Září 2017

Chceš poznať pravdu?

26. září 2017 v 12:57 | ReginahvNiekedy ma dosť trápi neviera človeka v Boha, či skvôr neviera v Ježiša Krista, lebo strašne veľa ľudí sa ani nezamýšľa nad pravdou, žijúc si v dobrom živote, povedia: My sa máme dobre, netreba nás vyrušovať rečami o Kristovi. Ak prídu temné dni, keď mnohí sadnú na lep satanovi, už bude pozde na to, aby si spoznal Pána všetkých pánov Ježiša Krista. On, ktorý prišiel na svet, aby zomrel aj za tvoje hriechy, dal sa ukrižovať preto, aby ty si mohol žiť. Kto pozná Evanjelium večného života? Koľkí z vás vedia, že majú odpustené hriechy a prijali do svojho srdca Ducha Svätého?
Som presvedčená, že tých, ktorým sa dal spoznať Boh, je len malé percento. Ak príde zlo na zem, milosť Božia odíde zo sveta. To je to Svetlo od Boha, keď ešte stále platí, že milosťou sme spasení. Božia moc je prejavená v diele znovuzrodenia Duchom Svätým. Vieš o tom, že spasený môžeš byť len vtedy, ak tvoja viera v Ježiša Krista je tak skutočná, že prestaneš myslieť na to, aby ty si sa mal dobre? Len vtedy, ak sa tvoj charakter mení zo dňa na deň, ak Kristus z tvojho vnútra žiari, ak viditeľne pre iných, nosíš ovocie Ducha Svätého, ak túžiš po Kristovi tak, že ti nezáleží na tom, čo hovoria o tebe tvoji známi, či vlastná rodina.
Kto je Boh? Boh je tak viditeľný a zjavný všade, že mám obrovskú bázeň pred Ním. Túžim napísať, aký je Spravodlivý, ako nás miluje a ako nás Jeho Duch vyučuje k pokore a láske, no moje slová sú tak slabé ako ten najslabší čaj...
Boh je Duch. Ak Boha nectíš a neklaniaš sa Mu, Jedinému Živému, nepoznáš Boha. Ver mi, že ani v kamenných chrámoch, neprídeš ku Ježišovi Kristovi, lebo Kristus chce mať s tebou vzťah. Nie skrze niekoho, ale s tebou! Ak uprednostňuješ sochy a maľby kde je stvárnený falošný kristus, nikdy sa ti nedá spoznať, lebo si modloslužobník! Ver mi, to nie sú nejaké bôžiky, to sú modly.
Nestačí povedať že Ježiš Kristus sa narodil v tele človeka preto, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž. Aby všetci, ktorí veria v Neho, mali život. Aby dúfali v Neho, lebo ak sa ti dal spoznať, nikdy ťa neopustí. Nestačí povedať malú modlitbičku o tom, že Ho prijímaš do srdca, ak tvoja túžba nie je skutočná. Vidím to na viacerých, ktorí tvrdia, že sú s Pánom, ale neprinášajú nijaké ovocie. Ich charakter sa vôbec nemení. Alebo ste sa rozhodli Krista prijať, ale vaše rozhodnutie nebolo úprimné. Znovuzrodenie dáva Boh, nie človek.
Vlastne, v človeku niet nič dobrého. Ak Boh otvorí tvoje svedomie, sám uvidíš, aký si skazený a zlý a hriešny. Ten, kto tvrdí opak, kto hovorí, že je dobrý, je pyšný a Boh sa pyšným protiví. Samozrejme, že pyšný človek nikdy nevojde do kráľovstva nebeského. Jedine, ak by si srdce otvoril k Pánovi. No Boh je Spravodlivý a Svätý a nenávidí každý hriech a každé zlo. My ľudia sme všetci strašne hriešni. Naši prarodičia Adam a Eva zhrešili a my, ktorí sa rodíme po nich, žiaľ, dedíme ten hriech. Pretože je Boh Spravodlivý, musí odsúdiť hriešneho človeka. On ale poslal Svojho Syna, aby zomrel za nás hriešnikov, ktorý nas miluje bezhraničnou láskou, kráčal po zemi ako dokonalý človek a potom podľa Jeho plánu bol ukrižovaný za nás.
Vyniesol všetky naše hriechy na kríž namiesto svojho ľudu, nesúc našu vinu, stal sa zlorečeným. Kristus nás zachránil spod zlorečenstva tým, že sa stal zlorečeným miesto nás. Jediný Ježiš Kristus vie ospravedlniť hriešnikov. Choď za Ním na kríž! Znovuzrodenie nie je v moci človeka a ani nikdy nebude. Je to v moci Svätého Ducha. Preto nikdy nemôže fungovať, aby si skrze jednu kázeň spoznal okamžite Boha a aby si Ho prijal do srdca. Nie. Toto učiní len Boh, ak tvoja túžba po Ňom je silná. Túžiš po Bohu?
Je pre teba Ježiš Kristus viac ako všetko na tejto zemi? Človek nemá hovoriť o tom, či konkrétny človek spoznal Boha. Ale ten, koho sa to týka, vie, kedy sa mu dá spoznať Ježiš. Vie, či má odpustené hriechy.
Pán Ježiš Kristus dal svoj život za Cirkev, za nepoškvrnenú pannu. Cirkev nie je dokonalá, ale preto, že ctí Boha je pokorná a zlomená. Pravá cesta k Bohu je Ježiš Kristus. Ak Ježiš vojde do tvojho srdca, dbá, aby započaté dielo bolo dokončené. Ak u niekoho nie je vidieť nič, nijakú zmenu, nijaké posvätenie, nie je znovuzrodený. Lebo ak ti bol daný Svätý Duch, ty túžiš po Bohu celou svojou bytosťou. Na záver túžim dodať, že nik, kto netúži po Ježišovi Kristovi, nenájde život, ani po smrti nenájde pokoj.

