Leden 2018

Ísť za hlasom Boha

11. ledna 2018 v 22:46 | ReginahvŽiť podľa vôle nášho Pána napĺňa kresťanovo srdce neobyčajnou radosťou a bázňou k nášmu Stvoriteľovi. Otázne ale je, či poznáme vôľu Boha, či vôbec tušíme čo od nás Pán chce? Chápeme Jeho vôľu? Alebo: Počujeme Pána srdcom? Toto vôbec nie je ľahké a priznám sa, neviem či ma povedie Pán v takýchto úvahách, keďže sama sa nepovažujem za zrelého kresťana. Pošmyknúť sa a spadnúť pri úzkej ceste je veľmi bolestivé, ale ak si aj ty dieťaťom v Kristu, Sám Pán ťa zodvihne a postaví tvoje nohy na pevnú zem. Ďalej ti ukáže cestu ktorou máš ísť.
Pán Ježiš Kristus má s nami mnoho trpezlivosti a Jeho láska k nám prevyšuje ľudské chápanie. Sme slabé pokolenie, česť výnimkám. Len málo kresťanov počuje Boží hlas. Niektorí Pána počuli, ale už nepočujú, pre rôzne príčiny. Jednou takouto príčinou môže byť neuposlúchnutie Krista. Pán Ježiš zhovieval v časoch môjho detstva a neustále bol v tesnej mojej blízkosti od začiatku môjho znovuzrodenia v Ňom. Každý kresťan by mal jeden deň dospieť v Kristovi, nikto by nemal ostať dieťaťom. Deti sú totiž plačlivé a sebecké a nedokážu sa samé rozhodovať.
Každý kresťan by mal čítať Božie Slovo, aby sa vedel učiť správne. Nie z nejakej literatúry či z kázní, ale z Biblie. Pred čítaním by mal kresťan poprosiť Pána o pochopenie Jeho Slova, pretože Bibliu vyučuje a vysvetľuje Duch Boží. Ak ju číta niekto bez Božieho Ducha, môže zahynúť. Bez Božieho Ducha je Sväté písmo "len"literou. Ak Boha kresťan prosí o Jeho vedenie, Kristus človeka každý deň si povedie, za predpokladu že je znovu narodený z Boha. Je nádherné, ak prosíme Otca Svätého o niečo a Otec nebeský nám to niečo dá...
Nemôže sa stať, aby človek nepochopil Božie zjavenie. Lebo je náš Stvoriteľ a dáva nám tak, ako vieme chápať, pozná nás dokonale každého zvlášť. Len kresťan, ktorý dozrel v Kristovi vie sa radovať aj v súžení a plesať a chváliť Pána aj ak ho vo vnútri prepaľuje Boží Spravodlivý oheň. Tiež platí, že nestačí študovať Božie Slovo, ale máme podľa Neho aj vedieť žiť. Vyvalení na gauči pred telkou sotva sme v Pánovi. Kto miluje Boha Otca a Syna a Ducha Svätého, taký kresťan vyvýšil Boha nad úplne všetko. To znamená, že telka, rádio, hudba v mojom živote nič neznamená a volím radšej čas tráviť s Pánom, ako pri telke, kde skoro všetko čo dávajú je hriešne a démonické.
Podotýkam, že všetka túžba po Pánovi vychádza zo srdca človeka. Nie tak, že vonku sa tvári ako svätý Boží a doma je obyčajný hulvát. Pretože človeka možno oklamať, nikdy však nikto neoklame Boha, ktorý je Skutočný a Živý. Kto môže byť Ježišovým učeníkom? Ježišovým učeníkom môže byť ten kresťan, kto má v nenávisti nezdravé vzťahy a ten, kto nemá pred Bohom nikoho iného, napríklad: svoju manželku. Pán Ježiš Kristus je Ten, kto je nad všetkými vecami a aj nad všetkými ľuďmi. Kto nevezme svoj kríž, nemôže byť Pánovým učeníkom. Kríž to nie je retiazka na krku, ani modloslužba v kostole, ani naše choroby tela nie sú kríž, kríž berieme vtedy, ak nás prenasledujú a hanobia pre to Drahé Meno, ktoré sa vydalo dobrovoľne na kríž za mnohých, aby sme mali odpustené hriechy a večný život v nebeskom kráľovstve. To Nádherné Meno- Ježiš Kristus, náš Pán a Boh znamená pre znovuzrodeného kresťana úplne všetko- celý život.
Kto si ctí a miluje svoj život, nevojde do nebeského kráľovstva. Lebo priateľstvo so svetom je nepriateľstvo s Bohom. Užívanie si života plnými dúškami je síce príťažlivé pre mnohých, ale je to hriech proti Bohu. Zaprieť samého seba a niesť svoj kríž každodenný je pre každého jedného kresťana výzva. Byť pre Pána otvorenou nádobou pripravenou na použitie. Nebyť len čitateľom Biblie, ale aj činiteľom Božej vôle. Mať srdce otvorené úplne dokorán je prvý krok k Pánovi a Jeho zjaveniam. Vždy majme na pamäti, že náš Pán omnoho viac pretrpel pre nás, aby sme my mohli žiť. Pán pretrpel mnoho bolestí a hanobenia. Preto ani my nereptajme, nesťažujme sa, ale úplne celí sa oddajme Pánovi Ježišovi Kristovi do Jeho Svätých a vzácnych rúk. Veď vôľa Božia je, aby nezahynul ani jediný človiečik, ale aby mal život skrze Krista. Jemu sláva a chvála na veky vekov!

