Červenec 2016

Krása človeka

29. července 2016 v 12:22 | Reginahv


V čom spočíva krása človeka? V dokonalej postave, či peknej tváričke, alebo vo vzdelaní? V dnešnej dobe sa dosť dáva do popredia vzdelanie človeka. Dokonca, kto je bez vzdelania, povedala by som, vo väčšine prípadov, si ho veľmi neváži vzdelané okolie. A tak sa študuje, niekto prechádza s odratými ušami, ale prechádza. Všetko pre maturitu či titul. Nemám nič proti študovaniu, ak na to človek má. No nie každý sa narodil preto, aby bol doktor či profesor. Vidím ale, ako sa niekedy jedná s ľuďmi bez maturity, hlavne po úradoch.
Boh ale nehľadí na fyzickú krásu, nehľadí na vzdelanie človeka a nie je ani rasista. Boh nie je prijímačom osôb, ale všetci sme si pred Bohom rovní. Nezáleží na tom, či si doktor, alebo si bezdomovec. Ak bezdomovec má otvorené srdce pre Pána a doktor nemá, tak bezdomovec nájde ten najväčší poklad, lebo Ježiš Kristus je Všetko vo všetkom a kto Ho nájde, našiel skutočne ten Najvzácnejší Poklad. Lebo Boh čaká a skúma srdcia, kto túži Ho spoznať, veď Pán je už za dverami a chce sa dávať ľuďom poznať.
Človek má o sebe odvážne predstavy. Po svete chodí mnoho sebavedomých ľudí, v dnešných časoch zvlášť, veď všade človeka vyzývajú, aby bol sebavedomý a všetko po čom túži, dosiahol. Nevie ale každý, že všetko dáva Boh. Aj múdrosť je od Boha. Človek si myslí veľa o sebe a niekedy až zabolí srdce, koľká pýcha sála z ľudí. To človek robí rozdiely medzi ľuďmi, dokáže ohovárať, posudzovať, pretvarovať sa, ponižovať. Človek vie byť aj pokrytec: do očí ti hovorí pekne a za chrbtom mu nerobí problém ohovoriť ťa a ešte sa tváriť, akože on nič. Nik nemá právo súdiť a posudzovať iných. Boh určil aj súd na zemi človeku, ktorý vie ako súdiť. No možno, ani to už neplatí, lebo niekedy mám pocit, že všetci si robia čo chcú a myslia si, že nikdy nepríde Ježiš Kristus a nikdy nenastane súdny deň. Ale Pán Ježiš hovorí v evanjeliách, že nebo a zem sa pominú, ale slová nášho Boha sa nikdy nepominú. Tak to bolo aj za čias Noe-ho. Všetci sa zabávali, ženili, vydávali, len Noe mal poznanie o tom, že Hospodin pustí na zem dážď, ktorý zatopí celú zem, aj vrchy tie najvyššie. Ostatní nemali v srdci túžbu poznať Boha, boli hluchí a slepí, sebeckí a preto zahynuli.

Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká, že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé. Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo Ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.
/ Prvá kniha Mojžišova6, 5-8/


Hospodin stvoril človeka na svoj obraz, aby sme boli naveky s Ním. Hospodin_ Boh je Svätý a nik, kto nechce počúvať Hlas Boží, nie je Jeho. Krv Ježiša Krista určite očisťuje mnohých od hriechu, ale len tých, ktorí sa znovuzrodili v Kristovi Ježišovi, ktorí dostali od Boha Jeho Ducha. V dnešných časoch, keď posmievačov je viac ako dosť, si mnohí uťahujú z kresťanov. Kresťan, ktorý dostal Božieho Ducha hovorí o Pánovi Ježišovi, pretože Boh mu otvoril oči a pretože nechce, aby na konci niekto zahynul. My túžime, aby mnohí našli spasenie a milosť, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Tam, kde Boh dal Jeho nesmiernu milosť a znovuzrodenie v Ňom, Duch Boží uzdravuje človeka, dáva obklady na rany, alebo len tak- obíjme srdce človeka. Jeho láska je nesmierna a nádherná. Najväčším nepriateľom človeka je si človek sám. Ľudská sebecká povaha a pýcha. Samospravodlivosť a neochota počúvať Božie slovo. Boh zasľúbil človeku, opakujem, len tomu čo srdcom uveril v Krista, obriezku srdca a zákony vpísané do srdca človeka samotným Bohom. Zákon je daný ale len pre poznanie hriechu. Lebo milosťou bude spasený každý človek, ktorý srdcom uveril v Pána. Tak sa skúmajte prosím, či obstojí niekto pred Bohom. Lebo človek je hriešny tvor a hreší aj v myšlienkach. A ten človek, ktorý vie, že je hriešny, potrebuje Spasiteľa Ježiša Krista ako svojho obhajcu.

Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon a proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim, lebo niet rozdielu. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlnení sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpeniev Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov, páchaných predtým v čase Božej zhovievavosti, aby dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol Spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša Krista.
/ List Rímskym, 3, 21-26/


Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin, budú mojim ľudom a ja im budem Bohom lebo sa celým srdcom ku mne obrátia. / Jeremiáš, 24, 7/

Vlastne, túžim napísať všetkým, ktorí dúfajú v Pána Ježiša, ale ešte sa neznovuzrodili v Ňom, aby nestrácali nádej. On vie o vás. Počuje a vidí všetko, aj veci skryté. Pre Neho nič nie je nemožné. Ani to, aby prehovorili skaly! Ak vyznáš Pánovi Ježišovi lásku k Nemu a ak Ho prijmeš do svojho srdca ako svojho osobného Spasiteľa a Boha, pretože vieš, že Jeho Drahocenná krv tiekla za hriechy ľudu, teda aj za tie tvoje. Boh čaká tvoje pokánie a ľútosť nad hriechmi, ktorými si ublížil neskutočne Stvoriteľovi neba a zeme a všetkého, čo ju napĺňa. Nedaj sa zlákať na nijaké zlé veci, lebo sú od zlého a vzdiališ sa Bohu ešte viac. Pros Pána Ježiša o odpustenie a vylej si svoje srdce úplne Jemu, Jedinému Živému Bohu. Píšem tieto veci, pretože vnímam to všetko ako moje osobné svedectvo keď sa mi dal Boh poznať a vložil do mňa Jeho Ducha. Verím, že úprimné srdce s túžbou po Kristovi je na život v Kristovi všetkým, ktorí uveria srdcom. . Preto nikdy nestrácaj nádej, ale ver Bohu, že On sa postará o teba a o tvoj dom. Ježiš Kristus je dverami do nebies. To je tá krása, je to Ježiš Kristus v srdci človeka, keď počuješ Jeho Hlas a miluješ Boha, túžiš nosiť Pánovi ovocie Jeho Ducha.

Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty a aj tvoj dom!
/ Skutky apoštolov 16, 30- 31/

Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie, alebo úzkosť, prenasledovanie, alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť , ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
/List Rímskym, 8, 35-39/

Krása človeka vyplýva z toho, či človek spoznal Krista a či sa znovuzrodil v Ňom, pretože až potom človek spozná, že najväčší a najhlbší cit, či krása človeka nie je priamo človek, ale Ježišov Duch v človeku. To On, Ježiš Kristus je Všetko. Bez Neho človek nemá ani lásku, ba ani večný život v nebeskom kráľovstve. Ježiš privedie človeka ku pokániu, k láske, k túžbe byť s Pánom neustále, rozjímať s Bohom niekedy aj celé dni. Ježiš Kristus, Jediný, privedie človeka k nebeskej bráne. Skrze Pána prináša človek ovocie Stvoriteľovi. Pán Ježiš, Jeho Duch mení charakter človeka na Jeho obraz. Každý znovuzrodený človek sa začne meniť až viditeľne a túži hovoriť o Bohu. Máš tú túžbu v sebe aj ty?

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka. I jeho synom je On útočiskom.
Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti.
/Prísl. 14, 26,27/

Nechoď už ďalej

26. července 2016 v 6:27 | ReginahvZastav sa,
prosím, už ďalej nechoď!
Spoznávaj lásku z nebies
a pýchu odlož do kríkov stromu.
Obleč si pokoru a vojdi do domu,
oddaj sa Bohu,
lebo ťa čaká.
Boh klope na tvoje vráta,
otvor Mu svoje srdce...
Zabudni na zlé veci,
lebo Boh je Neviditeľný a Večný.
Ježiš Kristus je Láska z nebies.
Vzdaj sa hriechov kým je čas.
Obleč si Krista a začni nanovo.
Spasiť ťa môže len On.
Len On miluje dokonale,
ak máš srdce otvorené-
prijmeš Ducha Svätého.


Vojdi do mojich snov

Vojdi do mojich snov
a snívaj sa mi už naveky.
Prisni sa mi Bože:
ako ruka v ruke kráčame.
Alebo ma napomeň a veď ma po úzkej ceste,
povedz mi Pane, že kráčam po nej stále.
Bez Teba už nikdy nechcem urobiť ani jeden krôčik,
veď moje srdce si naplnil Duchom Svätým.
Túžim násť stratené slová,
obliecť si túžim môjho milovaného Krista.
Veď ma, Pane milovaný...


Po lúke ísť

Po lúke plnej kvetov
túžim kráčať s Tebou,
môj Pane!
Túžim ostávať v Tvojej pravde,
kde láskou ma objíme Tvoj Svätý Duch.
Kde nestratí sa nič z písma,
lebo Ty si vo mne a so mnou.
Lebo ak ma Ty vedieš,
v láske zvládnem všetko.
Bosými nohami kráčam po tráve
a Ty si Pane so mnou úplne všade.


