Březen 2017

Spoločenstvo kresťanov

20. března 2017 v 13:51 | ReginahvKeď mi pred viac ako jedným rokom Pán Ježiš ukázal, že nemám viac ostávať sama, ale odísť domov, lebo mi pripravil spoločenstvo kresťanov, aby sme v láske Kristovej sa navzájom budovali v Ňom, vtedy som ešte netušila, aké nesmierne hĺbky sú v takýchto spoločenstvách, kde súrodencom záleží na tebe a na tvojom raste v Kristovi.
Pán Ježiš Kristus nás vychováva a odhaľuje mnohé veci, ktoré si držíme a aj skrývame a neraz sa za ne aj hanbíme a bez pomoci a vôle Boha ich nedokážeme sami pustiť ani z hlavy a ani mnohokrát z rúk. Pán všetko ale vidí a pomaly odhaľuje na svetlo, aby keď príde pre nás, sme boli pripravení ísť s Ním a v pokore a bázni Pána očakávali. Lebo v tom je Božia láska, aby si prijal do srdca Jeho a dal sa Ním vyučovať a prinášal ovocie Ducha Svätého.
Boh ku znovuzrodenému kresťanovi prehovára aj skrze tých, ktorých mu On sám vybral. Teda súrodencov v Kristu, ktorí tiež dostali od Boha to Najcennejšie- Ducha Svätého. Pán ťa vovedie do obrovskej hĺbky Jeho lásky ak máš túžbu Pána počúvať aj skrze kresťanov. Či také napomenutie nezamáva tebou až tak, že miesto lásky sa vytvorí v srdci horkosť a to znamená asi toľko: stále v tebe prevláda sebectvo a pýcha.
Lebo potom to vyzerá, že ty chceš diktovať Bohu svoje podmienky. Sebectvo privedie kresťana až na hranicu svojho ja, hlavne, ak si začne nahovárať pravý opak toho, čo sa stalo, keď bol napomenutý. Vtedy sme mnohí presvedčení, že ten, kto nás napomína, nás chce pred všetkými zosmiešniť a hoci hovorí, že tak koná v mene Pána, lebo ma miluje, mne sa to vidí úplne naopak! Toto je bod, keď Pán vidí ako si Mu oddaný. Či skutočne miluješ Pána a začneš sa nad sebou konečne zamýšľať.
Zamýšľať sa nad sebou ale nikto nedokáže sám, bez otvorenia svojho srdca Pánovi Ježišovi Kristovi. Nedá sa to, kým človek v pokore nepadne na kolená pred Bohom aby Mu vyznal, že teda Ho prosím, aby ma viedol On, nech si ma vyučí a zbuduje môj pokrivený charakter, nech ma uzdraví na duši a vložiť celé svoje ja, do rúk Pána.
Som Pánovi veľmi vďačná že ma priviedol späť domov. Pripravil mi súrodencov plných Jeho Ducha a Jeho svetla a lásky. Pán mi ukázuje, ako veľmi im záleží na mne a aj mojom mužovi a ako ich mám ja hlboko v srdci. Padám pred Bohom na kolená že mi odkrýva veci, ktoré On chce vyliečiť a to aj skrze druhého.
Pán mi ukázal cez úplne najmladšieho vo viere medzi nami, ako Ho nasledovať a niesť svoj kríž. Pán Ježiš mi ukázal, ako nás veľmi miluje a tiež, ako budovať manželstvo s Pánom, kde všetky rany obväzuje Boh a kde Ježiš Kristus je skutočným Pánom v srdci kresťana. Pán mi ukázal skrze našich súrodencov v Kristu, čo som ešte nikdy nikde nevidela.
Kde hlavou ženy je muž a hlavou muža je Ježiš Kristus a hlavou Krista je Boh. Ak muž počúva Pána, hovorí veci Božie a múdrosť preniká až do špikov kostí a žena s bázňou a pokorou ich prijíma, pretože vie, Duch Svätý dosvedčuje, že tieto slová sú pravdivé a nesú v sebe život.
Všetci dospejeme v jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere plnosti Kristovej. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu. Ale aby sme verní pravde, v láske rástli v každom ohľade Toho, ktorý je Hlava, v Krista. On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
/List Efezským, 4:13-16/

Ostaň, neodíď...

16. března 2017 v 21:10 | ReginahvProsím, ostaň a neodíď!
Srdce ma bolí a bez teba zomriem.
Za tebou plačem,
veď ťa milujem .
Na jar každé kvieťa pučí,
no ty chceš odísť
a ostať chceš sám.
Zastav sa, môj milý!
Ten zbytočný čas zhorí,
veď došli sme do pol cesty
a ty plánuješ odísť...
Ako budeš kráčať len sám?
Otvor svoje srdce
a láskou nakŕm ľudí,
len prosím, neostávaj sám.
Ja chcem ťa podopierať
celou cestou ti chcem slúžiť,
o Ježišovi Kristovi ti túžim svedčiť.
V nádhernej záplave jarných ruží
pôjdeme spolu ku Pánovi.
Lebo len On je náš milovaný
a otvorí ti srdce- ak budeš veľmi túžiť.
Zastav sa a ostaň so mnou,
nepremárnime ten krátky drahocenný čas!

