Listopad 2017

Láska je najviac

28. listopadu 2017 v 16:13 | ReginahvCieľom prikázania je láska z šistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Tak faktom ostáva, či rozumieme, čo sa pod slovíčkom láska skrýva? Ešte inak, pod slovami: čistá láska?
Kto vie, čo je skutočná láska? Je niekto presvedčený o tej svojej láske? Láska je cit, ktorý ak intenzívne vníma tvoja duša, naplní ťa hormónom šťastia a radosti na rozdávanie. To je maličká úvaha, ktorá ale činí obrovské zázraky, samozrejme za predpokladu, že si plný lásky. Že lásku nielen prijímaš, ale túžiš lásku aj rozdávať. Pán Ježiš Kristus ma naučil sa radovať sa aj žiť v tomto svete plnom lží a učí ma aj milovať blížneho. Ďakujem Mu z celého svojho srdca, že stále je so mnou a vo mne a vedie moje cesty po ceste úzkej a spravodlivej.
Láska skutočná ti dodáva silu a zregeneruje tvoje kosti. O čo viac Božia láska! Tá s človekom dokáže divy. Lásku Božiu precítiť je nadprirodzene krásne. Ten, komu ju Pán zjaví, celým srdcom túži po nej. Každý deň vstávam s tým, aby ma Pán viedol po celý deň, v Božom pokoji, v Božej láske a ak sa stane, že Pána nevníma moje srdce, zúfalo volám na Neho, ako dieťa na svoju matku, keď ju nevidí pri sebe. Volám:" Pane, kde si?" Áno, viem, že mám kráčať a spoliehať sa celým srdcom na Pána, lebo nám zasľúbil, že nás nikdy nenechá samotných ako siroty. Moje srdce ale túži po Pánovi Ježišovi, moja duša prahne po Jeho Slove a moja myseľ túži byť Pánovi úplne odovzdaná.
Neustále si pripomínam tie krásne chvíle, keď Pán vstúpil do môjho života a naplnil moje srdce Jeho Duchom Svätým. Pán nás pozná lepšie, ako sa poznáme my sami. Veď sme Jeho stvorenie. Boh je Duch a skúma naše srdcia, či človek Ho hľadá, či túži po Ňom. Boh Otec všetko odovzdal do rúk svojmu Jednorodenému Synovi, aby všetko ľudstvo si ctilo a vážilo Syna Božieho. Kto nectí Syna Ježiša Krista, nectí ani Otca, ba ani Jeho Ducha. Taký človek je sám sebe bohom. V srdci človeka v dnešných časoch niet miesta pre Boha, skutočného Živého, človek sa oddal vyrobeným bôžikom, ktoré sú modly, nevidia a ani nepočujú. Čo je tiež zlé, človek ak aj uverí v Živého Boha, stále nedokáže Ho vnímať a prežívať Jeho lásku, Jeho vedenie, preto, lebo neverí v Božie zázraky. On je Svätý Boh Všemohúci, pre Neho nie je nič nemožné!
Pre Pána bolo všetko čo je na nebi a aj zemi stvorené, viditeľné a aj neviditeľné veci, ľudia, zvieratá. Skrze Pána je aj život v nás, aj vo všetkom, čo dýcha a žije. V Hymne lásky v 1.Epištole Sv. Pavla Korinťanom v 13 kapitole sa píše:
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom alebo zvučiacim zvonom. Ďalej sa píše: A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo aby som bol upálený, a lásky by som nemal, nič mi to neprospieva. Lebo láska zhovieva, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, láska sa nenadúva. Láska sa nechová neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé. Láska sa neraduje z neprávosti, ale raduje sa pravde. Láska všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nádeja, všetko trpezlivo pretrpí. Láska by nikdy nemala prestať. Zostáva nám viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.
Takúto lásku očakáva Boh od svojich, si presvedčený o tom, že tak miluješ? Kresťania si niekedy mýlia slovo láska a chovajú sa celkom ako bez lásky. Nevedia posúdiť ani svoje správanie. Stáva sa to kresťanom nezrelým, ktorí chcú vynikať nad svojimi bratmi a sestrami. Slovo láska je zázračné len v prípade, ak plní svoju funkciu. Lebo mnohí hovoria o láske, ale ich skutky nie sú konané v láske. Pochopiť Božiu lásku nevie každý, pretože ju chce prirovnávať k tej ľudskej. Poznať Božiu lásku je možné vtedy, ak vstúpime do vzťahu s Kristom. Apoštol Pavol píše: Lásku Božiu rozlieva v našich srdciach Duch Svätý, ktorý nám je daný./Rim.5:5/
Láska je mocnejšia ako napríklad smrť. Lebo aj Pán Ježiš nás tak miluje, že z lásky k nám, aby nás zmieril s Bohom, postúpil krutú smrť na kríži. Všetko sa očisťuje jedine Kristovou krvou. Všetci sme zhrešili, ale Boh nás tak miluje, že poslal Svojho Syna, aby zaplatil za všetkých, ktorí Ho prijmú do srdca a aj do svojho života. Predsa si mnohí túto obeť nášho Pána pletú a nezložili všetko k Jeho nohám. Všetky hriechy, trápenia, mŕtve skutky. Boh to urobil z lásky k svojmu stvorenstvu. On nás mohol nechať všetkých umrieť v pekelnom ohni, ale z lásky k nám poslal Svojho Syna na zem a Syn Boží umrel za naše hriechy, aby nás zmieril s Bohom skrze Neho.
Božia láska je nad ľudské chápanie, lebo ak by ju človek chápal, ak by túžil po Božom objatí, v pokore celý by sa oddal Pánovi a nezamieňal by Kristovu lásku za veci, za stvorenstvá, ktoré nikdy človeka nespasia. Boh však dokazuje svoju lásku k nám tak, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni./Rim.5:8/
Jednako je pravda, že toto sa netýka všetkých, ale len tých, ktorí sa znovu narodili z Boha, v ich živote je Pán Ježiš Kristus a iba Ním sa dajú viesť, nepodliehajú ľudskej chamtivosti ani zlobe, ktoré je ovocie satanove. Neohovárajú blížneho, ako sa to v dnešných časoch deje pričasto. Lebo ľudský jazyk je úd, ktorý dokáže oklamať blížneho, z druhej strany nie je možné, aby ten istý jazyk zo srdca velebil Boha. Lebo človek ak sa v pokore nevloží do rúk Jediného Spasiteľa a Boha Ježiša Krista, ako potom môže tvrdiť že jeho duša je zdravá? Bez Pána nikto nebude spasený a ani uzdravený. Nijaké bôžiky nikoho nespasia! Bohu sa nemožno vysmievať, On je Skutočný a Živý!

