Červen 2016

V Božej moci

29. června 2016 v 6:43 | Reginahv


Keď som uverila v Pána Ježiša Krista, mala som päťdesiat rokov. Neuverila som v Neho len tak, ale z počutia Božieho Slova, ktoré sa neskutočne dotýkalo celej mojej osoby. Nestalo sa to tak, že som si povedala: od zajtra budem veriť v Boha. Ale Boh vedel, že nesmierne túžim Ho spoznať, hoci som si ani predstaviť nedokázala, že ako Ho môžem spoznať. Vieru v Boha som dostala od Neho ako dar, čo sprevádzalo aj pokánie. Boh je Láska a sám Pán Ježiš hovorí, že kto sa nenarodí z vody a ducha, nikdy neuzrie kráľovstvo nebeské. Veľmi som túžila stretnúť nášho Jediného Boha, túžila som a aj stále túžim Ho spoznávať. Ak sa človek znovuzrodí v Pánovi, zmení mu Duch Svätý aj celé zmýšľanie. Boh človeku strhne zo srdca akýsi závoj, aby človek videl a počul celým srdcom. Aj Pán Ježiš Kristus hovorí v Jánovom evanjeliu:

Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, umriete v hriechoch./Evanjelium podľa Jána, 8-24/

Dnešný svet hlása že sa chce mať len dobre, každý chce byť bohatý, byť ako hovoria v reklamách sexi, mať krásnu ženu, zabávať sa, vlastniť luxusné auto, aké mu budú závidieť všetci, sem- tam do kostola ísť, ale srdcom byť vzdialený Bohu. To len tak, zo zvyku ísť. Načo sa vôbec trápiť, veď predsa mnohí si myslia, že ich čaká očistec a potom znova život v raji, lebo ich učia, že všetci budú zachránení, lebo očistec nikoho nenechá špinavého. Bohu sa páči len ten, kto má vieru v Neho, ale skutočnú, kde človek miluje Boha a Ježiš Kristus je vyvýšený nad všetko a aj nad všetkých.

Ježiš teda povedal: Keď povýšite Syna človeka až potom poznáte, že ja som a nič nečiním sám od seba, ale hovorím, ako ma Otec naučil./Evanjelium podľa Jána, 8-28/


Duchovný život mnohí nepoznajú. Mnohí sa téme Boh a ja, vyhýbajú. Myslia si, že Boha oklamú svojou ľudskou múdrosťou, svojou krásou, alebo mnohým rečnením. Ľudia si nedokážu ani predstaviť silu Všemohúceho Boha. Boh nie je nijaký deduško na oblohe, ale Mocný, Milujúci, ale aj Trestajúci Boh. Skutočne, Všemohúci Boh miluje všetkých ľudí, ale Jeho Svätosť a Spravodlivosť sa nikdy nedá oklamať ľudskou úskočnosťou, falošnosťou. Dokonca neposlušnosť a vraždy, cudzoložstvá,hnev, pýcha, modloslužby, čarodejníctvo, rúhačstvo, hnev a všetko od zlého ducha Pán Ježiš potrestá peklom, odkiaľ sa už nemožno vrátiť. Svet ovládol satan a kto miluje svet a pokušenia vo svete, je nepriateľom Pána Ježiša Krista. Nemožno slúžiť dvom pánom, Bohu aj mamonne. Mnoho ľudí trpí akousi samospravodlivosťou, tvrdia, že sú dobrí. Nechápu, že bez Božieho Ducha skutky sú tiež hriechom v očiach Svätého Boha.

Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. /Evanjelium podľa Lukáša, 18-18,19/

Sám nikdy nedokáže prísť nikto k Pánovi, jedine, ak sa znovuzrodí v Pánovi. Lebo len Duch Svätý nás dokáže premeniť na Kristov obraz. Nie je pravda, že všetci máme Ducha Svätého v sebe, lebo Duch Pánov mení naše charaktery, ukazuje nám pravdu, ktorou je Pán Ježiš Kristus, človek túži po Bohu celým svojim srdcom až tak, že z lásky k Nemu dokáže opustiť všetky takzvané radosti vo svete, aby sa celý oddal Pánovi, aby Mu slúžil. Kdežto človek zo sveta nevidí nič zlé na pachaní svojich hriechov, sám pred sebou ich ospravedlňuje. Ale Boh chce, aby všetci sa navrátili k Nemu, veď stvoril nás pre seba. My však sme neskutočne slepí, hluchí a naše srdcia sú sebecké. Veď Hospodin miluje človeka, ale nenávidí hriechy! Boh miluje tých, ktorí majú v srdci Ducha Kristovho, ktorí majú vieru v Neho.


Ešte na začiatku, keď Hospodin stvoril všetko, všetky veci a zvieratá, vtáctvo aj človeka, prechádzal sa medzi nimi a zamiloval si všetko, hlavne človeka. Potom Hospodina človek chcel oklamať, lebo zhrešil proti Svätému Hospodinovi. Vtedy začal nad človekom panovať hriech. Ten, kto hovorí, že nehreší, klame.

Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? On odpovedal: Počul som Ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Nato Boh riekol: Kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu z ktorého som ti zakázal jesť? / Prvá kniha Mojžišova, 3, 8-12/


Človek je slabý a ľahko sa dá zlákať na svetské veci, ktoré človek obdivuje rozličným spôsobom a preto každý jeden človek potrebuje stretnúť už počas svojho života Pána Ježiša Krista- Jediného Spasiteľa všetkých ľudí na celom svete. Hriech sa môže očistiť len Vzácnou Krvou Pána Ježiša Krista. V Starom zákone Hospodinovi nosili bezchybné zvieratá, ktoré obetovali Hospodinovi na odpustenie hriechov.
No hriechov stále pribúdalo a obete zvierat už nestačili pokryť všetky hriechy. Vtedy Hospodin- Boh poslal svoje Slovo na zem, aby mnohí hľadali Jeho Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Pán Ježiš sa narodil, aby sa obetoval za hriešnikov, Jeho Drahocenná krv totiž očistí každého človeka, ktorý uverí celým srdcom v Ježiša Krista. Preto netreba odvtedy obete zvierat za hriechy, lebo Krv Pána Ježiša prevyšuje všetko!

A podľa zákona všetko sa očisťuje krvou, a bez vyliatia krvi nieto odpustenia. /List Židom:9,22/

Preto pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nechcel,
ale dal si mi telo,
v zápalných obetiach
nemal si zaľúbenie.
Vtedy som povedal: Ajhľa, idem,
veď v Knihe je napísané o mne,
aby som plnil Bože, Tvoju vôľu./List Židom,10-5,6,7/

Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo./List Židom 10-10/

Pre Boha nič nie je nemožné, ani to, že sa "narodil", aby mnohí Ho spoznali ako nášho Boha a Spasiteľa, aby sa znovuzrodili v Ňom, našom Bohu, a každý, kto túži po nadprirodzenej Láske Kristovej, po Milovanom Spasiteľovi, ktorý Jediný z človeka sníme hriechy, kto túži po Jeho milosti, ktorú Boh ponúka plným priehrštím, pretože volá k ľuďom, aby sa navrátili k Nemu, Boh k nám vystiera celé dni svoje ruky a chce nám odpustiť hriechy. Žiaľ, mnoho ľudí si len namýšľa že patrí Pánovi Ježišovi, ale bez Božieho Ducha nebudú spasení. Preto každý, kto miluje Boha a verí v Pána Ježiša Krista že Ho poslal Otec na zem, aby mnohí uverili Jeho Slovu, proste Pána o Jeho Ducha a dostanete Ho. Ak teda máte v srdci túžbu poznať Pána Ježiša osobne.