Len jedno je dôležité

16. září 2017 v 8:03 | Reginahv


V súčasnom živote moderného človeka rastie napätie z nepoznaných vecí. To napätie rastie vlastne z vecí okolo nás, keď človek chce byť informovaný v každej oblasti, ale ak chce kráčať s modernou dobou, nemôže stíhať sledovať úplne všetko. Človek chce vedieť o všetkom čo sa deje v štáte, v politike, v móde, aj u susedov. Vlastne, ak chceš byť o všetkom informovaný, potrebuješ neustále sledovať televíziu, časopisy, posedkávať na lavičke pred domom, aby ti nič neušlo. Ak máš deti, tak vlastne by si mal byť informovaný aj o ich správaní, či prospechu. Pritom všetkom, ak si zamestnaný, tak skutočne sa máš čo obracať. Pritom ti stačí jediné a najdôležitejšie. Uveriť celým svojim srdcom v Ježiša Krista a prijať Ho do svojho srdca.

Pána Ježiša prijala do svojho domu žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala Jeho slová. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k Pánovi a povedala: Nedbáš Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme.
/Evanjelium podľa Lukáša, 10:38-42/

Pamätám sa, ako som niekedy ustavične upratovala v byte, ako som sa naháňala za nepodstatnými vecami, ako ma trápilo ak som nestíhala dokončiť svoju prácu a mnoho ďalšieho. Človek, ktorý nespoznal Pána Ježiša, sotva mu niečo tieto riadky povedia. Ale ak zotrvá, bolo by krásne, ak by túžil po Pánovi. Ak sa človeku dá spoznať Pán Ježiš, človek zistí, že všetky veci, ktoré boli až do tej doby pre človeka dôležité, sa stávajú úplne bezvýznamnými. Je preto dobré, ak človek túži spoznať Krista, lebo On ako Jediný spasí človeka. Človek prejde zo smrti do života.

Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. A aby som aj sám bol v Ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti- aby som dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.
/List Filipským,3: 7-11/

Preto píšem, že dôležité je len jedno: spoznať Pána Ježiša Krista, lebo On otvára oči a uši srdca, On sám hovorí, že je cesta, pravda a život.
Ak človek spozná Pána, otvoria sa mu oči a žasne nad dianím vo svete ale aj okolo seba v domácnosti, či v práci. Nič čo je vo svete, nie je dobré pred Bohom. Dobré je len vtedy, ak človek počúva Boha a kráča s Ním. Boh kedysi dávno dal Mojžišovi zákony vyryté na kamenných doskách. Aj napriek tomu, že niektorí proroci a králi dostali od Hospodina Ducha Svätého, nedokázali dodržať zákon. Všetci, milujúci Hospodina a Pána nedokázali žiť tak, ako im prikazoval Hospodin, podľa zákona. Navyše, človek klesol až na samé dno, pretože zákony dané Hospodinom poprepisoval tak, ako sa mu páčilo. Človek, ktorý žije tak, ako sa mu páči a nerešpektuje nič okrem seba, slúži satanovi.
Moderný človek si nahovára, že toto je lož a Boh ani satan neexistuje. Na svete jo mnoho vecí stvorených Bohom, všetka krása v prírode, moria, zvieratá, rozličné druhy vtákov a rozliční ľudia rozličnej farby pleti a kultúr. Všetko stvoril Boh a kto tomu neverí, nemá ospravedlnenia, pretože ak by si aj ten najtvrdšieho srdca človek otvoril svoje srdce, Pán Ježiš ho objíme a jedine vtedy spozná človek, aký je úbohý a slabý a ako túži a potrebuje Božie vedenie. Boh nie je karikatúra namaľovaná nejakým "umelcom" či vystružlikovaná "drevorezbárom". V Biblii sú tieto obrazy a sochy označované ako modly a kto sa im klania, je modloslužobník a podľa Biblie zasluhuje smrť!
Ak by človek premohol svoju lenivosť, ak by čítal Bibliu, otvorili by sa mu oči a aj uši srdca a Pán Boh v Ježišovi Kristovi by človeku ukázal, že On je Ten, ktorý ťa vidí a aj počuje a pozná ťa dôkladnejšie ako ty sám seba poznáš. Boh je nad všetkými a je nad všetkým. Bez Jeho vôle sa nepohne ani lístok na strome. Navyše je Spravodlivý a jedného dňa bude súdiť všetkých, ktorí neuverili v Neho, alebo ktorí sú modloslužobníkmi a ostávajú nimi naďalej, pre tvrdosť svojho srdca.
Dnes chcú ľudia počuť len veci, ktoré lahodia ich uchu. Sú to chvály na nich samotných, oslavujú sami seba. Ak im človek povie že sú hriešni, odvracajú svoje pyšné tváre v nepochopení. Dokonca aj medzi kresťanmi mnohí si mylne namýšľajú že slúžia Bohu a pritom sa chcú páčiť ľuďom. Nepochopili pre svoju pýchu, že my, ľudia nevieme bez Božieho Ducha učiniť nijaké dobré veci a túžba sa páčiť ľuďom nie je celkom o.k. Chceš počúvať len to, čo sa tebe a tvojmu okoliu páči? Nechceš prijímať to, že si vlastne hriešny človek a potrebuješ prijať do svojho srdca Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Bez Pána a bez Jeho Ducha nedokážeš ani vidieť Pravdu. Si slepý a slepým aj ostaneš, ak nevidíš, že jedine láska k Bohu a k tvojmu blížnemu je dôležitá. Že nežijeme preto, aby sme hnusne hrešili, vyvyšovali sa nad iné národy, či nad iných slabších ľudí. Boh nás stvoril, aby sme v prvom rade hľadali Jeho. On sa nám dáva nájsť. Láska blížnemu neškodí. Naopak, majme druhých v úcte a nehľaďme na seba, ale pomáhajme si navzájom. Mnohí ľudia potrebujú pomôcť a mnohí potrebujú blízkosť iných ľudí.
Všetci potrebujeme však spoznať Pána všetkých pánov a Kráľa všetkých kráľov. Skrze úprimné a zo srdca pokánie, keď človek v úprimných slzách volá k Bohu aby mu odpustil hriechy, ktorých sa človek dopustí počas života na zemi. Po smrti už človeka nič nespasí. Pána Ježiša Krista potrebuješ spoznať kým je v tebe život. Po smrti čaká človeka už len súd. Je hrozné sa dostať do rúk Živého Boha! Kto uverí srdcom v Pána, prešiel zo smrti do života. Pretože ak by aj zomrel, Boh má moc ho vzkriesiť. Pokiaľ ale Meno Ježiš Kristus ti nič nevraví, tvoj život je žiaľ prázdny a bez Toho, ktorý má moc nad všetkým, teda aj nad tebou.