Nie som tvoj nepriateľ!

24. listopadu 2017 v 14:15 | Reginahv


Posadali si všetci okolo stola a túžili po jednom: Hovoriť o Kristovi, chváliť Ho a vyvyšovať Jeho Sväté meno, ktoré je nad každé iné meno. Tu si posadali Božie deti a modlitbami sa túžia k Bohu priblížiť. Túžia vnímať Jeho lásku v srdci, Jeho objatie, ktoré je nádherné. Stretávajú sa málo, ale Duch Pánov v nich pôsobí a mení ich charektery podľa Božej vôle. Všetci túžia k Pánovi prísť s čistým srdcom a uzrieť Jeho tvár. Ich úmysly sú čisté, lebo Boh je v nich samotných.
Spočiatku bol každý zvedavý na to, ako sa všetci majú, či sú zdraví, v pohode, či nepotrebujú pomoc. Dva mladé páry a jeden starší pár, všetkých spojil Boh do manželského zväzku a teraz Pán bdie nad ich starosťami, aj nad celým životom. Sám Boh sa chce o nich starať, aj ak sa stane, že niektorý padne na nos a poriadne to krváca, predsa je v tom stretávaní neobyčajná láska, ktorou ich miluje Boh. Niekedy Pán prevádza kresťanov cez veľké súženie, keď vlastne napráva krivý charakter človeka, aby mohol rásť kresťan v Ňom. Uzdravuje dušu človeka, veď Sám Pán povedal, že telo nič neosoží, duša človeka pôjde pred svojho Stvoriteľa, Spasiteľa a Sudcu všetkých ľudských duší. Všetci sa totiž postavíme pred súdnu stolicu Božiu. Preto sa stane, že ak kresťan hovorí o sebe, že sa znovu narodil z Boha, všetko, čo povie, majú byť vety hovorené v pokore a v láske, v Božej pravde. Pravda má ísť zo srdca, veď Pán vie o nás všetko, pozná aj naše skryté myšlienky.
Jožo sa ozval ako prvý: Chcem len sa opýtať tuto Jana, prečo mu vadí, ak Jožka niekedy príde k nám. Veď čoho sa bojíš? O tvoju ženu sa stará Pán. Ona má slobodu v Kristovi.
Jano: Prečo by mala sem chodiť každý deň, ak ja prídem domov z práce, mám byť doma sám?
Všetci ostali prekvapení, až sa ozvala Hanka: Nie, nechodí každý deň, prečo hovoríš tieto veci?
Jano: Ale vtedy bola u vás po sebe štyri razy! A čo ja? Načo som sa ženil, ak mám byť doma sám?
Hanka: Ale veď aj ty môžeš prísť, ale ty neustále hovoríš, aký si unavený. My ti to dávame za pravdu, veď sa narobíš v práci a tiež máš svoj vek.
Jožka: Povedz mi, prečo ťa mám doma vyčkávať? Veď ty prídeš domov a naješ sa, potom si zapneš telku a mňa si nevšímaš. Tak prečo? Veď Pán mi dáva slobodu v Ňom a ja túžim byť s Pánom a so súrodencami v Kristu. Ty vravíš, že si Pánov ale tvoje správanie to nenaznačuje. Pánovi predsa nevenujeme nejakú pol hodinku, ale svoj život. Uplne celý a dvadsaťštyri hodín každý jeden deň.
Jožo: Ale tvoja žena nič zlé nerobí. Nechaj ju, ak túži po Cirkvi, nemôžeš ju predsa držať doma nasilu. Chápeš? Jej srdce potom nie je v pohode, ale trpí. Veď Pán hovorí, že kde sa stretneme v Jeho Mene, On je s nami.
Jano: Ja budem určovať čo moja žena smie a čo nie. Teba sa nikto nepýtal. A okrem toho, je dosť hodín, pomaly pôjdeme. Idem sa zatiaľ vyvetrať von.