Tieto slová dosvedčuje Duch Svätý, lebo po slovách, : Toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán. Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mysle, a na ich hriechy viacej nepomyslím. /List Židom-10-15,16,17/

Preto každý, kto má vidieť, bude vidieť, aj počuť srdcom bude, ale kto je sebecký a pyšný, bez túžby spoznať Pána Ježiša, tak taký človek bez znovuzrodenia v Kristovi nemôže uzrieť Pána. Jedine ten človek, ktorý vyvýšil v srdci Ježiša Krista nad všetko a nad všetkých. Mnoho ľudí hovorí o sebe, že sú kresťanmi. Tak skúmajte svoje srdcia, či je to pravda, alebo len akási skrytá túžba byť pravým kresťanom. Lebo pravý kresťan Slovo od Boha berie veľmi vážne. Dokonca túži v srdci rozlišovať pravdu od lži, veď v dnešných časoch mnohí hlásajú o sebe že sú v pravde Božej. Každý, koho vedie Pán Ježiš, počúva Jeho, nikdy nijakého človeka nebude počúvať, len ak ho poslal Boh. Pretože človek vo svojom srdci má mať od Boha Ducha Svätého, len vtedy patrí Pánovi Ježišovi Kristovi. Nie každý, kto oslovuje Pána Ježiša svojim Pánom, Mu aj patrí.

O viere v Boha

16. června 2016 v 19:53 | ReginahvV srdci cítim čím ďalej viac, že Boh očakáva od človeka hlavne lásku k Nemu a k blížnemu svojmu, avšak aj úprimné srdce. Ak je človek úprimný a túži po Bohu a tiež túži poznať pravdu, lebo jediná pravda je od Boha a volá sa Ježiš Kristus. Boh miluje úprimné srdce. Ak tvoje ústa nie sú lživé a nehovoria obrátene. Dnes mnohí hovoria prevrátené veci a z denominácií sa ozýva: Tu je u nás Kristus! Každá tvrdí to isté. Tvrdia, že skutočný Kristus je u nich! Avšak nechcú ani počuť o tom, kde je Skutočný a Živý Kristus. Lebo si ani len predstaviť mnohí nedokážu, ani pripustiť mnohí nechcú, že Boha nehľadáme v kostoloch a v iných veciach, čiže modlách, lebo Pán Ježiš prichádza človeku do srdca, tam má svoj chrám. Lebo nám zasľúbil Jeho Ducha, a Boh svoje pravidlá nikdy nemení.

Odpovedal im Ján všetkým: Ja vás zaiste krstím vodou, ale ide mocnejší ako ja, nie som hoden rozviazať Mu remienky na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V Jeho rukách je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. / Ev. Ján, 3,16-17/

Pred Pána Ježiša Krista by mal každý človek prísť sám, nie skrze niekoho ďalšieho. Ani sa to nedá. Pán sa dal dobrovoľne ukrižovať, aby každý, kto vyzná Pánovi svoje hriechy cez pokánie, ak to vyzná úprimne, s otvoreným srdcom, určite stretne Boha. Je to cesta ako sa zmieriť s Bohom. Bez Ducha Pánovho nik nedôjde k Nemu. Ba ešte viac, bez Božieho Ducha ľudia prekrúcajú svoje pravdy, ktoré nie sú Bohom stanovené zákony a nik, kto sa riadi ľudskými zákonmi, nespozná Pána. Preto mnohí, ktorí sú presvedčení o svojej pravde, ak sú bez Božieho Ducha, nemajú život, čaká ich žiaľ, utrpenie.

