jednoduché. Verím, že ak budeš hovoriť s Pánom každý deň, On ti tvoje srdce naplní túžbou po Ňom. Aj hneď môžeš spoznať Pána, ak tvoja túžba po Bohu je veľká, On o tom vie. Lebo bez pravej viery v Boha sa nemôžeš Bohu páčiť. Bez viery v Boha nie je spasenie.
Na sklonku života mnoho ľudí začne ešte viac navštevovať kostol, mysliac si, že že tak bude spasený. Babka vyjde z kostola a povie: Dnes pán farár krásne kázali. A ja sa opýtam: O čom kázal? Babka rozmýšľa, ale veru nevie o čom bola kázeň. Nezdá sa vám to divné? Mnoho ľudí sa spolieha na iných ľudí, napríklad na kňazov, že im zabezpečia večný život v kráľovstve Božom. Ale tak to nefunguje! Boh s tebou chce mať vzťah založený na láske, nie cez niekoho, ale priamo s tebou! Prečo tomuto nedokážete veriť? Lebo mnohí vôbec v Boha neveria. Len perami vyznávajú Krista, ich srdce je však od Boha veľmi ďaleko.
Pritom Boh od nikoho nie je vzdialený, práve naopak. Skrze Neho žijeme, dýchame a hýbeme sa. Kedy si otvoríš svoje srdce aby si prijal Božieho Ducha? Ak v srdci vnímaš prázdnotu, nie si znovuzrodený, tvoje miesto pre Boha v srdci je stále prázdne. Inak by si sa radoval a miloval. Pán Ježiš ti prázdne miesto v srdci chce naplniť Jeho Duchom. Chce ťa viesť celým životom. Povedz Mu o tom, ako veľmi túžiš po Ňom, po Jeho oslobodzujúcej milosti a láske.

Boh, ktorý stvoril vesmír aj všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba aj zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval, veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme, stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Lebo Ním žijeme, dýchame, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z básnikov povedal: Lebo aj my Jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali, lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych.
/Skutky apoštolov, 17: 24-31/

Ranné rozjimanie

7. dubna 2018 v 21:48 | Reginahv


Že ma miluješ Bože ,Ty si mi zjavil,
srdcom na oblohe si mi dvoril
a ja som dúfala v Teba.
Mnoho bezsenných noci si so mnou zažil.
Vtedy som začala veriť v Boha.
Vtedy sa moje srdce tešilo s Tvojim
a všetci anjeli boli nadšení tým všetkým.
Stratená ovečka našla cestu domov,
Boh ju objal a už nie je stratenou.
Napoj ma a nakŕm všetkým čo chceš Ty,
lebo Ťa milujem a Ty si mi všetkým...
Vyuč si ma a zbuduj môj Pane,
nech je srdce Tvoje každým človekom poznané !
Nech okúsi každý človek sladkosť Božích Slov z Biblie.
Lebo Tvoja láska je nekonečný rozmer.
Pošli ma do všetkých kútov sveta,
Nech vedia, že Tvoja láska je sýta a veľká!
Živú vodu nám do žíl vlievaš.
Tvoje srdce v našej hrudi bije.
Si najväčšia láska v mojom živote,
nech Ta každý pozná a nech o tom vie.
Že nás sýtiš Tvojim Slovom živým.
Ze večný život okúsime pri Tebe v nebi.
Naš milovaný Ježiš!
Nech Ťa každý miluje a Tvoje meno vzýva
Nech bázeň a pokora sa v ľuďoch pýta.
Veľmi túžim po Tebe, moja láska z nebies,
slzy mi padajú v pokore a pália ma opäť.
Ostávaj vo mne a ja túžim ostať v Tebe,
lebo hovorím s Tebou Bože denno denne.
Pane, pozývam Ťa k sebe každý deň do srdca,
aby Tvoj Duch Svätý ma neprestajne objímal .
Plesaj vo mne, túžim sa radovať s Tebou .
Kráčaj so mnou nebeskou alejou!
Ty moja veľká láska z nebies.
Dal si mi okúsiť sladkosť Tvojho Slova,
do srdca si mi to všetko vložil.
Moja láska len z Teba pramení,
sedíš v mojom srdci a tam tróniš
a Tvoj Duch Svätý je vo mne živý
Sláva Ti, drahý Pán Ježiš!
Amen.

