Prosinec 2016

O láske z nebies

30. prosince 2016 v 8:37 | ReginahvHallelujah! Celé moje srdce spieva Pánovi Ježišovi Kristovi. Mám rada dni, keď môžem celý deň hovoriť s Pánom, spievať Mu, čítať písmo, poprípade si pustím nejaký biblický príbeh. Veď Pán ma zachránil z moci hriechu a z pekelného ohňa, ktorý nikdy neuhasína. Ktorý človek by netúžil nájsť tú správnu cestu? Niekto hľadá Pána pretože v srdci vníma neobyčajnú lásku ku svojmu Stvoriteľovi, niekto hľadá Boha zo strachu pred tým pekelným ohňom...Vedz, že my milujeme, pretože Boh nás miloval Prvý.
Tak či tak, bez Ježiša Krista nik nebude spasený. Ak sa niekto nenarodí počas života znovu, nikdy neuvidí kráľovstvo nebeské. Ako sa to môže stať? Je jediná cesta. Túžiť celým srdcom a celou mysľou, celým duchom po Pánovi Ježišovi, pretože okrem Neho niet iného Spasiteľa. Túžba po Bohu je úplne prirodzená, pretože Boh nás stvoril tak, aby Jeho Duch po našom znovunarodení v Ňom, ostal bývať v našom srdci. Boh zaseje do srdca človeka malé zrniečko viery v Neho. Pán svedomie človeka otvorí a človek prežije to najväčšie a najsilnejšie pokánie, aké nikdy predtým nezažil. Nebeské kráľovstvo sa neustále približuje, ba už je tu... Je vo všetkých nás, ktorým dal Boh Jeho Ducha. Nesmierne sa radujem z toho, koľko úplne mladučkých ľudí spoznáva Krista, dajú sa Ním viesť a dokonca pre lásku Božiu sú ochotní znášať aj protivenstvá od tých, ktorí sa posmievajú. Prečo? Pretože spoznali pravdu a vedia Komu uverili. Ježiš je cesta, pravda aj život. Lebo spoznať Pána je niečo neopísateľne nádherné.
Sviatky Vianoc oslavujú pohania pripomínaním si narodenia Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. To, že sám Spasiteľ príde na svet, predpovedal Hospodin ústami prorokov ešte pred narodením Pána. Pravdou je, že Pán tu bol vždy. Bol tu aj pred stvorením sveta. Narodilo sa telo, Duch bol Boží. Sám Boh zostúpil z neba.

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas, a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí, a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude, nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú./ Izaiáš, 42:1-4/

I povedal im Ježiš: Ako môžu hovoriť o Mesiášovi že je Synom Dávidovým, keď sám Dávid hovorí o Ňom v knihe žalmov: Pán povedal môjmu Pánovi: Posaď sa mi po pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnožku. Dávid Ho teda nazýva Pánom, a tak, ako mu je potom synom? /Evanjelium podľa Lukáša:20:41-45/

Narodil sa pre tú chvíľu, aby sa za nás obetoval, keď sa dal dobrovoľne pribiť na kríž, aby každý kto v Neho uverí, mal život. Predstavte si tú obrovskú lásku nášho Boha k nám, že On dobrovoľne zomrel miesto nás, porazil smrť na kríži. Aké jednoduché a predsa veľmi zložité. Pán je Boh, skrze Neho je život a spasenie. On je tak Skutočný a Živý. Milosť dáva všetkým, ktorí túžia byť s Ním.
Človek sa potrebuje očistiť od hriechov ešte na zemi, kým je človek v tele, po smrti už človeka nič neočistí. Len túžba spoznať Pána Ježiša Krista ti otvorí srdce a ty môžeš spoznať Boha. Pretože Jemu nič nie je nemožné! Boh Otec poslal na zem svojho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, aby každý, kto uverí v Neho, mal život v nebeskom kráľovstve, kde už nebude sĺz ani strachu, ba ani biedy, kde Boh ti zotrie všetky slzy z tvojej tváre. Tak veľmi Ťa miluje a tak veľmi túži po tebe. On, Mocný a Spravodlivý ti ponúka spásu a milosť.

2:18Deti, je posledná hodina a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia, podľa toho poznávame, že je posledná hodina. 2:22Veď kto je klamárom ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus. Lebo antikrist je ten, kto popiera Syna aj Otca. Ale kto vyznáva Syna, má aj Otca. 3:1Pozrite, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. / Z prvého listu Jána/

Pán chce, aby sme všetci chodili v Jeho svetle, aby nebolo v nás nijakej tmy. Kto miluje svet a hriech v ňom, nie je Pánov, pretože Boh je Svätý a Spravodlivý. Boh je Láska a ten, kto nemá v sebe lásku, nemôže byť Jeho. Evanjelium hovoriť nás poveril sám Boh. Tak hovoríme nie ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale túžime sa páčiť nášmu Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Slovo Božie pôsobí mocne vo veriacich. Nech Pán Ježiš rozhojní a obohatí nás láskou k Nemu, a ku všetkým ľuďom vo svete. Každý jeden krok k Bohu je možný len v Duchu Svätom. Nijaké náboženstvo a ani nijaká sekta nepomôže ti zachrániť si dušu. Jediná cesta je Ježiš Kristus- Ten naozaj ukrižovaný.
Tak málo ľudí pozná Živého Skutočného Boha. Nádherný príbeh, v ktorom sa osobne môžeš stretnúť s Tým, Ktorý ťa miluje až tak, že ti to vyráža dych. Keď sa dáš viesť Ním a Jeho láskou. Pretože takéto stretnutie človeka zmení. Boh ti podá živej vody a nasýti ťa Jeho Slovom. Potom dokážeš pochopiť ako veľmi ťa miluje, až tak, že zomrel za teba. Vyučí ťa svojim cestám spravodlivosti, otvorí ti oči a uši tvojho srdca. A čo je pre človeka nádherné? Pán nikdy neopustí nikoho, komu podal živú vodu, nikdy sa ťa nevzdá, jedine, ak by si ty chcel. Ale ak spozná niekto Skutočného Boha Ježiša Krista, niet nijakej prekážky, pretože Duch Boží v človeku mocne pôsobí a privedie ťa až k Bohu.

Hľadajte Hospodina,
kým sa dáva nájsť,
vzývajte Ho, kým je blízko!
Nech bezbožný opusti svoju cestu,
a muž neprávosti svoje myšlienky,
a nech sa obráti k Hospodinovi,
aby sa zmiloval nad ním,
k nášmu Bohu,
lebo On hojne odpúšťa./Izaiáš, 55:6,7/