Hana: Chápeš, my ti nechceme zle, ale túžime ti pomôcť. Prečo svoje hriechy nedávaš na svetlo a pred bratov, aby ich Pán Ježiš mohol liečiť? Prečo sa urážaš pri každej otázke?
Jano: A ty prečo mlčíš o tých svojich hriechoch? Ale ty svoje hriechy zvaľuješ na svojho syna, že on je vinný za hádky u vás.
Tina: My všetci potrebujeme Pána Ježiša, potrebujeme dávať veci na svetlo. Potrebujeme sa navzájom otvárať a nenechávať svoje hriechy v tme. My všetci, nielen ty Janko.
Jožka: Mnohokrát som mu hovorila o týchto veciach, o tom, že je zlé sledovať televízne noviny, kde je samé násilie a v Biblii sa píše, že čo požívam počas dňa, toho som aj naplnený. Ak sledujem telku každý deň, polickou situáciou som naplnený a predsa nie som s Pánom, ale to, čo sledujem, o tom hovorím. Lebo kedy? Celý deň si v práci, prídeš domov a kukáš telku, na ktorej zaspíš. Alebo hneď po televíznych sa poberieš do postele. Kedy si s Pánom? Tvoje pery skoro nikdy o Ňom nehovoria. Nikdy si neprišiel s myšlienkou, aby sme sa spolu modlili k Pánovi. Za celých päť rokov!
Po tomto rozhovore sa Jano pobral von. Urazený a nešťastný. Vôbec nepochopil podstatu toho, z čoho bol napomenutý. Martin sa vybral za ním. Ostatní v izbe sa rozprávali o tom, ako mu pomôcť, lebo je možné, že je oklamaný. Myslí si, že mu Boh dal Jeho Ducha, ale od začiatku nekráča s Pánom, ale sám si je bohom. Niekedy sa to nedá počúvať. Sám poučuje iných zo svojich myšlienok, nie z Božích. Bibliu nečíta, vlastne ju číta preto, lebo ho napomenuli súrodenci v Kristu. Koľkí túžia po Biblii, žiaľ, nesmú ju vlastniť, myslím, v niektorých krajinách, kde vládne komunistický režim. Tu, v našom kraji môže každý slobodne čítať a napriek tomu sa zdráha. Pritom to je Božie Slovo vdýchnuté Duchom Svätým a napísané rukami prorokov. Potom sa Jano vrátil a sadol si na svoje miesto. No jeho urazená pýcha sa nedala prehliadnúť. To je tiež náznak, že niečo tu nesedí. Prečo je to tak? Nám je Kristus všetkým a urážanie sa nie je na mieste. Lebo Pán Ježiš Kristus trpel omnoho väčšmi ako my všetci. Keď človek prijme Ducha Božieho, od tej chvíle by mal slúžiť Bohu celým svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou dušou. Kresťan túžbou po Kristovi umrie svojmu Ja, aby len Pán Ježiš žil. Otázne ale ostáva, či kresťan skutočne prijal Ducha Pánovho, lebo ak Ho neprijal, nemôže porozumieť Božím veciam, alebo ich chápe mylne.
Jožo prečítal z nejakej knihy a bolo to nádherné. Písalo sa tam, ako jeden chlapec strašne túžil po Biblii a po mesiaci niekto zaklopal na ich dvere a priniesol mu Bibliu. Tento chlapec v modlitbách a pôstoch, na kolenách prosil Pána o Jeho Slovo, o Bibliu. Jeho matka uverila v Pána Ježiša Krista a Boh uzdravil jej muža, ktorý bol chorý na smrť. Potom táto žena kázala v tej dedine o Kristovi, hoci dovtedy nemali nijakú Bibliu. Aký musel byť nádherný jej vzťah s Pánom a ako sa Ním dala viesť! Aká silná bola ich túžba po milovanom Kristovi! Jožo dočítal a my sme boli vďační za tieto krásne slová.