Silvester a ja

8. ledna 2018 v 20:28 | Reginahv


Boh sa nám dal spoznať. Dal nám milosť nad milosť a to takú, že z viery v Ježiša Krista nášho Pána budeme spasení. Naša viera v Ježiša je skutočná a pramení zo srdca, ktoré nám Otec Boh vymenil a dal nám nové srdce, mäsité a plné lásky Kristovej. Dal nám Svojho Ducha, posadil Ho v našom srdci na trón. Boh nás totiž stvoril tak, aby Jeho Duch v nás prebýval. Naše znovu narodenie z Boha je skutočné a ja osobne si pamätám aj dátum, kedy mi Pán dal tú obrovskú milosť. Vtedy mi povedal: Choď, tvoje hriechy sú odpustené, ale už viac nehreš.
Pri znovu narodení tvoje srdce neobyčajne prekypuje takou láskou a radosťou, že sa to nedá opísať ľudskou rečou. Vtedy sa človek úplne zamiluje do Pána Ježiša Krista, ale je to tým, že Jeho Duch v nás tak miluje. On nás Prvý miluje. Tento jav je úplne prirodzený, láska k Bohu je tak veľká, že človek od tej chvíle o ničom inom nebásni, len o Bohu. Po ničom inom netúži, len po Bohu a Jeho láske naplňujúcej. Toto sa však nestane bez počutia Evanjelia Kristovho, lebo ono je mocou Božou. Mnoho krát som aj prv počula o Ježišovi, ale nikdy to so mnou nič neučinilo. Boli to len slová bez Jeho Ducha. Preto je dôležité kráčať s Kristom, lebo vtedy sa mnoho ľudí znovuzrodí z Boha a to z počutia Evanjelia, keď Jeho Duch koná, nie človek. Žiaľ, v tejto dobe si už niekedy myslím, že človek vôbec po Bohu netúži, ale v tom prípade nemôže byť spasený.
Teda, pravdu povediac, aj ja som všetko pokladala za rozprávku, za minulosť. Bola som taká "múdra" že hoci som nikdy nepočula Evanjelium, ani nijaké svedectvo so Živým Bohom, ani som nikdy predtým nečítala Bibliu- Nový Zákon, predsa som vo svojej "múdrosti" tvrdila, že prečo však ju aj čítať, veď za tie roky už jej obsah nemôže byť pravdivý. Toto opakujú po sebe ľudia ako pravé papagáje! Je to preto, lebo nepoznajú Živého Boha, Ježiša Krista, nášho Pána. Pán si Jeho Slovo stráži, čo sa týka Evanjelickej Biblie, veď preto aj názov Evanjelium Pána Ježiša Krista. Iné náboženstvá, či rôzne sekty, poprepisovali časť Biblie podľa toho, ako sa im to hodí. Veď len teraz nedávno som v televízii počula napríklad, že pápež dal prepísať modlitbu Pánovu.