Verím, že srdcom precítiť vieru v Boha nie je jednoduché pre človeka žijúceho vo svete plnom lží a nenávisti. Ale verím, že aj v tomto blogu je mnoho ľudí hľadajúcich nášho Boha, verím, že mnohí vnímate hlad skutočný po Kristovi Ježišovi. On, Pán všetkých pánov a Kráľ všetkých kráľov je Skutočný a Živý. Verím, že radosť prichádza z každého poznania od Boha, a vyznal si sa Pánovi zo svojich hriechov. Pán vypočuje tieto modlitby a On ukáže človeku pravdu. Je dôležité, aby si človek nenamýšľal že je dobrý a spravodlivý a že prejde Božím súdom. Pritom spravodlivý je len Boh a človek je každý jeden hriešny! Každý človek potrebuje spoznať Ježiša Krista aby mal život. Doslovne Ho spoznať. Pán Ježiš zomrel za mnohých, za hriešnikov, lebo spravodlivý nepotrebuje Spasiteľa a ani sa nepotrebuje obhajovať, on si totiž myslí, že všetko čo činí, je správne. Pán Ježiš prišiel volať hriešnikov, ktorí skrze pokánie od Boha Ho spoznajú.
Nestane sa hneď ako chceš ty, ale ak Pán uvidí tvoje srdce že je úprimné, vtedy, keď to bude chcieť Boh, vtedy sa ti dá spoznať a tvoja radosť nikdy nepominie, ani v časoch súženia či biedy. Pán Ježiš keď žil na zemi hovoril všetkým: Božie kráľovstvo sa priblížilo, čiňte pokánie! Tú istú zvesť túžime aj my šíriť ako aj náš Pán, aj s evanjeliom Božím, lebo ono je Božou mocou, jednému na život a druhému na zánik. Pán nás miloval už pred založením sveta. Úprimné a pokorné srdce miluje Boh. Keďže Boh je Láska, všetko od Neho je spravodlivé a dobré. Mnohí si pletú veci, ktoré si myslia že sú od Boha, ale nie sú, sú skôr od toho zlého.
Napríklad, ako mnohí veria na akýsi očistec, ktorý ich vraj očistí od hriechov. Nikde v Biblii sa o ničom takom nepíše, ľudia si popridávali do kníh svoje pravdy, tak, aby im to vyhovovalo a mnohých vedú so sebou do neuhasiteľného ohňa, keďže majú svoje kamenné srdcia, ktoré ani len počuť nechcú nič, okrem učenia, ktoré sa im dostáva od detstva. Nechcú počuť pravdu a leniví sú aj rozmýšľať a rozlišovať. Pritom stačí povedať pár úprimných slov Ježišovi Kristovi a On je Ten, ktorý si povedie človeka po spravodlivých cestách do večného života s Ním. Žiaľ, pre neveriace srdcia zotrvávajúcich v nesprávnom učení, pre každé slovo navyše pridané do Biblie, ktoré nikdy nepovedal Boh, mnohí zahynú. Lebo ľudským učeniam učia ako keby boli od Boha.

Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú sa ženiť a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. Veď všetko, čo stvoril Boh je dobré a nič nie je na zavrhnutie čo ľudia prijímajú s ďakovaním, lebo sa poväcuje slovom Božím a modlitbou.
/ Prvý list Timoteovi: 4, 1-6/

A keby vám niekto vtedy povedal: Ajhľa! - tu je Kristus! Alebo: Ajhľa!- tam je! - neverte! Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť zázraky a znamenia, aby zviedli, ak možno, vyvolených. Ale vy sa majte na pozore!
/ Evanjelium podľa Marka, 13,21- 24/

Potom, učiac ich, hovoril: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodievajú v dlhých plášťoch a radi sa dávajú pozdravovať na námestiach, radi majú predné miesta v synagógach a prvé miesta na hostinách. Vyžierajú domy vdov a naoko sa dlho modlievajú. Títo prepadnú prísnejšiemu súdu.
/ Evanjelium podľa Marka, 12, 38-41/

Dnes som si čítala taký malý príbeh. Jeden lord, žijúci niekde v Anglicku, sa stavil so svojimi priateľmi, že pôjde na trh a bude ponúkať zadarmo mince z pravého zlata. Poskytne ľuďom hodinku na to, aby si ich vzali. Za ten čas, sa budú môcť rozhodnúť, či mince si vezmú, alebo nie. No my, ľudia sme neveriaci a tak, ani lordovi neveril nikto, že by pravé zlato ponúkal zadarmo. Teda okrem jedného robotníka, ktorému bolo lorda ľúto, zrejme preto, že nik sa pri ňom nezastavil, si vzal jednu mincu a s tou potom odišiel k zlatníkovi. Ten mu potvrdil, že minca je zlatá. Okamžite sa vrátil na miesto, kde stál lord. No lordovi hodina uplynula a stávku vyhral.