Títo šiesti kresťania sa z času na čas stretnú a rozsudzujú svoje myšlienky, chovanie a aj túžbu po Kristovi. Napomenutie je od Pána a netreba za tým hľadať ľudský zámer chvály svojej osoby a pýchy už vôbec nie. Kresťan má v úcte iných ľudí a nikdy sa nemá povyšovať nad nikoho. Je pravda, že mnohí kresťania si stále žijú po svojom, bojím sa, aby sme aj my počúvali nášho Pána a kráčali podľa Božej vôle. Kresťan počúva srdcom svojho Pána, ktorý túži po nás, veď svoj život položil za nás hriešnikov, aby nám dal všetko v nebi. Jemu sláva na veky vekov!
Tak túžia títo kresťania zotrvávať na modlitbách k nášmu Jedinému Živému Bohu, aby sme žili Božiu vôľu, nie tú svoju. Aby Boh ukázal Jankovi, že ho ľúbia a nie sú jeho nepriatelia. Veď prečo iné by sa kresťania stretávali, ak sú rôzneho veku, ak nie pre Ježiša Krista? Preto nás všetkých Kristus spája, veď sme naplnení Jeho Duchom a naša myseľ je naplnená Ježišom Kristom.

V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach, aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je nad všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou tela, Cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.
/List ap. Pavla Kolosenským 1:14-20/

Kresťanské horlenie

22. listopadu 2017 v 11:52 | ReginahvV Biblii hovorí Hospodin sám o sebe, že je Žiarlivým Bohom. Táto žiarlivosť sa ale nemôže porovnávať s ľudskou žiarlivosťou ani na okamih. Boh tých, ktorých vykúpil vlastnou krvou, vložil do nich svojho Ducha, očakáva úplnú odovzdanosť Jemu, čo má byť samozrejmé. Keď sa človek znovu narodí z Boha, stane sa tak preto, lebo Boh ho miluje a dal človeku do srdca dar: vieru v Ježiša Krista. Človek naplnený láskou vo svojom srdci sa zamiluje do svojho Pána, túži Bohu slúžiť úplne odovzdane, začne horliť za Boha.
Ak je Boh žiarlivým Pánom, je aj Svätým a Živým Bohom a nenávidí hriechy. Preto poslal na zem svojho Syna, aby vykúpil svoj ľud z hriechov. Boh túži po nás a žiarli na rozličné modloslužby, kde človek miesto Živého Boha uctieva sochy a obrazy a modlí sa k iným bohom, ktoré nevidia a ani nepočujú. Hoci sa táto modloslužba zdá mnohým nevinná, je ohavná a každý kto tak činí nemôže byť v očiach Svätého Boha spasený.
Obyčajne človek, modlár nepozná Živého Boha a stretnutie s kresťanom sa mu zdá byť pritiahnuté za vlasy. Nechápe, prečo tento kresťan berie vážne celú Bobliu a horlí celým srdcom za Ježiša Krista. Mnohí označia pravých kresťanov sa sektárov a pritom sami nechápu o čom je kresťanstvo a čo je sekta. Sekty totiž majú prevrátené učenia a môžem napísať, že aj náboženské učenia sú sektárske a omylné. Jediné pravé učenie je o Ježišovi Kristovi a nachádza sa v Novom Zákone Pána Ježiša Krista.
Horlenie za Boha je veľmi dôležité. Ak kresťan prestane horliť za Boha, niečo jeho pozornosť od Pána odvrátilo a to veru nie je dobré. Ešte horšie je, keď si kresťan myslí že sa znovu narodil z Boha, ale nič tomu nenasvedčuje že je to tak. Boh miluje, ak horlíš celým srdcom za Neho, veď On je nadovšetko, je Láska a vernosť. Horlivosť je možno aj túžba sa páčiť Bohu, aspoň tak to funguje po znovuzrodení. Vtedy je tvoje srdce naplnené láskou a verím, že je plné Svätého Ducha, možno si ani neuvedomuješ, že si plný Ježiša Krista. Horlivosť a láska k Bohu spôsobuje tvoju túžbu byť neustále s Ním, hovoriť s Pánom a ak je Božia vôľa, môžeš Pána aj počuť.