Život alebo smrť

16. března 2017 v 11:20 | ReginahvAhoj. Volám sa Viera. Regina je moja prezývka z mladosti, ale dnes vlastne už ma nikto takto neoslovuje. K napísaniu týchto riadkov verím, že ma vedie Boh v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Pán Ježiš je pre znovuzrodeného kresťana obrovský poklad- Najvzácnejší a Najdrahší. Pán je pre znovuzrodeného kresťana všetkým, čo človek túži mať. Kto nájde Pána, túži sa vzdať všetkého vo svete. Boží dotyk si človek uvedomuje preto hlavne, lebo otvára oči, svedomie. Človeka Pán mení. Lebo vo svete je všetko dočasné. Všetko viditeľné je len dočasné a má krátke trvanie. Pán klope na dvere a na srdce všetkým ľuďom, pretože chce mať s tebou skutočný a úprimný vzťah založený na láske Krista. Boh ťa miluje. Priblížilo sa kráľovstvo nebeské k tebe, aj k ostatným ľuďom. Kto počuje ten Hlas, otvorí dvere a Boh bude stolovať s ním. Pán Ježiš Kristus je medzi Otcom a tebou. Preto, že sa narodil v tele človeka, žil ako človek, trpel ako človek, zomrel ako človek, vo všetkom ťa vie pochopiť, On čaká na tvoje úprimné volanie.
Núka ti lásku, ktorá nemá hraníc. Chce ti pomôcť zachrániť sa z moci satana a ukáže ti cestu svoju. Cestu plnú Jeho svetla a radosti zo spasenia. Z toho skutočného spasenia, ktoré ti Boh zjaví. Lebo niet iného Spasiteľa na zemi, Jediný, kto chce ti dať milosť je Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš sa narodil v tele človeka v judskom Betleheme, veď tak písal aj prorok:
A ty, Betlehem, judská zem,
nijako nie si najmenší
medzi vývodiacimi mestami judskými,
lebo z teba vyjde Vodca,
ktorý bude pásť môj ľud izraelský.
/Evanjelium podľa Matúša, 2:6/
Keď začal kázať evanjelium, mal asi tridsať rokov a bol plný Svätého Ducha. Od začiatku vedel, prečo prišiel na zem. Priniesol ľudstvu dobrú zvesť- evanjelium Pána. Kto Ho prijal, toho človeka vedie Pán, Jeho svetlo a pravda je v nás, ak Pána počúvame. Seba samého vydal ako zmiernu obeť, aby každý, kto v Neho uveril, mal večný život v Ňom. Pán sa dal ukrižovať, aby nás zachránil z moci satana. Krv Krista potrebujeme k odpusteniu našich hriechov. Kríž Krista potrebujeme k oslobodeniu od hriechov.
Všetci ľudia potrebujú Spasiteľa- nik nie je výnimkou. Náš praotec zhrešil a my ten hriech dedíme z pokolenia na pokolenie. Tak aj keď priviedli ku Kristovi ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve a chceli ju ukameňovať za to, čo vykonala, Pán Ježiš povedal: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom!/Ev.Ján.8:7/
Jediný Pán Ježiš Kristus bol bez hriechov a ako Syn Boží dokázal ako Jediný poraziť satana na kríži. Zvíťazil nad smrťou, na tretí deň vstal z mŕtvych a zjavuje sa dodnes tým, ktorí po Bohu túžia celým srdcom.
Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. /Ev. Ján. 1.1/
Koľko zázrakov učinil, koľkým dušu a telo uzdravil a predsa Ho ukrižovali. Plní závisti a plní hnevu zohavili Kristovo telo. Zabudli, že im priniesol živé slovo- evanjelium života. Pán Ježiš je skutočne Cesta, Pravda a Život. Pán je Láska. Ak túžiš po Ňom, znovuzrodíš sa v Kristovi a sám Boh ťa bude vychovávať.
Jeho výchova, ktorou nás vychováva sa nám niekedy javí ako veľmi prísna. Ale len kým je kresťan ešte tým dieťaťom v Pánovi. Pretože nielen tí malí vzrastom sú deti v Kristovi, ale aj človek, ktorý uverí v Boha a už má za sebou pomaly aj celý život. Od toho dňa, ako si uveril v Krista a prežil si pokánie a vieš, že Pán Ježiš ti odpustil tvoje hriechy, lebo On sám ti to zjavil, potrebuješ Ho spoznávať a chodiť s Ním. Potrebuješ dozrieť v Kristovi Ježišovi. Pravda je ale taká, že mnohí kresťania sa držia sveta a svojho ja. Sebecké srdce narobí viac zla ako buldozér. Zrúca vybudované mosty a ešte sa tvári urazeno. Ako malé deti nie jedenkrát sa chováme a ak Boh nás chce napomenúť, dokážeme sa brániť a vylejeme celé more sĺz. Ale