V Ňom /v Pánovi/ máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.
/List ap.Pavla Kolosenským 1:14-20/

Slepý je kto nevidí

5. září 2017 v 7:43 | ReginahvProsím ťa, počúvaj ma celým svojim srdcom a skús sa zamyslieť. Pomysli si, že toto všetko, čo vidí tvoje oko, stvoril Boh svojim mocným Slovom. Že nikdy by som ti neklamala. Neviem, ako ty vnímaš keď hovorím o Pánovi Ježišovi Kristovi. Nikdy si mi vlastne riadne nepovedal, čo si myslíš o mojom hovorení o Bohu. Vlastne, áno. Povedal si mi pred včerom niečo ako: Preto nečítam, lebo tomu nerozumiem. Kedy si čítal? Skúšal si čítať Nový Zákon? Pochop. Túžim ti pomôcť v Mene Ježiš. Meno Ježiš je veľmi silné. Ak používaš meno Ježiš preto, aby si Ho hľadal, On sa ti dá nájsť. Ty ale, čím ďalej, menej si púšťaš slová o Pánovi do svojho srdca. Prečo? Povedala som ti: Nikdy som nebola v nijakom náboženstve, ani v nijakej sekte! Všetko, čo som hovorila o Skutočnom a Živom Bohu je Pravda!!!
Ale ty, pochybuješ o mojich slovách. Ak by si nepochyboval, sám by si túžil spoznať Jediného Spasiteľa Ježiša Krista. Veď On od nikoho nie je vzdialený, ale pri každom človeku je veľmi blízko a čaká na tvoje volanie. Zo srdca volanie. Zato človek, u ktorého si s rodinou býval počas dovolenky, a ktorý si dopĺňa zásobu kameňov je v rukách zlého ducha. Aj zlý duch dokáže činiť zázraky. Je to čarodejník. Všetci tvoji blízky budú v jeho moci, o to sa postará sám satan. Bojím sa o teba a aj o tvoju rodinu. Prichádza obrovské súženie, aké nikdy ešte nebolo a ani viac nebude.
Pán Ježiš dáva večný život a takú lásku, nádej, radosť, akú ani oko nevidelo a ani srdce nepočulo, čo pripravil Boh tým, čo Ho milujú. Pán Ježiš je Víťaz a satana porazí dychom svojich úst. Všetci, ktorí slúžia diablovi, zahynú vo večnom ohni, ktorý nikdy neuhasína. Kým človek spozná Boha, ani si to žiaľ neuvedomuje, ale slúži najprv satanovi. No nemožno slúžiť Bohu a aj mamonne. Kto nehľadá Krista, lebo len On je dverami do nebies, Spasiteľa a Stvoriteľa, nemôže ujsť večnému ohňu. Boh nás stvoril pre Neho a túži po nás. Sme dielom Jeho rúk a úplne prirodzene nás miluje. Kto však nemá Jeho Ducha, nepozná Boha a nedokáže ani chápať, aké je v živote človeka dôležité a potrebné nájsť Jediného Spasiteľa, ktorý zomrel za mnohých ľudí. Krv Krista ako Jediná očisťuje človeka od hriechov, nijaká iná to nedokáže!
Lebo tak Boh miloval svet, ze svojho Jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto veri v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze Neho.
/Ev.sv.Jana 3:16,17/