Písmo nám prikazuje aby sme horlili v dobrých skutkoch. Človek, ak neuverí v Pána Ježiša Krista, zostáva pod hriechom keďže sa každý už narodí ako hriešnik. Preto píše aj apoštol Pavol, aby sa každý zmieril s Bohom! Boh nám poslal Jeho Syna na zmierenie. Pán Ježiš Kristus sám seba vydal ako zmiernu obeť na kríž. Vzal na seba všetky naše hriechy, môj a aj tvoj hriech, On, nevinný trpel na kríži za teba a aj za mňa. Všetko preto, aby každý, kto srdcom v Neho uverí, mal život v nebeskom kráľovstve. Syn Boží sa preto stal človekom, aby nás zmieril s Bohom. Preto sa nech každý rozhodne správne a sám.
Pán Ježiš ti lásku ponúka zadarmo. Nemôžeš si ju kúpiť a ani si ju nemôžeš zaslúžiť žiadnymi dobrými skutkami. Vo svete totiž stále ten človek, ktorý pomôže niekomu, nemocnici, detskému domovu atď..., sa chce zviditeľniť, aby všetci videli jeho tzv." dobré skutky". Potom sa mu veľmi páči chovanie niektorých ľudí, ako mu začnú nadbiehať a chváliť tohto skutkára až po nebo. No Boh Sám je proti tomuto. Konanie človeka bez Božieho Ducha nevedie k Bohu, ale do zatratenia. Pretože tieto skutky sú falošné, nie sú konané v Bohu, čiže zo srdca.
Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás v Otcovom Mene a pracoval a konal v Jeho, Otcovom Mene všetky svoje skutky. Sám hovoril, že bez Otca nič nemôže činiť. Bol úplne závislý na svojom Otcovi, ach Pane, kiež by sme aj my tak fungovali. Tiež nič nemôžme činiť bez nášho Pána Ježiša. Ak kresťan nehorlí za Pána, veľmi sa vzdialil od Neho. Lebo horlenie znamená aj byť neustále s Ním a v Ňom. Chodiť v láske Krista Ježiša. Hovoriť s Pánom vždy, pýtať sa Pána, túžiť po Ňom celým srdcom, celou mysľou a celou svojou dušou.
V dnešných časoch vôbec nie sme vzdialení od Pána, vôbec! Veď ako zasľúbil Ducha Svätého svojim učeníkom, aj dnes Pán posiela Svojho Ducha a On vedie kresťana úzkou cestou spravodlivosti, lásky a nádeje. Nedajte sa klamať, ale túžte celým srdcom po Pánovi Ježišovi! Duch Svätý je aj náš Tešiteľ, Radca, Priateľ, Boh. Je skrátka v nás, ktorí túžime, aby prišlo nebeské kráľovstvo a tým aj spravodlivosť Božia na zem. Aby nebolo viac nepriateľstva a nenávisti medzi ľuďmi. Boh je Bohom všetkých živých a aj mŕtvych ľudí, je Skutočný, počuje, vidí, je Živý. V Ňom je život, v Ňom je aj naša budúcnosť. Skrze Pána žijeme, dýchame a aj sa hýbeme. On je Láska bez hraníc. V Ňom je sloboda. Kde je Duch Pánov, tam je sloboda. Svet nam neurčuje pravidlá žitia, ale počúvame nášho Spasiteľa a Boha Ježiša Krista. Veď Boha je lepšie počúvať ako ľudí. Boh je Svetlo a niet v Ňom nijakej tmy. On je cesta, pravda a život. On je alfa a omega, počiatok a aj koniec. Boh je Všetko po čom túži moja biedna duša. Pretože Ho milujem túžim Ho počúvať a kráčať v Jeho ustanoveniach a v Jeho pravde. Kiež nikdy moje srdce neprestane horliť za Pána!

Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.
/Evanjelium podľa Jána 14: 26/

Spomienky krásne...

9. listopadu 2017 v 21:45 | ReginahvVojdem do brány tej budovy,
túžim priniesť dnu pokoj.
Vtedy sa Syn pokoja zjaví
a môj pokoj spočinie na ňom.
Vtedy, ak neprijmeš pokoj
ku mne sa vráti a vtedy poviem:
"Priblížilo sa kráľovstvo nebeské!"
Prosím, dôveruj Bohu v Kristovi,
veď aj Dávid povedal:
"Pane, Tvoja láska je nad lásku všetkých žien."
Vtedy zaklope Pán na tvoje srdce,
vtedy Boh vidí tvoju túžbu po láske Božej.
Vtedy túžiš počuť Kristov Hlas v sebe
a zatúžiš po Ňom ako po jedinej vzácnej perle...
Vtedy Boh k tebe príde.
Potom sa človek od lásky rozplynie
a od tej chvíle nič nie je povinné.
Vtedy vietor veje kam chce...
Vtedy sa tvoje srdce na márne
kúsky od Božej lásky rozbije.
Vtedy zažije človek na svojej koži
aký je Pán Všemohúci a Mocný!
Vtedy započuješ Hlas Boží
a v tej chvíli svoj život odovzdáš
Pánovi Ježišovi.
Vtedy...Ach áno!Vtedy...
Duch Svätý ťa láska v duši,
ten deň je krásny a výnimočný.
Vtedy zažije človek znovuzrodenie
v Kristovi Ježišovi.
Vtedy, sa všetci radujú aj v nebi!