Modlitba

1. dubna 2018 v 13:03 | Regina.hvMilovaný Bože,
Ty si žiara v mojom srdci,
si všetko, čo Ty chceš.
Zasvieť lampu v mojom srdci,
aby priviedla k Tebe mnohých ľudí...
Naplň moje srdce Tebou Samým,
ako to Pane len Ty vieš!
Nech Tvoj Duch Svätý
osvieti srdcia mnohé.
Prebuď k životu ľudí,
tých, o ktorých prosím Ťa dnes.
Lebo sú hlboko v mojom srdci
a milujem ich Tvojou láskou, viem...
Si pre mňa Ty Jediný všetko,
si náš Boh a Stvoriteľ.
Miluješ nás láskou Božou,
hriechy naše si na kríž vyniesol.
Tvoja láska vysoko prevyšuje moju,
lebo je mocná a pochopiť ju chcem.
Tvoja láska je bez hraníc
lebo nás veľmi miluješ, to viem.
Vojdi do sŕdc mnohým ľuďom,
daj im vieru v Teba,
v Jediného Živého Boha!
Ja pokľaknem na kolená
tak veľmi prosím môjho Boha!
Vlož zrnko viery v Boha do nich,
aby Ťa hľadali v pokání,
aby si otvoril všetky srdcia,
a oni velebili Živého Boha.
Na kolenách Ťa veľmi prosím dnes,
Pane, vypočuj moju modlitbu,
veď si mi zjavil, že si mi Nebeský Otec...
Ja túžim Ťa chváliť, lebo si dobrý,
sýtiš nás Tvojim Slovom.
Tvoja Múdrosť je veľká,
veď nič nie je, čo by si nevedel.
Ty, mocný Boh a náš Spasiteľ,
tak veľmi dúfam v Teba...
V modlitbe Ťa prosím dnes,
zachráň tých, ktorých si mi dal!
Bože, ak chceš, vezmi mi všetko
a zastav ten nekonečný žiaľ!
Sláva Ti, môj Pane!