On všetky naše hriechy pribil na kríž. Každý človek potrebuje učiniť pokánie z hriechov, ak si srdce človek otvorí pre Krista, Boh tomu človeku dáva pokánie tak, že ti otvorí tvoje svedomie. Každý človek by mal dať Bohu seba a Boh si človeka vychová podľa Jeho vôle. Chápeš? Pán Ježiš zomrel za nás, hriešnych. On, Boh zomrel za nás. Mohol sa na ľudí vykašľať, ajtak sme všetci zlí, ale On nás tak miluje, že Duch Boží vstúpil do tela človeka menom Ježiš a zomrel za všetkých, ktorí veria srdcom v Neho. Veď kto sa chce čudovať tomu, že pre Boha nie je nič nemožné? Ľudský mozog ktorý nepozná Živého Boha, nedokáže pochopiť nič čo je od Neho. Komu sa Boh dá spoznať, myslí duchovne. Nijaký telesný človek nevie chápať veci Božie, len ak to človeku zjaví Pán Ježiš. Zato mnohí sa hrajú na múdrych a jediný kto je múdry, je Boh.
Kto učiní pokánie a uverí v Ježiša Krista, Boh toho človeka pokrstí Duchom Svätým a ohňom. Boh je Mocný a Spravodlivý. Svoje zákony nemení. Zo zákona je však len poznanie hriechu. V skutočnosti ani jeden človek nedokáže dodržať zákon! Boh nám núka obrovskú milosť a to takú, keď z viery v Boha sme spasení, nie zo skutkov, ale z viery v Neho. Žiaľ, človek, ktorý sa má fajn, nehľadá Boha. To sa mi potvrdilo viackrát.
Bojím sa o vás. Je čas, aby si začal vážne uvažovat o Ježišovi Kristovi, našom Jedinom Spasiteľovi a Záchrancovi, ktory ako Jediný zachraňuje človeka z ohňa ktorý nikdy neuhasina. Slová o Pánovi si žiaľ, nikdy nebral dosť vážne. Ak si aj bral a čakal si že Pán sa ti dá spoznať tak ako mne, tak ti musím napísať, že to nikdy nejde cez kopirák, nikdy! Trpím, lebo vás milujem. Prichádza obrovské súženie, ale aj Pán Ježiš príde pre svoju Cirkev, ktorá je postavená zo živých tehál a je odolná voči špine vo svete. Je silná, lebo hlavou tej Cirkvi je Ježiš Kristus. Nijaký prostredník, ale Ježiš. Ak by ste čítali s otvoreným srdcom, Boh by vám dal pochopiť veci mnohým ľuďom nepochopiteľné. Ale v súčasnosti je človek plný samoľúbosti, pýchy aj hnevu. Vyvyšuje sa až do neba sa chce povyšovať, ale beda všetkým, ktorí nečinia pokánie z celého srdca. Bojím sa o vás, lebo nič neviete o Ježišovi Kristovi a aj čo viete, neviem, či chápete správne. Túžim s vami oboma hovoriť o našom Pánovi, ale len ak vy skutočne chcete a túžite Pána spoznať. Prečo sa tak nestalo doteraz a čo vám v tom bráni, aby ste celé srdce otvorili, bez pripomienok ktoré nie sú na život, to neviem. Prečo chcete ostať slepými a hluchými, prečo nechcete, aby vás Pán Ježiš Kristus uzdravil? Neviem, či este niekedy bude možnosť aby ste spoznávali Pána taká, ako je ešte dnes. Ak pride Pán pre svojich, ktori su spasení Jeho milosťou, tak tí, ktori neuposlúchli Božie Slovo, budú zanechaní. Prosim, nedaj si radit nikým, kto je bezbožný a má ústa plné klamstiev a prázdnych slov. Ja sama už nechcem otvárať túto tému, opakujem, len ak ty chceš. Pán je Ten, kto je Spravodlivý a Živý. Je na vás, či túžite po Ňom, či túžite po skutočnej Pravde. Pán Ježiš má len jednu Cirkev, ktorá Ho miluje a žije podľa Jeho vedenia. Ak si vravíš, že nejak bolo a nejako bude, tak ti musím napísať, že bude veľmi zle! Tak skúste si otvoriť srdcia a nechajte, aby vošiel do vašich sŕdc Pán, lebo On je skutočný život a On je aj Láska bez hraníc.