radšej plačme, nezatvrdzujme naše srdce voči druhým! Nech slnko nezapadá nad našimi hlavami. Je smutné, ak sa chceme brániť našim slzám a radšej sme plní hnevu. Ale ak túžba kresťana je po Pánovi skutočná, vlastne sa raduj z toho, že Pán poslal k tebe brata s napomenutím. Skús na to myslieť bez hnevu. Lebo len vtedy, ak celé srdce otvoríš Pánovi ťa dokáže uzdraviť, ak po uzdravení túžiš naozaj. Je ale rozdiel ako brata napomenieš, či v hneve po ňom kričíš, alebo v láske Krista Ježiša. Je obrovský rozdiel aj v tom, koľko rokov je ten človek v Kristovi. Či vôbec chápe čo mu hovoríš. Lebo ak si v Kristovi dlho a nechceš prijať pravdu, držíš svoje ja a nedáš sa uzdravovať Pánom. Nechceš počúvať a ani si nechceš otvoriť svoje srdce Bohu, lebo si urazený. Možno chvíľku smieš byť urazeným. Ale ak miluješ Pána Ježiša, potom nedokážeš dlho ostať v uzatvorenom srdci svojho ja.
Veď nikto netrpel viac ako Pán Ježiš Kristus, keď Ho bičovali a zneuctili Jeho telo. Keď sa Mu posmievali , keď Ho ukrižovali a Pán aj vtedy volal k Otcovi, aby im odpustil ich činy, pre ich nevedomosť. Ešte aj ten, ktorého ukrižovali s Pánom Ježišom sa Mu posmieval a rúhal sa Mu. Ale ten druhý ukrižovaný ho zahriakol a povedal mu: Ani ty sa nebojíš Boha a si celkom tak odsúdený!/Ev. Lukáš:23-40/
Mnohí vieme, že Boh je Láska, ale Boh je aj Sudca a jedného dňa, keď znova príde na zem, ako Mocný Boh a každému odplatí podľa jeho skutkov. Mnohí ale vôbec nepoznajú nášho Pána a ak nemajú v srdci nijakú túžbu Ho spoznať, Boh ich neuzdraví a mnohí sa týmto vzdávajú večného života v kráľovstve Božom, ako nám to Pán zasľúbil. Lebo kto nemá Jeho Ducha, slúži tomu zlému. Ten človek potom prepadne súdu a ohnivému peklu.
Kresťan ale ktorý neprijme napomenutie a sa chce oddeliť od ostatných, nemôže dôjsť k Pánovi, lebo Pán Ježiš si stavia celý chrám zo živých tehál a tento chrám musí Pána poslúchať a musí do seba zapadať. Pretože tento chrám má Dokonalý základ a tým je Ježiš Kristus. On sám vraví, že všetci sa navzájom potrebujeme. Teda ak niekto stavia na inom základe, jeho dielo zhorí. Tak, ako Pán povedal, keď Mu izraelci ukazovali chrám z tehál postavený:
Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. Riekol im: Či vidíte toto všetko? Veru vám hovorím, že nezostane kameň na kameni ktorý by nebol zborený. /Ev. Matúš, 24:1,2/ Chrám Boží si Pán Ježiš stavia v ľudských srdciach.
Šalamún Mu/Hospodinovi/ potom vystavil dom. Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných a o tom hovorí prorok: Nebesá sú mi trónom a zem podnožím.
Aký mi teda vystavíte dom- hovorí Pán,
alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok?
Či to všetko neurobila moja ruka?
Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, ktorí predzvestovali príchod toho Spravodlivého a Jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy, ktorí ste prostredníctvom anjelov prijali zákon ale ste ho nazachovávali!
/Skutky apoštolov: 7-47-53/
Na záver už len dodám, ako veľmi mi je ľúto každého, kto nedokáže prijať napomenutie, ale aj toho mi je ľúto, ak niekto napomína brata a vlastne miesto lásky chce bratovi vymývať hlavu a krikom ho celého dopletie. Lebo nikde v Novom Zákone nevidím, že by Pán Ježiš kričal po niekom. Už preto, lebo sme rozdielny, teda máme rozličné povahy a možno stále si ešte držíme svoje ja, ale Ježiš Kristus nás miluje takých, akí sme a ak ideme za Jeho Svätým Hlasom a sme hladní a smädní po Ňom, ak sa v niečom mýlime, On nám to verím, že Sám zjaví alebo ukáže. Verím, že všetci kráčame s vierou a nádejou v Toho, kto za nás a naše hriechy sa dal dobrovoľne ukrižovať, pretože nás miluje. Ak sa niekto v tomto článku našiel, myslím si, že sa nemám prečo ospravedlňovať, pretože tak ako to prežívam ja a moje okolie píšem, nič nie je vymyslené. Buďte s Pánom, naším milovaným Spasiteľom a Bohom.