Životy ľudí

1. dubna 2018 v 10:50 | ReginahvV živote človeka nastávajú rôzne situácie.Kedysi som sa nezamýšľala nad mnohými vecami tak, ako to robím dnes.
Nerozumela som mnohému a nechápala, prečo určitá situácia v niekom vyvolá radosť a v niekom smútok. Moje oči nevideli a moje uši nepočuli. Všímam si ľudí s ktorými prichádzam do kontaktu, ktorých mám vo svojom srdci. Nie sú to vždy kresťania. Mnohí z nich sa zdajú že sú v pohode. Zdajú sa byť pokojní. Ale ak sa s nimi rozprávam zisťujem, že nie sú v pokoji, niektorí sú hromada nervov a nedokážu ani pomenovať svoj problém. Čo ma prekvapuje na tomto, je neschopnosť/aj u kresťanov/ si priznať ani ten najmenší hriech. Ako potom chcú byť zdraví?
Veď v prvom rade ak chcem byť zdravý na duši, musím si to vedieť priznať že v mojom živote sa vyskytol problém, ktorý ma dusí a nedáva mi pokojne spať. Nik z ľudí ti nedokáže pomôcť tak, aby si úplne vyzdravel,jediný Boh ti dokáže pomôcť, ak Ho pozveš do svojho srdca. Niektorí kresťania, ktorí majú tak v láske svoju dušu, že sa nedokážu vzdať svojho JA, aby v nich pôsobil Duch Boží. Potom tým, že neposlúchajú Svätého Ducha, kráčajú vo svojej vlastnej vôli sebeckej a rúcajú všetko, čo im príde do cesty. Zrúcajú mnohé vzťahy a ešte sa tvária urazene. Tak ma to trochu metie. Kde je ovocie Svätého Ducha? Nie, nepíšem, že ja som výnimka. Lebo aj ja som učinila mŕtve skutky, ktoré nikoho nespasia. Ale Pán mi ukázal vždy, ak som prestúpila Jeho vôľu a ja som v pokání Mu ďakovala. Lebo kráčať s Pánom nie je o mne, ale je to vždy o Ježišovi Kristovi.
Všetko, čo nie je od Pána nás vzďaľuje od Neho. Nemusia to byť hrubé hriechy. Stačí, ak tvojou modlou sa stane tvoja žena, či tvoj muž. Si tak závislý na ňom, či na nej, že začneš kontrolovať aj jej poštu, email, facebok, proste všade hľadáš to, čo tam nie je. Hľadáš hriech, neuvedomuješ si to, zmeníš sa na psa. Všetko oňuchávaš a trháš srdce, ktoré nikdy nepomyslelo na to, aby ti ublížilo.
Dnešný uponáhľaný svet chorľavie. Všetko je prvé, len Boh nie. Na Boha dnešný svet čas nemá. Pritom Boh je Ten, ktorý ti dal život a ktorý ťa miluje až tak, že zomrel na kríži za tvoje hriechy, aby každý, kto verí v Krista mal večný život. Ale človek má k Nemu prísť. Otvoriť svoje srdce. Ako? Prísť k Bohu môžeš tak, že začneš sa s Ním rozprávať a Boh ti dá túžbu do srdca po Ňom.
Ježiš Kristus je Ten náš Boh a Jediný Spasiteľ. Niet nikto iný na svete a ani vo vesmíre čo by ťa spasil.
Prísť k Pánovi Ježišovi Kristovi znamená tú najúžasnejšiu vec, aká sa nestane každému človekovi. Ak sa človek stretne s Bohom, /lebo Boh tak chce, a vidí v srdci človeka túžbu po Ňom/, znovu sa narodí z Boha. Znovuzrodenie je nádherné. Znovuzrodenie je také prekrásne, že potom netúžiš po svete ktorý je dočasný, ale po Ježišovi. Túžiš Ho zažívať znova a znova. Toto mnoho náboženstiev nepozná, lebo ich uši sú zastreté. Vyvýšte Pána Ježiša Krista nad všetko, zbavte sa modiel, hovorte s Bohom! Boh počuje a aj odpovie každému, kto celým srdcom po Ňom túži. Samozrejme, nie vždy stačí jedna modlitba, ale niekedy to trvá dlhšie. Záleží na postoji srdca človeka, lebo srdce naše mnoho krát nie je úprimné, ale skrýva v sebe nadradenosť, pýchu a aj pokrytectvo. Pán Ježiš Kristus chce s každým človekom osobný vzťah, založený na láske a úprimnosti. Pán ťa chce v živote viesť, Boh ťa chce viesť! Ak nemáš záujem stretnúť sa s Pánom, nezažiješ znovuzrodenie z Ducha Svätého. Ak odmietneš Pána, nemáš nijaký život. Pán Ježiš v Evanjeliách otvorene hovorí o pekle, kde budú trpieť tí ľudia, ktorí odmietli Krista.
Viem, že mnohým ľuďom je hriech až príliš blízky. Lebo všetci ľudia sa už rodíme hriešni. Ale Pán Ježiš Kristus má moc očistiť každú dušu ktorá Ho prosí úprimne. Lebo už tu na zemi by si mal byť očistený od všetkých hriechov. Po smrti už nikoho nič a ani nikto neočistí. Chcem dodať, aby ste si našli čas čítať Sväté písmo. V Biblii nájde ten, kto úprimne hľadá Boha všetko čo potrebuje. Kto nájde Pána, vie, že našiel svojho Boha a Jediného Spasiteľa všetkých, ktorí sa k Nemu utiekajú. Sám Boh k tebe vystiera svoje ruky a dáva každému ešte nádej. Jedného dňa Pán príde vo všetkej Jeho kráse a moci nad všetkým a všetkými ľuďmi vládnuť nad týmto svetom.

A povedal im Pán Ježiš: Vy sa robíte spravodlivými pred ľuďmi, ale Boh pozná vaše srdcia. Lebo čo je vysoké ľuďom, je ohavnosť pred Bohom.
/Evanjelium podľa Lukáša, 16:15/

Potom hovoril/Ježiš/:
Čomu je podobné kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovnám? Podobné je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial si ho do záhrady. Vyrástlo a bolo veľkým stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho ratolestiach. A zase povedal: Čomu pripodobním kráľovstvo Božie? Podobné je kvasu, ktorý vzala žena, a zarobila do troch štvrtiek múky, až všetko nakyslo.
/Evanjelium podľa Lukáša, 13:18-21/

A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám a on vám odpovie: Nepoznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a píjali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on odpovie: Hovorím vám, neviem odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa, všetci páchatelia neprávosti!Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abrahám a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von. A prídu od východu i od západu, od severu i od juhu a budú stolovať v kráľovstve Božom. Ajhľa, sú poslední ktorí budú prvými a sú prví, ktorí budú poslednými.
/Evanjelium podľa Lukáša, 13:22-30/

I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: Keby niekto z vás mal sto oviec, a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia a potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si nasiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie.
/Evanjelium podľa Lukáša, 15:1-7/