Milovaní kresťania,

1. září 2017 v 7:18 | ReginahvDovolím si vás všetkých pozvať na také mini čítanie môjho listu, pretože Pán Ježiš poukazuje za nesmierne dôležité sa zamyslieť nad vecami: spomeniem ich v tomto liste. Predpokladám, že všetci sme znovuzrodení kresťania. Náš Jediný Pán je Ježiš Kristus, Ten ukrižovaný. Vzhľadom k tomu, že Pán už nie je ďaleko, ale je už veľmi blízko, je veru načase sa úplne odovzdať do Jeho Svätých rúk a nežiť viac sebe, ale umožniť Bohu, aby On žil skrze nás.
Ak máte poznámku, že vy už dávno nežijete sebe, tak si myslím, že kto má tieto poznámky, ten je úplne vo svete. Očisťujme sa od zlého a bielme svoje rúcha, aby sme boli pripravení na Pánov príchod. Vyznávajme si navzájom hriechy, znovuzrodený človek vie, že to máme za potreby, lebo mnohí si myslia že žijú, ale sú mŕtvi. Bdejme a ostávajme v Kristovi a Kristus nás nikdy nezanechá, pretože nám zasľúbil byť s nami až do konca.
Niektorým sa stalo, že Boh už v minulosti nás napomenul za niečo, napríklad za posudzovanie bratov či sestier a my sme sa predsa k tomu vracali a žiaľ, aj vraciame. Pán nás upozornil možno aj dva či tri razy, ale aj ak nechceme, neustále to činíme. Pochopte... Pán Ježiš nás nebude neustále napomínať. Veď ak niekto neposlúcha Boha, nevojde do nebeského kráľovstva. Pán vyžaduje úplnú oddanosť Jemu. Veď aj naši rodičia, ak sme neposlúchali, ak sme nedostali bitku, tak sme celkom určite dostali trest za neposlušnosť. Boh je Svätý a nenávidí hriechy.
Pán Ježiš Kristus, ak sústavne Ho neposlúchame a odvrávame, On sa odmlčí a mlčí naďalej. Niet nič horšieho pre kresťana, ktorý počuje Pána a neuposlúchne Ho, Pán sa odmlčí. Ak miluješ Pána, je to strašné, je to tragédia a ak neprosíš Boha aby ti dal pokánie, úplne padneš až na samé dno. Boh stíchne a viac Ho nepočuješ. Toto sa stáva ľahkomyseľným a tiež aj kresťanom, ktorí nechápu, pretože sú ešte deťmi, že Ježiš Kristus je Ten Poklad, ktorý ak nájde človek, je ochotný predať všetko čo mal a čo vlastnil. Pre Poklad nájdený je ochotný vzdať sa všetkého vo svete a ísť za Ním.
Teraz je čas, aby si prosil Boha, aby ti odpustil časy tvojej nevedomosti, hoci si dovolím tvrdiť, že Pán vie vopred, ako sa kto zachová a ako ktorý kresťan zareaguje.
Áno, v minulosti sme si prešli všetkým možným, nevedomosťou, ak si sa znovuzrodil v päťdesiatke ako ja, slabou vierou, ale žiaľ aj pýchou, lebo si sa stal pyšným, že Pán k tebe hovorí. Je načase sa zbaviť všetkých hriechov. Vyznávaj hriechy pred bratmi aj sestrami v Kristu, vyznávaj v pokore hriechy pred Najvyšším Bohom. Nič si nenechávaj pre seba, vôbec nič! Odovzdaj všetko Tomu, Ktorý zomrel za teba na kríži, Pánovi Ježišovi Kristovi. A ak nevieš o nijakých hriechoch, tak pros Pána, aby ti ich ukázal, kým je čas.
Nech ti nič nebráni nasledovať Milovaného Kráľa, Pána Ježiša Krista. Odovzdaj Mu všetko bremeno, lebo naše bremená sú ťažké a my ich nikdy neunesieme. Mnohí tí, ktorí sme v Pána uverili v pozdnom veku, sme žiaľ, naše deti neviedli k poznaniu Boha. Keď som pred piatimi rokmi uverila v Pána, môj starší syn mal tridsaťdva rokov. Jeho reakcia bola asi takáto: Mami, ty si ako bola naša babka. Keď začala starnúť, začala navštevovať kostol aj dva razy za deň. Tak to ti pekne ďakujem!- Ohradila som sa, pretože Pán si Chrám postavil v mojom srdci a nepotrebujem chodiť do nijakého kostola. Kresťania, ktorí majú Božieho Ducha, sú Chrámom Živého Boha.
Je ťažké hovoriť o Živom Bohu matke, ktorej synovia dospeli a chcú naplno užívať život vo svete. Oni sa majú dobre. Žiaľ, kto sa v tomto hnusnom svete má dobre, ani na chvíľku nechce hľadať Pána Ježiša Krista. Neuverili v Neho. Ale vnímam čosi iné.

Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč.
Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jej materi a nevestu proti jej svokre.
A nepriateľmi človeka budú jeho domáci.
/Evanjelium podľa Matúša 10:34,35,36/

Myslím si, že toto bremeno nedokáže nijaká matka uniesť, ani nijaký milujúci otec. Odovzdaj takéto bremeno do rúk Svätého Boha, Pána Ježiša Krista. Jedine On ti sníme z tvojich pliec to neznesiteľné bremeno, aby si dokázal ísť po úzkej ceste a neťažilo ťa nič. Lebo samozrejme teba môže ťažiť bremeno iného charakteru. Satan úplne ovládol duše mnohých ľudí a našepkáva im, že všetko, čo sa Boha týka je lož. Veď on sám sa robí bohom! Človek je žiaľ oklamaný satanom a ak netúži po Kristovi, Kristus ho neoslobodí, lebo každý má možnosť si vybrať ktorou cestou chce kráčať. Sú len dve cesty: Prvá je široká a priestranná a mnoho ľudí ňou kráča. Druhá je úzka a málo ľudí ju nachádza! Pán nám hovorí, že úzka cesta vedie k Nemu a široká cesta vedie do zahynutia.
Človek nepotrebuje vlastniť nijaké bohatstvo, lebo najväčšie bohatstvo je Sám Ježiš Kristus. Človek Ho potrebuje nájsť ešte kým žije na zemi. Pán je náš Jediný Spasiteľ, okrem Neho niet nikoho čo by ťa spasil! Všetko, úplne všetko čo ťa ťaží, odovzdaj Pánovi Ježišovi, aby si ostával v Ňom a On v tebe. Aby si stále bdel a nespal, či nezaspal pár dní pred Jeho príchodom. Aspoň tak verím.