Listopad 2016

Klaňanie sa Bohu

3. listopadu 2016 v 8:13 | Reginahv


Uveriť celým srdcom v Pána zmení pohľad človeka na mnohé veci. To, čo sa mi niekedy zdalo dôležité, dnes mi Pán ukazuje, že nič nie je v živote človeka dôležitejšie, ako spoznať Ho a znovu sa narodiť. Nič nie je dôležitejšie ako poznať srdcom lásku Božiu k nám ľuďom. Vedieť, že Pán Ježiš Kristus nás tak miluje, že všetky hriechy vzal na seba On, náš Boh v Kristovi Ježišovi. Pretrpel hrozné muky, aby sme ich netrpeli my, pretože niet medzi ľuďmi ani jedného človeka, ktorý by bol bez hriechu. Pretože každý človek, ktorý srdcom verí v Neho a ústami vyznáva Meno Ježiša Krista, kto sa znovuzrodil v Ňom, je ospravedlnený pred Bohom a prešiel zo smrti do života.
Naopak, kto sa rúha a znesväcuje Meno Pána, ktoré je nad každé iné meno, kto pre sebalásku zaprel Boha, ten človek bude trpieť peklo, kde červ a oheň nikdy neuhasína. Teda ak niekto spozná Boha, zmení svoju myseľ, pretože sám Boh mu ju mení. Znovuzrodený človek sa začne úplne inými očami dívať na svojho Stvoriteľa, ale aj na iných ľudí. Kráčať s Pánom deň čo deň, každú jednu sekundu, spoznávať nášho Jediného Spasiteľa, ti do srdca dá nesmiernu radosť, ale aj bázeň, keď si uvedomíš svoju malosť pred Ním, pred Jeho šľachetnosťou a láskou, keď ťa maličkého človeka napája Pán obrovskou radosťou.
Bázeň pred Bohom neznamená mať pred Ním strach zo súdu, ale uvedomenie si, že On, Boh v Kristovi Ježišovi je Veľký a Mocný a že ťa miluje tak, že za teba položil svoj život na kríži, Jeho Vzácna Krv bola preliata. Je to uvedomenie si vo svojom srdci, že Pán pre teba znamená viac, ako všetky poklady na celej zemi, pretože láska Pána Ježiša prevyšuje všetko. Všetky viditeľné veci človek, ktorý nepozná Pána požíva s falošným vedomím, že mať sa dobre je niečo, čo človeku pripravuje Boh. Mať sa dobre, bez poznania Ježiša Krista, je falošnosť od satana, ktorý dokáže v poslednej dobe presvedčiť mnohých ľudí.
Pán nám predsa nikde nehovorí, že sa budeme mať len dobre, ale že ak sa znovuzrodí človek v Ňom, ak zaprie seba samého, aby len Kristus žil v nás, nie my, ale Pán, vtedy sa bude srdce človeka radovať a bude velebiť Boha za to, že ho vedie Pán. Teda nie človek kráča sám, ale s Bohom ak človek kráča, a ak počúva Pána. Tiež nám Pán Ježiš hovorí, že ak niekto miluje viac svet ako Jeho, nie je Ho hoden. Dokonca ani vtedy, ak miluje viac ako Pána svojho muža, či deti, alebo rodičov. Toto ale pochopí len taký človek, ktorého vedie Boh. Teda, ak niekto nepociťuje takúto túžbu po Kristovi, tak buď nepočúva Pána, robí si po svojom, alebo nie je znovuzrodený v Ňom.
Do srdca človeka dáva Boh nesmiernu radosť z každej veci, ktorú človek učiní s Pánom, pretože to je ovocie Jeho Ducha, ak všetko čo robím, robím z túžby niekomu pomôcť a hlavne, je v tom sám Pán. Znovuzrodením prichádza aj tá najhlavnejšia vec, ktorú ti dáva Boh a to, že miluješ svojho Stvoriteľa z celého svojho srdca, z celej svojej mysle, z celej svojej sily, ale miluješ aj blížneho svojho. Že sa dokážeš z lásky vzdať vecí tých, ktoré si mal rád a ktoré napĺňali tvoj život až doteraz, ale z lásky k Pánovi sa ich vzdávaš. Že v radosti zanecháš pohodlný život a túžiš v Mene Ježiša Krista pomáhať všetkým, ktorí potrebujú pomoc. Podľa toho, aké je úprimné tvoje srdce a koľko lásky máš v srdci, aká je tvoja túžba kráčať s Milovaným Bohom, ak ťa začnú ľudia odmietať a hovoriť o tebe zlé veci, nedáš sa tým odradiť, lebo ty vieš a poznáš pravdu, sám Boh ti ju zjavil, vieš, že jediná skutočná a správna cesta je Ježiš Kristus, inej cesty niet! Všetky ostatné cesty vedú do záhuby!
Ak nepozná niekto Boha, nevie ani pochopiť, že Boh počuje a vidí, vidí dokonca aj veci skryté. Že náš Stvoriteľ a Jediný Spasiteľ má v sebe lásky a pochopenia viac, ako človek. Že hovoriť s Bohom je úžasné, najmä, ak aj ty vo svojom srdci vnímaš, že Boh vypočuje tvoju modlitbu. Lebo Jemu môžeš povedať všetko čo máš v srdci, čo ťa trápi, alebo z čoho sa raduješ. Hlavne to hovor Pánovi, nehovor o tom medzi posmievačmi. Ak sa vyznáš Pánovi Ježišovi Kristovi zo svojich hriechov, nezabudni Mu povedať aj to, že Ho prijímaš za svojho Jediného Spasiteľa a Boha. Odovzdaj všetko Pánovi, ani chvíľku neváhaj, lebo On je Spravodlivý a Jediný Živý Boh. Túž Ho spoznať, neklaňaj sa viac bohom urobenými rukami človeka. Neponižuj Toho, kto si zaslúži ten najväčší obdiv a úctu, Kto svojim mocným Slovom stvoril všetko na nebi a aj na zemi. Stvoril všetko, čo nebo a aj celú zem napĺňa. Lebo Boh je Ten, ktorý má moc. Boh je Ten, kto keď zavrie dvere, nik viac ich neotvorí. Ak otvorí tie dvere, nik ich nedokáže zatvoriť. Nik z ľudí nedokáže to, čo dokáže Boh v Ježišovi Kristovi. Jemu sláva na večné veky!