Teda, 18.1.2012, je ten dátum, na ktorý nikdy nezabudnem. Vtedy som sa znovu narodila z Boha. Predtým mi ale Boh dal veľké pokánie zo všetkých hriechov. Pokánie trvalo tri mesiace. Boli to tri mesiace keď mi Boh otvoril svedomie a ja som začala vidieť srdcom. A to, čo som uvidela, ma naplnilo obrovským smútkom mysliac si, že som totálne stratená. Taká som sa cítila zlá a hriešna!
Keď sa človek znovuzrodí z Boha, okrem toho, že Boh vymení tvoje staré pokazené a zlé srdce za nové, Duch Svätý začne človeka meniť až tak, že nie je možné, aby si to nevšimli tvoji blízky. Boží Duch nás vychováva a je na nás, ako túžime kráčať s Pánom a nakoľko Ho počúvame. Lebo ak Ho neposlúchame, On sa odmlčí a potom sa spamätáš po čase, keď zistíš, že niečo nie je s tebou v poriadku, lebo nepočuješ a stále si slepý. Božie Slovo sa ťa nedotýka a nerozumieš mu.
Preto Pán hovorí, aby sme ostávali v Ňom a On nás nikdy neopustí. Pán je Pravda a za svojim Slovom si stojí. Duch Boží je Ten, kto nás potešuje, je Ten, kto nám radí ak sa pýtame. Vychováva nás, ak žijeme podľa Božej vôle. Pokánie je totálna a úplná zmena mysle.
Boh nás miluje skutočne všetkých a stále zhovieva a dáva šancu tým, ktorí Ho nepoznajú, aby Ho spoznali, aby Ho hľadali. Pretože On sa dáva nájsť. Boh chce človeka s naplneným Svätým Duchom, aby kráčal s Pánom a v konečnom dôsledku, aby bol poslušný Bohu. Bez Ježiša Krista nikto nikdy neuzrie Boha a nemôže byť spasený. Pán Ježiš Kristus sa narodil preto, aby vyniesol naše hriechy na kríž a aby nás skrze Neho zmieril s Bohom. On je cesta, pravda a život. V nikom inom nie je život, len v Ježišovi Kristovi, našom Skutočnom a Živom Bohu.
Tak takto som trávila ten Silvestrovský deň, keď som týmito slovami svedčila o Pánovi a Jeho láske k človeku. Nedávno som počula slová ktoré neviem kto napísal, či povedal. Teda, neviem kto je autor. Ale sa ma veľmi dotkli až tak, že mi slzy vyšli z očí. Teda, pokúsim sa ich napísať čo najlepšie: Boh otvára svoju náruč a človek uteká pred Ním. Uteká a kričí: Boh! Daj mi pokoj! Ja Ťa nechcem! Nechcem o Tebe ani počuť! Potom, keď človek nevládze ďalej ani s dychom, konečne sa zastaví a stane sa toto: Boh ho objíme a povie človeku: milujem ťa! A od tejto chvíle, keď ťa Boh objíme, začneš túžiť celým svojim srdcom po Ňom, teda po Ježišovi Kristovi.