Tak aj náš robotník sa vrátil domov s jedinou mincou, hoci si mohol vziať aj všetky. Tak je to aj vo svete. Pán Ježiš Kristus núka ľuďom večný život skrze pokánie, núka nám Jeho lásku, milosť a dobrotu. Boh pre ľudstvo učinil všetko. Aby nás zachránil z večného ohňa, dal sa pribiť na kríž. On je Ten Najväčší Poklad a predsa Ho mnohí odmietajú. Viete prečo? Pretože si myslia, že klaňanie sa modlám ich zachráni.
Ale Pán vidí aj počuje a najviac nenávidí modloslužby. Dnešný svet dospel tak ďaleko, že človek verí falošným evanjeliám, klania sa modlám, bozkáva studené a hluché sochy v kostoloch. Pán nám núka večný život, ale tiež do istého času. Život s Bohom už na zemi je ponúkaný Ním, Ježišom Kristom. Kráčať v Duchu Pána je nádherné, samozrejme, ak človek činí Božiu vôľu.

Hľadajte Hospodina,
kým sa dáva nájsť,
vzývajte Ho, kým je blízko!
Nech bezbožný opustí svoju cestu,
a muž neprávosti svoje myšlienky,
a nech sa obráti k Hospodinovi,
aby sa zmiloval nad ním,
k nášmu Bohu,
lebo On hojne odpúšťa.
/ Izaiáš 55- 6,7/

Zmýšľanie počas dňa

15. června 2016 v 17:15 | Reginahv
Bola som neveriaci človek a vôbec ma to netrápilo. Žila som si svoj život a čakala som na muža svojich snov, pretože jeden deň som ostala sama s mojimi deťmi. Tak som mala veľké oči a myslela som si, že hravo nájdem muža, ktorý by ma neklamal, nepodvádzal a hlavne, aby si stál za slovom. Aby miloval aj mojich dvoch synov. Aby som sa mohla spoliehať na neho, ak aj príde kríza, alebo choroba. Verte mi, alebo nie, prosila som Boha.
Boh vypočul moju prosbu a jedného dňa ku mne poslal svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Je to Kráľ všetkých kráľov a Pán všetkých pánov a veru nikdy ma neoklame ani nepodvedie, Jeho Slovo je Pravda. Dokonca miluje aj mojich dvoch synov. Ak príde kríza a či súženie, Pán vo mne ma bude viesť a ja budem žiť život z viery v Neho, pretože Pán hovorí, že ma nikdy nenechá a ani neopustí.
Včera som si pozrela tridsať minútový film o Pánovi a dnes som odrazu pocítila znova túžbu ten film si pozrieť ešte raz. Bol to pre mňa tak citový zážitok, že na konci filmu som zvolala nahlas: Pane!
Z mojich očí tiekli slzy ako hrachy a vtom som vedela, že je pri mne Pán, že je vo mne Pán a vie aj moje myšlienky. Pán prišiel, aby mi dal pokánie, pretože som Ho prosila. Stále prosím Pána o modlitby, lebo mi dochádzajú slová a myslím si, že sa vôbec neviem modliť. Vtom som začala Pána prosiť, ale ani prosiť som Pána nevedela. Ako prosiť, ako hovoriť modlitby, veď apoštol Pavol píše, že my sa nevieme modliť a preto nám na pomoc prichádza Boží Duch, aby skrze naše pery On prosil.
Predsa som ráno Pánovi písala, že túžim pokľaknúť pred Neho a prosiť o Jeho zjavenie, o Jeho silu, lebo odrazu nechápem, cítim sa veľmi slabá a túžim ostávať s Bohom. Túžim Pánovi hovoriť o mojej láske k Nemu a v tom viem, že svoju lásku k Bohu dokazujem veľmi málo, veď Pán Ježiš nám predsa hovorí:

Potom, privolávajúc zástup aj svojich učeníkov povedal im: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
/ Evanjelium podľa Marka, 8, 34- 38/

Keď Mária a Jozef našli dieťa Ježiša po troch dňoch hľadania, Pán im povedal:
Čo ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?/ Evanjelium podľa Lukáša, 2,48/

Dnes my, kresťania máme byť vo veciach nášho Boha, veď sme nielen Božími deťmi, ale aj služobníci Pána Ježiša Krista. Sme Kristovi svedkovia a svedčíme o Ňom, Živom Bohu, o tom, že Boh je Skutočný, dal sa nám spoznať. Sme pokrstení Jeho Duchom a pamätáme si ten nadprirodzený zážitok a aj dátum svojho znovuzrodenia. Pán nás chce viesť Jeho cestami, a ak nás niekam posiela, On ide s nami a skrze nás sa Pán chce osláviť. Je nesmierne dôležité Boha počúvať. Pán Ježiš už ako dieťa bol v Otcovi a počúval Ho na slovo. Jeho múdrosť obdivovali a nechápali, že dieťa má v sebe toľkú múdrosť. My sme veľmi slabí, aspoň si to myslíme a váhame. Vieme, že bez Božieho Ducha nedokážeme nič. Ale my Jeho Ducha predsa máme, tak naše skutky činené sú s Pánom.
Nad čím v poslednej dobe mnoho premýšľam, je moja nečinnosť a vlastne, premýšľam nad tým, ako mnohí žijeme v pohodlí a hoci tvrdíme, že túžime slúžiť Bohu, niečo v nás škrípe. Nevieme sa vzdať pohodlného života, ale verím, že Pán nás vyženie z pohodlia svojho domu, aby sme konečne vzali svoj kríž a nasledovali nášho Kráľa všetkých kráľov. Aby bol Kristus, nie my. Verím Pánovi Ježišovi, že nás prepáli Jeho ohňom, aby upevnil naše charaktery, aby sme konečne boli ako On, náš Boh.
Tak sa pýtam Pána: Pane, Ty, ktorý máš so mnou neobyčajnú trpezlivosť, lebo na vlastnú škodu, mnoho krát som zlyhala, Ty ma predsa miluješ a zakaždým, ak Ťa Bože volám, Ty prídeš. Čo urobím ja? Vôbec nič. Pane, dokedy budem ešte takáto? Lebo nestačí túžiť Bohu prinášať ovocie Jeho Ducha, ale nech sa túžba zmení na skutky v Pánovi. Veď naše ovocie Svätého Ducha nie je naše, ale Božie. Boh nás ale tak miluje, že Jeho ovocie pripisuje nám.
V čom teda kresťan, kam patrím aj ja, prečo neustále zlyhávame a stále ak aj túžime, padneme? Hovorím za seba a cítim sa pritom úplne na nič: Lebo ešte stále nemilujeme tak, aby sme pre Pána Ježiša opustili úplne celé svoje ja! Aby sme opustili pohodlie a žili pre Pána Ježiša Krista, veď On si našu lásku zaslúži najviac. Služba Jemu, kresťana povzbudzuje a radosť v človeku sa nedá opísať. Lebo ak si človeka použije Boh, je to nádherné, neopísateľné.
Verím, že Boh mi ukázal, že už to dlho nepotrvá a pôjdem za Pánom so srdcom plným lásky k Nemu a k blížnemu svojmu.Som veľmi slabá, ale On, je vo mne Sliný. Ja stále zlyhávam, ale Pán Ježiš ak ma povedie, stane sa Jeho vôľa. Túžim aby som konečne dovolila Pánovi Ježišovi, aby On žil skrze mňa, nie moje ja. Veď láska je o tom, že zapriem seba, aby žiaril Ježiš Kristus, v Ňom je tá najväčšia láska.