Navždy s Tebou

9. listopadu 2017 v 8:58 | Reginahv


Mnohí snívajú o tom, ako navždy ostať so svojim milým, so svojim manželom, ak sú po uši zamilovaní. Týka sa to mladých, pokročilých vekom, a divili by ste sa, v zahraničí sedemdesiatnici si stále hľadajú partnerov aj cez inzeráty. Cítia sa stále vitálni a plní života. Určite mi niektorí dajú za pravdu, že za hranicami Slovenska určite nemajú toľko stresov ako u nás doma. No tiež to neplatí všade. Láska má rôzne podoby, netýka sa stále zamilovaných. Milujeme aj nášho Boha, Cirkev, naše deti. U nás doma zo stresových situácií už pomerne mladí ľudia sú chorí, trpia na rôzne choroby. No najhoršia situácia je, ak človek má chorú dušu, lebo nikdy nevieme, čo od takého človeka môžme očakávať. Chvíľku je v pohode a zas ďalšiu chvíľku zúri. Alebo: Ak duša človeka trpí neznesiteľnými mukami.
Rozhodla som sa napísať o láske medzi nami, ale aj o láske, ktorá je bezhraničná a nikdy človeka nesklame ani neoklame. Je to láska Božia. Je to láska Kristova. Veď dobrovoľne sa dal ukrižovať, aby každý, kto v Neho uverí, mal večný život v nebeskom kráľovstve. On, Boh, nás tak veľmi miluje, že svoj život na zemi položil za všetkých tých, ktorí srdcom v Neho uveria a celým srdcom v Neho dúfajú. Túži byť s tebou navždy, nie len na malú chvíľku, ale On, Jeho Duch túži bývať v tvojom srdci a viesť ťa. Jeho láska je nad všetky ostatné lásky. Pán je Ten, Kto chce vyliečiť každého človeka na zemi, duše choré, oklamané, zronené...
Ak si čítal Nový Zákon Pána Ježiša Krista vieš, koľkých uzdravil na duši, ale aj na tele. No ako On sám hovorí, telo nič neosoží, dušu je potrebné uzdravovať, lebo my, ľudia trpíme duševnými chorobami. Od hnevu, až po závisť. Niet lepšieho lekára tvojej duše, ako je Pán Ježiš. Mnoho ľudí skáče z výšok, siahajú si na život, no žiaľ, nik nehľadá Pána Ježiša. Ľutujú sa a preto, že sú zameraní na svoje bôle, nemôžu počuť ten prekrásny Hlas Kristov, ktorý volá nás všetkých domov. Ak by poznali Jediného Záchrancu Ježiša Krista, boli by naplnení Jeho láskou a tešili by sa z prítomnosti Božieho Ducha, lebo Boží Duch býva v naších srdciach. Navždy ostáva, nie len dočasne. Veď sám Pán povedal, že nikdy z nás nikoho neopustí a nezanechá nás samotných. Boh je Ten, Kto ti dá Jeho Ducha, keď to On uzná za dobré. Je pravda, že apoštoli kládli ruky na tých, ktorí túžili po Svätom Duchovi, a aj boli okamžite naplnení a mnohí hovorili aj jazykmi Božími. Áno, aj dnes sa to môže stať, ak veľmi túžiš po Ježišovi Kristovi a niekto sa modlí za teba. Dnes je žiaľ strašne veľa chorých ľudí. Choroba človeka pochádza od satana. Boh je Život, Ježiš je život a vzkriesenie. Mnohí nechápu, prečo toľko ľudí, mladých, starých ale aj detí je chorých.