Listy môjmu Bohu

2. ledna 2018 v 21:43 | Reginahv
Aké nádherné je počuť Tvoj hlas,
keď v tichom príbytku domova znie..
Priznám sa Ti Pane,
že Tvoj hlas mojej duši nádherne znie.
Aké prekrásne je, ak zjavíš ako veľmi nás miluješ.
Tvoja láska bez hraníc
je nad ľudské chápanie.
Vtedy Ťa túžim vnímať celým srdcom Pane.
Vtedy nepoznám biedu sveta.
Aké radostné je spoznať Ťa Pane.!
Milosťou spasených ak Ta milujeme.
Znovu narodených voláš Pane k sebe.
Láskou spútaných plných nádeje.
Aké nádherné je uzrieť Krista.
Vtedy tvoje srdce sa stretne so srdcom Ježiša.
Na tvojom srdci si postaví trón.
Pán ťa chce viesť celým životom. >


V srdci vnímam niečo nádherné,
keď mi Boh povie: Milujem ťa.
Keď sa pozriem na oblohu
a uzriem obrovské srdce od Pána Ježiša.
Je nepredstaviteľné...
Ako som mohla žiť bez Krista?
Koľko trápenia som prežila,
no nehľadala som Pána...
Bola som totiž príliš sebecká.
More sĺz som preplakala,
v ľútosti nad sebou som hovorila:Prečo ja?
Dnes viem, že som len človek
ktorý v láske očakáva príchod Pána.
On moje srdce naplnil Jeho Duchom.
Jeho pokoj sa mi v srdci rozlieva.
Keď hovorí ku mne,
radosť v mojej duši sa prelína.
Keď ma naplní Jeho láskou,
vďačne a s bázňou ju prijímam.
Preto prosím môjho Pána,
aby On viedol moje kroky,
lebo nechcem kráčať bez Jeho pomoci.
Len On ma napĺňa silou a radosťou,
Jeho láska je bez hraníc.


V tej najkrajšej záhrade sa budem s Tebou prechádzať.
Môj Pane, si pre mňa Všetko...
Dva srdcia sú v objatí denno denne.
Tvoje myšlienky prevyšujú moje.
Ty si Pane nad všetkými ľuďmi!
Ty si Láska a si náš Boh.
Dva srdcia šepotom hovoria:
Buď Pane Ježiši Ty, nie ja.
Lebo len Ty si Spravodlivý a si Láska
ľúbosťou Ti oči žiaria.
Prechádzka s Tebou ma napĺňa,
radosť v mojej duši prebúdzaš.
Príď, Pane Ježiši Kriste, príď a začni vládnuť!


Ako je možné môj Pane,
že človek má srdce tvrdé?
Ako je možné,
že sebectvom a zlom žije?
Ako je možné,
že láska v človeku hynie?
Ako je možné,
že nespravodlivosť u človeka vládne?
Ako je možné,
že po zlých skutkoch človek prahne?
A ako je môj Pane možné,
že človek má srdce neveriace?


Ty si Pane chlieb života a Večný Boh!
Ako veľmi dúfam v Teba...
Túžim s Tebou kráčať životom.
Nech Tvoj hlas sa vo mne ozýva,
Tvoju Lásku túžim znova vnímať,
uzrieť Tvoju Slávu, ak je Tvoja vôľa, môj Bože,
prosím znova príď a naplň môj sen.
Ty, Mocný Lev z Júdu a Boží Syn-
tak veľmi nás miluješ,
pre lásku k nám si pretrpel kríž.
Ty, Pane, si Alfa a Omega,
Počiatok aj Koniec- to všetko si Ty!
Si Bránou do nebies pre človeka,
ak túži k Tebe prísť.
Baránok Boží si Ty, Pane môj,
len Tvoja Krv zmyje z človeka hriech!
Pane..., Ty si Láska, tá Najväčšia,
s Tebou porazím hriech.
Tvoja Sláva je odveká,
len Tebe sa pokloním až po zem.
Tvoje Meno všetky mená prevyšuje,
je Silné a Tvoja Moc sa ukrýva v Ňom.