Červenec 2017

Božia múdrosť

16. července 2017 v 17:58 | ReginahvJa ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ ale iný stavia na ňom: každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia! Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený a tým je JEŽIŠ KRISTUS.
/Prvý list Korintským, 3:10,11/

Stvorenie zeme a aj vesmíru, aj všetko čo je vo vesmíre a aj na zemi, Všemohúci Boh stvoril svojim mocným Slovom. Je toho mnoho čo stvoril, nikto nedokáže pomenovať všetko, čo Boh stvoril. V poslednej dobe ma úplne fascinuje Božia múdrosť, ktorú Boh odhalí svojim deťom, ak prosíme Pána aby sa nám dal spoznávať. Božia múdrosť je tak veľká, že Jeho múdrosti sa nikdy nijaký človek nikdy nevyrovná. Boh je večný. Vždy tu bol, je, a naveky ostáva. Ak sa zem a nebo pominie, mocné Slovo od Boha sa nikdy nepominie. Všetko je dočasné, okrem Boha, ktorý k nám prišiel a zjavil sa vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi.
Otec nebeský nechal umrieť svojho Syna Ježiša,/za naše hriechy/ lebo ako sám Pán hovorí, telo nič neosoží. Každé zemské telo je len dočasné. Duch je ten, ktorý oživuje. Telo pominie, ale duša človeka ostáva. Príde deň, keď sa všetci postavíme pred Boha a budeme súdení z toho, či sme žili podľa Božích pravidiel. Mnohí hovoria, že si už ani nepamätajú čo za hriechy napáchali. Čo ale človek zabudol, Boh nikdy nezabudne. Boh je Duch a kde je Duch Pánov, tam je aj spravodlivosť Božia.
Boh je ku každému človeku spravodlivý, a berie hriech malý ako aj hriech veľký rovnako. Nemôže ospravedlniť nijaký hriech, pretože je Spravodlivý a Svätý. Krv Božieho Syna ale zachráni každého, kto uverí v Neho vo svojom srdci.
Preto je pre človeka veľmi dôležité aby sa znovu narodil z Boha, lebo tam, kde je v srdci človeka Duch Pánov, sú hriechy odpustené a človek sa stal Božím dieťaťom. Už v Starom Zákone prinášali Židia obete za spáchané hriechy v podobe mladých a bezchybných zvierat. Potom Boh poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby umrel za hriechy ľudu, aby každý, kto uverí v Neho a dá sa pokrstiť bol zachránený. Za hriechy naše trpel náš Pán a tiekla Jeho drahocenná krv, aby každý, kto vyzná že Ježiš je Boh a Spasiteľ, mal večný život. V Evanjeliu podľa Jána 3:1 sa píše, ako ani popredný muž menom Nikodém nechápal Ježišove slová.
Sám Pán hovorí, že ak niekto neuverí ako dieťa že On je, nikdy nevojde do kráľovstva nebeského. To tiež môže znamenať, že aj dospelý človek si dokáže tak otvoriť srdce, že uverí v Boha "ako dieťa". Prajem vám všetkým, aby ste si dokázali tak otvoriť srdce aby ste prijali do srdca Božieho Syna, nášho Spasiteľa a Boha. Nestačí však len hovoriť o týchto veciach, je potrebné to aj prežiť. Ak krst Duchom Svätým sprevádzalo aj pokánie, vtedy je to skutočnosť. Bez pokánia nie je možné, aby mal človek Božieho Ducha. Nie je možné, aby mal človek Božieho Ducha ak nemá osobný vzťah s Pánom. Božieho Ducha neprijímame kedy chceme my, ale kedy tak chce Boh. Preto ak človek nemá s Pánom Ježišom nijaké svedectvo, nezažil Boha a je otázne, či je znovuzrodený.
Lebo len skrze Pána Ježiša ktorý je Živý a počuje aj vidí, vchádzame tesnou bránou k Bohu. Nikdy nijaká socha, ani obraz, ani krížik na krku a ani nijaká modla nikomu nepomohla nájsť Pána Ježiša Krista. Jedinou cestou sú vrúcne modlitby hovorené z hĺbky srdca k Pánovi, ktorý sa dal ukrižovať za nás. Božia láska napĺňa srdce človeka, veď človek ani nevie čo je láska. To vidíme aj pri rôznych vzťahoch, či manželských, priateľských a iných. Ľudia sa rozchádzajú doslova pre hlúposti. Nedokážu ustúpiť a vôbec nevedia mnohí ani odpustiť. Biblia hovorí, že ak ty neodpustíš svojmu blížnemu, ani Nebeský Otec neodpustí tebe. Kto neberie vážne Boha, ani Boh nebude brať vážne jeho, keď jedného dňa príde a bude súdiť ľudí.
Píšem tieto riadky, pretože mi je veľmi ľúto. Mnohí totiž kráčajú širokou cestou do záhuby. Túžim, aby mnohí ste si otvorili nielen srdcia, ale aj oči a uši k počúvaniu, ešte lepšia cesta je začať čítať Nový Zákon Pána Ježiša Krista. Nie ten Starý Zákon, ale Nový Zákon. Kristus tým, že umrel za nás, priniesol do platnosti Nový Zákon, a Starý Zákon je zastaralý, je predobrazom Nového Zákona. Veď Pán povedal pri poslednej večeri:
Nato vzal chlieb, dobrorečil, a lámal a dával im hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, to čiňte na moju pamiatku.
A podobne vzal kalich pri večeri a hovoril: Tento kalich je NOVÁ ZMLUVA v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.
/Evanjelium podľa Lukáša, 22: 19,20/
Podľa reakcie viacerých ľudí si myslím, že mnohí vôbec nečítajú Nový Zákon a nechápu preto, aký je veľmi dôležitý pre každého človeka. Nielen Evanjeliá, ale aj listy Pavlove, či Petrove, všetko je dôležité. Všetci potrebujeme k spaseniu Pána Ježiša Krista, potrebuje každý prijať do srdca Jeho Svätého Ducha a dať sa Ním viesť. Ježiš je zmysel nášho bytia. Bez Ježiša Krista nemáme budúcnosť.

Vy si však nedajte hovoriť Majster! Lebo jeden je váš Majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte Otec! Lebo jeden je váš Otec, ten nebeský. A nedávajte si hovoriť Vodcovia! Lebo jeden je váš Vodca, Kristus.
/Evanjelium podľa Matúša, 23: 8,9,10/