Pôvodne človek bol odolný voči zlému, ale keď počúvol satana a jedol zo stromu poznania, začal chorľavieť, lebo hriech v človeku je veľmi zlý. Človek začal slúžiť satanovi. Satan oklamáva duše mnohých ľudí a ľudia sa dávajú oklamať. Žiaľ, aj nedávno som zažila úplné zlyhanie, keď človek myslí prevrátene a počúva falošné evanjelium. Keď človek povie, že sa modlí ku všetkým svätým, je veľmi smutné a žiaľ, nespasí to ani nikoho, kto tak činí. Chápete všetci, ktorí tak činíte? Veď vy sa modlíte k ľuďom! Ktorých nie Boh učinil svätými, ale len človek. Každý človek potrebuje Spasiteľa a tým Jediným Spasiteľom je- Ježiš Kristus. Nikto iný. Už v Starom Zákone Hospodin hovorí: Ja som váš Spasiteľ, okrem mňa niet iného Spasiteľa. Mimochodom, tam, kde je v človeku Duch Svätý, ten človek sa stal Božím chrámom a stal sa svätým. Nie preto, že ten človek je dobrý, ale preto, lebo Boh v takomto človeku prebýva. Preto človek naplnený Božím Duchom túži po Pánovi celým svojim srdcom, celou mysľou a celou dušou. Pretože v takomto človeku miluje Boh, človek sám nevie tak vrúcne a hlboko milovať. Duch Boží v človeku ostáva NAVžDY.
Jediné Evanjelium ktoré sa zakladá na pravde, je o Ježišovi Kristovi. Všetky ostatné evanjeliá, ktoré majú rôznych spasiteľov a bohov, sú falošné. Patria medzi ne aj evanjeliá o Márii. Sú to ľudské výmysly.
Viem, slová o Pánovi Ježišovi Kristovi málo ľudí chce čítať, lebo neveria, že sú oklamaní. Vpusti si do srdca Pána Ježiša, On Jediný má moc ťa uzdraviť a ukázať ti pravdu o všetkom. Je pre mňa ťažké povedať blízkemu človeku: Ak nespoznáš Ježiša Krista v tomto živote a neznovuzrodíš sa v Ňom, nemáš život. Ale povedať to musím. Svetský človek to nedokáže chápať, myslí si, že sa niekto chváli, či chce vyvyšovať. Veď ako si mnohí môžte myslieť, že budete celé dni ohovárať, smilniť a hnevať sa, dávať Bohu vinu za všetko zlo na zemi, čiže budete reptať a tiež modliť sa ku všetkým svätým čo je totálna modloslužba, prečo si myslíte, že vám po smrti Boh odpustí?
Viem, je ťažké chápať veci Božie, ak ste doteraz žili podľa tradície a to, čo vás naučili rodičia od útleho detstva pokladáte za správne. Ale skúste si otvoriť uši a oči a skúste počúvať srdcom. Snáď aj preto, aby tvoju dušu mohol spasiť Pán Ježiš. Aby ťa mohol uzdraviť, lebo nik iný to nedokáže. Potom pochopíš, že toto všetko nepíšem pre seba, ale preto, aby keď príde veľký deň Pánov, mohol si sa pred Neho postaviť a ostať žiť už navždy s Kristom, veď On ťa tak miluje, že zomrel v strašných mukách za teba, aby ty si mohol žiť. Ale Boh chce, aby si Ho hľadal. On pôjde v obrovskej láske oproti tebe a Boh sa dáva nájsť všetkým, ktorí v úprimnosti srdca Ho hľadajú a uvedomujú si, že bez Ježiša Krista sú stratení. V tej úprimnosti, keď človek vyznáva svoje hriechy a prosí Boha o pokánie. Lebo nik z nás nie je bez hriechu, ani jeden človek. Potom by Ježiš Kristus, náš Pán zomrel na kríži nadarmo.

Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Ježišovi v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém Mu odpovedal: Ako sa človek môže znova narodiť keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal mu Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znova narodiť. Vietor veje kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli a nevieš to? Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba. Syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v Meno Jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo, a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.
/Evanjelium podľa Jána 3:1-21/