V svetle Pána

9. června 2016 v 16:14 | Reginahv


1.
Kráčať v svetle Pána
človeka privedie k Nemu, nášmu Bohu.
Kráčať v Duchu Pána,
privedie človeka k nádhernej láske Pánovej.
Kráčať po úzkej ceste,
privedie človeka k hľadaniu múdrosti Božej.
Kráčať tak, ako chce náš Boh,
znamená odovzdať Mu celý svoj život.
2.
Lebo len Ježiš Kristus je Láska
a On ti cestu ukáže,
ak nechceš upierať svoje oči
na svetské veci, čo sú nepodstatné.
Ak túžiš po Bohu v svojom srdci,
vtedy ťa povedie Boh Všemohúci.
3.
Ak nechceš vytŕčať z radu blížnych,
ale skromne sa utiahneš do kúta,
vtedy tvoje srdce hreje Pán Ježiš,
lebo si sa do komôrky zavrel
a túžil si byť osamote s Bohom.
Modlitba k Pánovi ťa naplní Jeho láskou.
4.
Každý človek celý život hľadá lásku.
Málo ľudí ale vie,
že tá Najväčšia a Skutočná Láska
je od Pána Ježiša Krista.
Len On napĺňa Jeho Láskou naše srdcia,
ktoré bez Lásky Božej
nikdy neuvidia Pána.
5.
Dnes sa blýskalo a padal dážď,
moja duša vnímala Tvoju Silu,
Pane, Ty miluješ nás,
na konci dažďa nám pošleš nádhernú dúhu,
pripomenieš nám Tvoju zmluvu s nami,
že nezabúdaš na nás
sme Tvoje deti, Milovaný Boh náš.
Tvoja Láska Bože v nás nikdy neumiera.
Si Boh a si náš Kráľ!

Môjmu Bohu

8. června 2016 v 22:02 | ReginahvÓ môj Dobrotivý Boh!
Môj Pán Ježiš Kristus,
aké krásne je Tvoje dielo,
aké nádherné je Tvoje Meno,
aký si Mocný Pane.
Ako nás miluješ bez hraníc.
V láske aj súžení Ti ďakovať túžim,
veď nik nie je ako si Ty!
Sme zlé pokolenie,
niet v nás dobré nič.
Ak aj túži človek dobrý byť,
dobrý si v nás len Ty.
Ó Pane, môj Boh a moja spása!
večný život nám dávaš.
Aké predivné je Tvoje dielo,
ako žasne človek nad všetkým,
čo Ty si Bože učinil.
Žasne nad Tvojou láskou,
aj nad Tvojim zjavením.
Ty si Pane cesta k Otcovi,
si Jediný Svätý Boh na zemi.
Si pre mňa Ty Pane, Jediný.
Ty si láska a dobrota vôkol,
v srdci človeka máš svoj trón.
Túžim Pane, aby si ma viedol,
aby Tvoja spravodlivosť naplnila zem.
Nech Tvoje skutky vidia Pane,
aby Ťa oslavovali všetci ľudia.
Si Mocný a si Všetko,
vždy si tu Pane bol,
všetci Ťa túžime počuť,
Tvoj Hlas nech nám zaznie z veľkých hôr,
pre lásku v srdci k Tebe, Pane.
Pane, túžim naplniť zákon
a lásky mať nadbytok,
lebo všetko dobré je z Teba,
ctím si Ťa a vážim, si pre mňa Všetko.
Pomôž človeku aby hľadal Teba,
aby túžili Ťa v srdci mať!
Nech túžia Ťa spoznávať a
prijať pokánie od Božieho Syna.
Pomaž olejom naše čelá,
aby sme sa vedeli spoliehať len na Teba.