Ďakujem Bože!

Za úplne všetko Ti ďakujem, ó Pane!
Za všetku radosť ktorú si mi dal,
za súženie, ktoré obraciaš v radosť,
lebo viem, že vtedy sa ma dotýkaš.
Si môj Boh a si môj Pán!
Veď moje cesty, môj drahý Kráľ.
Požehnaj ma a pošli na dlhú cestu,
pomaž mi čelo olejom-
nech som taká ako si Ty,
Láskavý a Spravodlivý...
Lebo Ty si Pane Večný.


Sedím pod oblohou...

Sedím pod oblohou
a myslím na Teba,
na môjho Jediného Boha.
Túžim Ťa počuť,
Tvoj mocný Hlas z neba.
Si mojim Bohom a mám len Teba,
keď v súžení neviem ísť ďalej.
Keď sama som a opustená,
keď volám na Teba,
lebo Ty mi ukážeš ako vykročiť treba.
Vypočuješ moje volanie,
povedieš moje myslenie.
Ty moje kosti posilňuješ
a celý deň ostávaš vo mne a so mnou.
Túžim vidieť a vnímať Tvoje svetlo,
len Ty ma Bože poveď,
som Tvojou nevestou
a milujem Ťa Bože...


Ó, môj Bože!

Ó milovaný Pán,
túžim Ťa chváliť a vzývať,
prosím, príjdi k nám,
lebo v Tebe túžim naveky bývať.
Len Teba túžim teraz vnímať,
naplň moje srdce až po okraj Tebou!
Pokľaknem a budem rozjímať,
oblečiem si vrecovinu,
tak veľmi Ťa volám:
Moja Láska a môj Klenot,
si mi Všetkým najdrahším...

Nedá sa nehovoriť a nepísať

21. července 2016 v 18:12 | ReginahvPár krát som zvažovala, či si ponechať tento blog. Dnešných ľudí zaujíma viac zvrátenosť a hriech, akoby mali v srdci hľadať pravdu. No neurážajte sa prosím, nepíšem o všetkých. Pred nedávnom som zrušila články dva razy. Je to škoda, pretože boli tam svedectvá o Živom Bohu. Ale pri zrušení blogu vám zmiznú len články, všetko iné ostane. Všetko zlé je na niečo dobré. Každý, kto miluje Pána Ježiša Krista, aj zlé veci si Pán použije na dobré. Všetci ktorí milujú Boha, dostali od Neho Ducha Svätého a tak sa nedá nepísať alebo nehovoriť o milosti a láske Kristovej.
Nedá sa nehovoriť o Bohu a nepísať o Jeho múdrosti. Nedá sa nehovoriť o tom, čo Boh koná v životoch ľudí, ktorí sa znovuzrodili v Ňom. Túžim písať o tom, čo Boh robí v mojom živote. Viem komu som uverila. Viem, ako každý jeden človek potrebuje k životu Spasiteľa- Ježiša Krista. Bez Ježiša niet spasenia a nikto sám sa neobháji pred Veľkým a Mocným Bohom. Preto je strašne smutné, až zarážajúce, že mnoho ľudí ľahkomyseľne nechá Pána ísť a nevolajú za Ním, aby im dal pokánie a vieru, tú skutočnú vieru v Neho. Nechcú počuť klopanie Božie ani na dvere, ba ani na svoje srdce.
Mnoho ľudí je poviazaných duchom náboženstva a je jedno, akej je kto viery. Náboženský duch už mnohých oklamal a tí idú za ním poviazaní a veria mu, hoci nenosia ovocia Ducha Svätého, ani sa nemenia podľa Božej vôle. Sú ohováračskí a pyšní, samospravodliví a veria falošnému pokániu, kde im nevypadne z oka ani slzička. Lebo vo svojej pýche nehľadajú Krista. Stačí im ten falošný- náboženský, ktorý nepočuje a ani nevidí a tak aj oni nepočujú a nevidia, lebo ani nechcú počuť a vidieť. V tomto svete im stačí to, čo už vlastnia: modly a im podobné veci.

Nechcem však bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm, a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto stalo sa výhražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako aj oni boli, ani nebuďte modloslužobníkmi, ako niektorí z nich, ako je napísané: Posadil sa ľud, aby jedol a pil, a vstali, aby sa zabávali, ani nesmilnite, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň dvadsaťtritisíc, ani nepokúšajte Pána, ako Ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptalia zahynuli od zhubcu.
/Prvý list Korintským: 10, 1-10/

Skutočná Mária, tá z Biblie, by sa nikdy nepasovala na Božie miesto, nikdy by nedovolila nikomu, aby sa jej ktokoľvek klaňal. Predsa každý, kto pozná Boha vie, že sa klaniame Jemu, Jedinému. Nijakému človeku a ani keby anjel z neba zišiel, neklaniame sa mu, pretože aj on je stvorený Najvyšším Bohom. Ale Biblia hovorí o kráľovnej nebies, ktorej sa všetci, skoro všetci klaňajú a všetci sú oklamaní diablom.

Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridrža sa Hlavy, z ktorej je celé telo, klbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom.
/ List Kolosenským: 2, 18-19/

Nevidíš, čo vystrájajú po judských mestách a po Jeruzalemských uliciach? Deti zbierajú drevo a otcovia zakladajú oheň, kým ženy miesia cesto, aby pripravili koláče kráľovnej nebies a obetujú úliatky iným bohom, aby ma zarmucovali. Či ozaj mňa zarmucujú, znie výrok Hospodinov, či nie skôr seba samých na vlastnú hanbu?
/ Jeremiáš: 7, 17- 19/

Nech každý kto zmýšľa a túži poznať Boha, nech Ho prosí o pomoc, pretože mnohí, strašne mnohí sú oklamaní a hynú. Sám človek sa nikdy nespasí, nikdy sa neobháji zo svojimi skutkami a zmýšľaním pred Bohom. Pretože nikto nikdy sa nenarodil taký, čo by bol ako náš Pán: Ježiš Kristus. On Jediný bol bez hriechu. Človek nevie byť ako bol On, všetci sme zhrešili, aspoň v našich myšlienkach. Jediný Spasiteľ pre človeka je Ježiš Kristus. Nijaké iné meno nikdy nebolo dané, ktoré by bolo niekomu na spasenie. On je Život a aj Vzkriesenie. Ježiš je cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, len skrze Ježiša Krista. Nik, kto nevpustí do svojho srdca Boha, nikdy nespozná Pravdu. Nikto nedostane nijaké znamenie a ak, tak len vtedy, keď skutočne uverí v Ježiša Krista. Pretože Boh pre ľudí urobil skutočne všetko. Sám Boh zostúpil z nebies, aby sa dobrovoľne dal ukrižovať za mnohých tých, ktorí uverili a ešte uveria v Neho. Preto každý, kto uverí v Neho, bude živý v Kristovi. Kto neuverí, už teraz je mŕtvy, pretože neuveril v Jednorodeného Syna Božieho.
Tak si každý má možnosť vybrať podľa svojej vôle: život s Ježišom Kristom ti dáva večný život v Ňom. Ale život bez Boha je život len tu, na zemi. Potom už príde len Boží súd.
Ježiš Kristus nás tak veľmi miluje, že dobrovoľne položil život za nás. On nám všetkým chce odpustiť naše hriechy, je na človeku, či prijme Pána Ježiša do svojho srdca. Pretože rozhodnúť sa človek musí za života. Po smrti nikoho nič už nespasí. Ani jedno náboženstvo nepozná Živého Boha. Pretože v Kristovi je sloboda! Si len ty a On- Syn Boha Najvyššieho. Len ty sám musíš nájsť cestu k Nemu a to tak, že začneš na Neho myslieť.


Ja som Hospodin a okrem mňa nieto Spasiteľa./ Izaiáš: 43,11/


Zhromaždite sa a prídite! Spoločne sa priblížte, utečenci z pohanov. Nevedomí sú, ktorí nosia drevené modly, i tí, čo sa modlia k bohu, ktorý im nemôže pomôcť. Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa.
/ Izaiáš: 45- 20,21/

Dúha

20. července 2016 v 8:44 | ReginahvTvoj mocný Hlas
po celej oblohe zaznel
a ukázal si mi dúhu.
Zaplavil si ma Tvojou láskou
v srdci mi ostávaš už naveky.
Tvoja láska mi ukázala Pravdu
a srdce sa mi otvorilo pre Teba,
keď na oblohu si mi napísal:
milujem ťa, Viera.
Vtedy som celým srdcom uverila v Teba
a Tvoj Svätý Duch ma objal.
Vtedy som od veľkej lásky
spávať nevedela.
Sny mi pretrhala
Tvoja láska- silná a jediná.
Moja túžba viac Ťa poznať
je stále Bože vo mne.
Pane, si Jediný Živý Boh na zemi
a ruky k nám vystieraš.
Voláš: človek, vráť sa ku mne!
A ostaň v mojej láske,
ja sa postarám o teba.
Keď žena láskou priľne
k svojim deťom- je krásne.
Ale keď Ježiš Kristus ťa obijme,
zavoláš mocným hlasom: Pane!
Lebo ucítiš Božie objatie
a silu lásky v sebe.
Lebo Božie objatie je krásne a nadprirodzené.
To Boh vypôsobil lásku vo mne,
to On miluje, ja to neviem...