Ďakovanie Bohu-Otcovi

15. února 2018 v 19:26 | Reginahv

Hospodin-Boh, ktorý stvoril svojim Mocným Slovom nebesá a aj zem a aj všetko, čo nebesá a aj zem napĺňa. Všetko, čo prírodu robí krásnou, čo je v človeku to krásne, je od nášho Boha, ktorý si človeka a aj svet zamiloval. Boh si zamiloval človeka až tak, že núka milosť z viery v Ježiša Krista, nášho Pána a Boha. To že Boh miloval svet, znamená, že svet miloval ako ho stvoril, bez poškvrny a bez vládnuceho satana v ňom. Lebo hriech kráča proti Svätému Bohu. Hriech je od diabla. Kto miluje svet a hriech v ňom, kráča v ústrety tomu zlému. Myslím si, že prví ľudia mali v srdci oveľa väčšiu bázeň pred Bohom ako máme dnes my. Je to smutná realita dnešnej prázdnej doby, prázdnych rečí ba aj prázdnych sŕdc. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Teda aj s citmi a s láskou v srdci. Kto pozná Boha, či správnejšie znie, komu sa Pán Ježiš dal spoznať, ďakuje Bohu Otcovi za to, že vie, že už je spasený a prešiel zo smrti do života. Vďaka Ti, Milovaný Otče Svätý, že dal si mi milosť a Tvoj Duch prebýva teraz v mojom srdci. Vďaka Pane za Tvoju Lásku, za to, že ma vedieš životom. Učíš ma pokore a zákony mi vpisuješ pomaly do môjho srdca. Vďaka Ti Pane, že Ty si Skutočný a Mocný Živý Boh a jedného dňa prídeš a urobíš na zemi poriadok a bude spravodlivosť vládnuť na zemi. Nik viac sa už nebude nad nikoho povyšovať, ale všetci budú hľadať Ježiša Krista, lebo len Ty si Pane cesta, pravda a život. Vdaka Bože za to, že Ty si!
V živote kresťana nadíde jeden deň čas, keď sa začne pýtať Boha: Pane, čo chceš, aby som urobil? A Boh kresťanovi odpovie skrze kresťanovo srdce a skrze Božieho Ducha niečo krásne úžasné. Kresťan pocíti túžbu Boha velebiť, chváliť a ďakovať za úplne všetky veci, ktoré sa kresťanovi v živote dejú. Boh otvára náruč, dáva všetkým ľuďom ešte nádej, aby človeka mohol spasiť. V Biblii sa prihovára Hospodin Jákobovi, synovi Izáka, cestou do Cháránu, kde usnul na posvätnom mieste. Text je nádherný. A aká veľká je Láska Boha!

Teraz však takto vraví Hospodin: Tvoj Stvoriteľ, ó Jákob, tvoj Tvorca, ó Izrael! Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojim menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky nezaplavia ťa, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu namiesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol, a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba, i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo, a zhromaždím ťa od západu. Severu poviem: Vydaj! A juhu: Nedrž v zajatí! Zďaleka priveď mojich synov, od konca zeme moje dcéry, každého, kto sa volá mojim Menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil!
/Izaiáš, 43/

Všetci tí, ktorí poslúchali Boha, teda proroci, králi, apoštoli, ale aj dnešní kresťania, boli srdcom veľmi pokorní a milovali svojho Boha. K tomu odstavcu hore už len toľko: Izák a jeho potomstvo sú deťmi zasľúbenia. Tí, ktorí sme uverili Bohu a Jeho Slovo je pre nás Sväté čiže sme ospravedlnení z viery v Ježiša Krista. Keďže písmo predvídalo že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radostnú zvesť:
V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, čo sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom.
/List Galatským, 3: 8-9/

Ďakovanie nášmu Otcovi Svätému skrze Pána Ježiša Krista, za všetko, je stále málo, ak nám Pán ukáže, čo všetko učinil pre svoje deti, veď nás tak miluje, že život položil za nás, na kríži. Mnohé učenia ani dnes nechápu, že Kristus sa dobrovoľne obetoval za hriechy ľudu, aby nás zmieril s Bohom a my aby sme mali večný život. Pán Ježiš je predsa tu, je v nás, On zostáva naveky a Jeho milosť je tu pre všetkých, ktorí túžia po Kristovi. Preto ďakujem Otcovi Svätému, skrze Pána Ježiša Krista, za tak obrovskú milosť a spasenie, veď sám Otec poslal Syna na zem aby sme my mohli žiť. A všetci, ktorí sme skrze Evanjelium uverili Bohu, túžime Pánovi slúžiť horlivo, veď sám Duch Svätý nás vedie. Skutočne, ak kresťan túži celým srdcom po milovanom Kristovi, chvály a žalmy túži spievať, lebo veľká je Sláva Otcova! Aj ak máš hlas ako starý hrniec, túžba po Bohu to prekonáva. Tak chváľme Pána, lebo Jeho milosť trvá naveky!

Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Pretože, kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu. Kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.
/List Galatským, 6:7-8/

Ďakovať Pánovi za všetko, znamená ďakovať od rána do rána za všetko. Za jedlo, za pomoc v určitej chvíli, za modlitbu, ktorú ti dal na pery Boží Duch. Lebo veľmi ľahko človek zistí, či to bola vôľa Pánova, alebo ty sám chceš niekde hlboko v srdci nájsť tie správne slová, myšlienky na ďakovanie. Lebo ak je moje chcenie zo mňa, nič zmysluplného nedokážem povedať ba ani napísať. Boh totiž čaká, aby Jeho deti boli stále k Nemu obrátené a s vďakou Ho vzývali po celý deň. Modlitbu ak kresťan túži povedať, mal by prosiť Otca Svätého v Mene Ježiša Krista, aby celá modlitba sa niesla v duchu pravdy, lebo len tú Otec vypočuje a len takých modlitebníkov Otec hľadá, ktorí vzývajú Boha v duchu a v pravde. Vyznať Bohu lásku je krásne, pretože Boh odpovedá láskou tiež. Tak za to patrí Bohu obrovská vďaka, že Jeho Lásku nám zjavuje v podobe objatí Duchom Svätým.
Naša schopnosť vo všetkých oblastiach nie je z nás, ale je z Boha, preto Ho budem zvelebovať a budem chváliť Jeho Sväté Meno, lebo je nad každé iné meno. Boh nás uspôsobil ako služobníkov Novej Zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. A tak aj apoštol Pavol píše, že služba Ducha je omnoho slávnejšia, lebo je napísaná nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc. Veľká chvála a obrovská vďaka za toto všetko patrí nášmu Bohu, lebo pre Neho nič nie je nemožné.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama