Květen 2016

Vyznanie Bohu

31. května 2016 v 6:17 | ReginahvV tom obrovskom vesmíre určite nie som sama, kto Ti Pane túži napísať vyznanie. Si Pane Všetko vo všetkom, Ty Jediný si Dokonalý a Ty jediný si plný lásky. Tvoja láska nemá hraníc. Nik si nedokáže predstaviť Tvoju moc nad nami všetkými, ktorí sme na zemi a aj vo vesmíre. Si náš Vládca, Boh, Veľkňaz, Pán všetkých pánov a Kráľ všetkých kráľov. Si Pane prvopočiatok a aj koniec. Si alfa a omega. Dnes, pri prechádzke si mi ukazoval Tebou stvorenú nádhernú prírodu, spev vtákov, tisícročné stromy, ľudia stvorení na Tvoj obraz, na Boží obraz sme stvorení. Záhadné výrazy ich tvári a pohybov pri chodzi, krása ľudí, vôbec nezáleží na tom, či je človek mladý alebo už senior. Vráskaví a pritom detskí, seniori, ktorí pomaly dožívajú a myslia si, že Ťa poznajú. Tak mi prišlo všetko nesmierne ľúto, že mnohí si myslia že Ťa znajú, ale Pane, mýlia sa.
Ty si náš Stvoriteľ a aj náš Spasiteľ. Pane viem, že nás neskutočne miluješ a učinil si pre ľudstvo všetko. Všetko, znamená, že si sa stal jedným z nás, aby si nám ukázal, ako máme žiť, ako sa na Teba spoliehať vo všetkom, ako modlitbami k Tebe pristupovať. Ako Ťa Pane vnímať od skorého rána, keď myšlienky sú ešte rozlietané na všetky strany. Ale Ty ma Bože vedieš k tomu, aby som od rána túžila Tebou sa dať viesť. Ty si život a Ty Jediný si zaslúžiš, aby si Ťa človek ctil a vážil a miloval láskou Tvojou, lebo človek bez Teba nedokáže ani milovať.
Pane, milovaný Pán Ježiš Kristus, narodil si sa v tele človeka a od maličkého chlapca si vedel, že si náš Boh. Lebo: " Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto Slovo bolo na počiatku u Boha."/Ev.Ján,1,1-2/
Ty si to vzácne Slovo od Boha, si svetlom, ktoré osvecuje cestu každého človeka. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila./ Ev.Ján, 1,5./
To pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete, a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu Jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Ev. Ján, 1,9-15.
Ty Pane núkaš človeku večný život plný Tvojho Ducha, núkaš každému milosť a spasenie, ak človek počúva Tvoj Hlas. Ty klopeš každému človeku na srdce a túžiš mať vzťah plný lásky s každým človekom zvlášť. Nie skrze iného človeka, lebo všetci sme hriešny.
Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce, čuješ jeho hlas, ale nevieš odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. Ev.Ján, 3,6-9.
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo, a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. Ev. Ján, 3,16-22.
Pane, Ty si pre ľudí učinil všetko, aby sme našli spasenie v Tebe. Z lásky k nám si sa dal ukrižovať za naše hriechy, aby každý, kto v Teba uverí, mal život v Tebe. Každý jeden hriech je pribitý na kríž, ale len pri tom človeku, kto Ťa túži stretnúť na zemi, kto túži mať s Tebou láskyplný vzťah, kto Ťa miluje a sa znovuzrodí v Tebe. Pane, si Nádherný vo všetkom, v čom vidíme Tvoje dielo, Tvoju Božskosť. Nikdy nijaký človek sa Ti nevyrovná, hoci mnohí si myslia o sebe, že Ťa nepotrebujú. Pane, oni sú ochudobnení o Tvoju lásku, o Tvojho Ducha.
Prečo Ťa netúžia spoznať? Prečo nehľadajú Boha? Prečo sú tak strašne oklamaní tým zlým duchom, tým satanom a diablom? Viac slúžia tme ako svetlu. Prečo tvrdí niekto že Ťa pozná, ale predstavy o Tebe má nejasné a lživé? Ach, Pane, ak by si chcel, pre Teba nič nie je nemožné. Si to Ty, Bože, ktorý dávaš človeku túžbu do srdca spoznať Ťa. Si to Ty, Spravodlivý Pane, ktorý tomu, čo túži Ťa spoznať, vložíš do srdca vieru v Teba.
Pane, mám túžbu vyznať sa môjmu Bohu, môjmu Pánovi. Ďakujem Ti, že si umrel aj za mňa, že si každý môj hriech pribil na kríž, že ma očisťuješ Tvojou Drahocennou Krvou každý deň, ak prosím. Lebo všetky hriechy sa očisťujú Tvojou Krvou, bez preliatia Tvojej vzácnej krvi, niet odpustenia pre nijakého človeka. Lebo Tvoja Krv je Vzácna, je to Krv nášho Boha.
Ďakujem Ti Pane, že mi dávaš pokánie, kde vyznávam svoje zlé skutky, alebo hriechy. Pretože nijaký človek nechodí na zemi, ktorý by nemal hriechu. Pretože bez vyznania hriechu môjmu Bohu nie je pokánie. Človek bez Teba Pane nič nedokáže. Ani len milovať najozajstnou láskou. Ty si ma Pane miloval Prvý a ja Ti zo srdca ďakujem za Tvoju trpezlivosť so mnou, že ma dvíhaš keď upadnem, že vnímam Tvoju lásku a objatie Tvojho Ducha.
Pane, si mi Všetkým, všetkým Najvzácnejším a Najdrahším čo si len človek môže priať. Si v mojom srdci Živý Klenot. Z Tvojich dlaní pijem živú vodu. Túžim Ťa vyznávať všade, pred celým svetom, túžim pokľaknúť pred Tebou a prosiť za mnohých.
Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje koho chce. A Otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal Synovi, aby všetci ctili Syna tak, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý Ho poslal./Ev.Ján, 5,21-24./
V posledné dni- hovorí Boh- vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny. Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať. A urobím zázraky hore na nebi, a znamenia dolu na zemi: krv, oheň, a dymovú paru. Slnko sa premení na tmu, a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a slávny deň Pánov. A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený. /Skutky ap. 2,17-22/

O živote

17. května 2016 v 19:44 | Reginahv


O živote písať vôbec nie je ľahké. Prežila som mnoho zlého, ale aj dobrého. Zažila som aj chudobu a aj nadbytok. Boli chvíle, keď som sa trápila a utiahnutá doma v kúte som plakala. Nechápala som, prečo ja? Prečo sa musím toľko trápiť? Bolo mi ľúto hlavne mojich dvoch synov, ktorí sa trápili so mnou. Bola som stále chorá a vychudnutá na kosť. Všetko ma trápilo, všetko, čo sa týkalo mojej rodiny. Všetci príbuzní bývali od nás príliš ďaleko, aby sme mohli aspoň na víkendy chodievať k nim. Bola som mladá, keď som ostala sama s deťmi. Mala som príliš veľa starostí, aby som bola pokojná a moje deti žiaľ, boli do tých starostí zapletené tiež. Odstupom času viem, že som ich mala chrániť od zlého. No nepoznala som Boha a ak, tak len z počutia.

Chvála a večná sláva môjmu Pánovi, že sa mi dal nájsť a viem čo znamená Jeho pokoj v mojom srdci,vždy, keď Pána prosím, lebo túžim, aby On žiaril skrze mňa, aby Pána túžilo poznať mnoho ľudí, aby sa znovuzrodili v Kristovi. Skutočný pokoj do srdca človeka dáva len Pán Ježiš Kristus. No nie len pokoj, ale aj radosť z poznania, že je Skutočný a Živý. On, náš Boh a Pán zostúpil na zem, aby v tele človeka nám zjavil Jeho vôľu, ktorá je svätá. Ak by nás nemiloval, nedal by sa priklincovať na kríž a netrpel by strašné muky pre nás, ktorí sme nehodní Jeho milosti.
Teda, mohla by som písať a aj napísať hrubú knihu o mojom živote. V podstate, dnes vidím, ako sa trápi môj syn, hoci pred nedávnom nemal starosti, ak mal tak ich považoval za riešiteľné a nebál sa ich. Ako dieťa bol živý, neposedný. Bol vždy trochu tichý, ale dnes viem, že to bola detská hanblivosť. Škoda, že ešte neuveril Pánovi, lebo úľavu, ktorú by mu dal Boh do srdca, by pocítil okamžite.

Môj vnúčik sa pred štyrmi rokmi narodil zrejme zdravý. Ak aj bolo niečo v jeho správaní iné, my sme to nechceli vidieť. Neustále sme opakovali: je zdravý. Myslím si, že je neskutočne nádherný, s tým najúprimnejším srdiečkom. On nevie sa pretvarovať a očividne má rád každého, kto má rád jeho. Má svoje sníčky, ktoré stráži sám Boh. Nevie rozprávať, aspoň zatiaľ nehovorí. Má svoje vyšliapané cestičky a chodí len po známych cestách. Nik ho nepresvedčí, aby prešiel na vedľajšiu cestu. Je autista. Verím z celej sily, že Boh sa na ňom oslávi a uzdraví nám ho. Hovoria, že šlo to s ním z kopca po jednom očkovaní. Preto ho nechcú viac očkovať. Neviem čo povedať, či skôr napísať. My sme boli povinne očkovaní a neviem o nikom, kto by ochorel z toho.

Len Boh vie, ako to naozaj je. No môjmu synovi sa zrútil celý svet a obáva sa budúcnosti. Možno príliš zjednodušujem veci, ale ja verím Pánovi, že vnúčika jedného dňa uzdraví. Mnoho im túžim hovoriť o Pánovi, že zomrel za naše hriechy, Jeho Drahocenná krv nás očisťuje od hriechov denno denne, lebo nik z nás nevie byť dokonalý ako bol Pán Ježiš Kristus, keď prišiel na zem nám zvestovať evanjelium, aby každý človek, ktorý v Neho uverí, mal život v našom Bohu. Boh miluje tých, ktorí si dokážu priznať viny, ktorí sú pokorného srdca, ktorí dokážu plakať a túžiť po milovanom Ježišovi, lebo On je pravda. On je život a On, Ježiš Kristus je cesta k Bohu. My, ktorí sa postupne uzdravujeme v Pánovi, mnoho krát nedokážeme ísť po tej jednej úzkej cestičke, neustále niekto vybočí. Ale Pán je Ten, ktorý vráti človeka na cestu spasenia, veď povedal Otcovi Nebeskému, že nikoho nestratí, ale všetkých nás privedie k Nemu.

Tak veľmi všetci potrebujeme pokoj Kristov v našom srdci! Počúvať nádherný Hlas Boha. Dnes, pri modlitbe k Pánovi, mi Pán ukázal, ako úboho málo Ho poznám a ako Mu nedôverujem! Veď ak Pána počúvam a túžim činiť Jeho vôľu, On vypočuje moje modlitby k Nemu, ale ešte nie je ten správny čas. Slzy mi padali veľké ako hrachy, ale potom som zvnútra môjho srdca započula Hlas a ten mi povedal: Ostaň v Pánovom pokoji a pros Pána o pomoc, lebo len ak ostaneš v pokoji ostaneš v Bohu a On ostane v tebe. Amen Pane, ďakujem. Každý človek nedokáže uveriť srdcom v Pána. Lebo nestačí ústami vyznať Pána, ale srdcom túžiť po Milovanom Kristovi. Lebo aj vieru v Neho človek obdrží darom od Boha. My ľudia nič nedokážeme bez Boha, vôbec nič.

Žiť život s Bohom nie je o prázdnote v srdci, alebo v duši. Život s Pánom je nádherný, lebo Pán Ježiš Žije! On napĺňa srdce človeka Jeho láskou, Jeho Duchom. Žiaľ, niekedy človek sa dá odpútať od Pána aj ak sa s niekým nepohodne, tiež starosti sveta, únava ktorú niekedy nedokážeš premôcť. Za tým všetkým sa ukrýva ten zlostník, ktorý chce jediné, aby človek zabudol na Boha. Preto nech nik z vás nedovolí tomu zlému vládnuť vo vašom srdci! Lebo nik, kto netúži po Kristovi, nik nie je znovuzrodený! Je bez Božieho Ducha a preto netúži po rečiach o Pánovi, ktorý je Všetko vo všetkom. Tak túto pravdu opakujem: Ak netúžiš po Ježišovi Kristovi a nectíš si Ho ako Boha, nebudeš spasený. Boh predsa odovzdal do rúk všetko svojmu Synovi, aby všetci si Ho ctili a vážili, lebo kto nectí Syna, nectí ani Otca. Vtedy nie je znovuzrodeným kresťanom.

Ďakujem Pánovi Ježišovi Kristovi za všetko, čo mi ukazuje a čím ma On, môj Boh sprevádza. Ďakujem za súženia, lebo môj Pán ma učí trpezlivosti a pokore, ostávať v Pánovi znamená pokoj v mojej duši, nech sa bude diať hocičo. Lebo len vtedy je Pán vo mne, ak trpezlivo a pokorne znášam aj bolesti a aj starosti sveta. Viem jednu vec potvrdiť. Ak sa mi diala krivda a ja som pokorne znášala všetko, Pán Ježiš ma zakaždým odmenil. Pán nám hovorí, že všetko máme činiť v Jeho svetle a aj verím, že tak činíme. Preto verím Pánovi Ježišovi Kristovi, že On si aj tie zlé veci použije na dobré. Na záver mám nesmiernu túžbu vpísať ešte jeden žalm.Blahoslavený každý,
kto sa bojí Hospodina!
Kto chodí po Jeho cestách.
Keď sa budeš živiť
z práce svojich rúk,
blažený budeš a dobre sa ti
bude vodiť.
Tvoja žena bude ako úrodný vinič
vo vnútri tvojho domu.
Tvoji synovia ako mladé olivy
okolo tvojho stola.
Hľa, takto dôjde požehnania muž,
ktorý sa bojí Hospodina.
Nech ťa požehná Hospodin zo Siona!
Dívaj sa na blaho Jeruzalema
po všetky dni svojho života
a uzri synov svojich synov.
Pokoj nad Izraelom!
/Pútnická pieseň. 128/

Oblečiem si Krista

13. května 2016 v 13:24 | ReginahvNádherná láska môjho Pána
ma budí každučký deň hneď zrána.
V Ňom sa radujem a
za všetko Bohu ďakujem.
Dáva mi nádej do budúcna,
ja strácam sa v Ňom,
túžim splývať s mojím Pánom.
Božia láska je čistá a krásna,
moje srdce živí Boh.
Sila a múdrosť Božia
ma buduje do budúcna,
láskou som odetá v Ňom.
Túžim byť ako môj Pán
ktorý ma vedie
hoci som slabá,
On je sila vo mne!
Vedie ma k duchovnej rozumnosti
aby dokonalosť Jeho svietila skrze
nádobu Jeho.
Veď On je Všetko vo všetkom!
Niekto povedal:
Ty píšeš žalmy a to je nič pred Bohom.
Moja túžba je vtedy skutočná a živá
a Božia láska je citeľná a večná,
Duch Pánov je vo mne a so mnou
a nekonečne ma objíma.
Nech Tvojou láskou Pane
každý človek vedený je,
a Duch Boží nech do ľudských sŕdc vpíše
zákony Božie a podľa nich ľudia aj žite!
Veď Ježiš Kristus vás všetkých nekonečne miluje!
On je Trpezlivým a Svätým Pánom
túži po nás nekonečne.
Spoznaním Boha sa človek znovuzrodí v Ňom
lebo Kristus je naším Veľkňazom a Pánom!
On skúma srdce človeka,
vieru v Neho darom obdržíš.
Radujem sa v mojom Pánovi,
veď On ma miloval Prvý.

Pozdrav zo zeme

5. května 2016 v 12:16 | ReginahvPozdravujem úplne všetkých, ktorí si prečítajú tieto moje zápisky, ktoré píšem pravidelne, no vydávam ich nepravidelne. Záleží na Pánovi, ako mi ich dáva vidieť On. Včera mi Pán ukázal, ako nás veľmi miluje. Pán vlastne, túži po človeku, lebo nás stvoril pre Neho. Dokonca si myslím, že ak človek vyzná Pánovi svoje hriechy s úprimným a otvoreným srdcom, teda nijaká falošnosť nesmie v tom byť, Boh túži odpúšťať hriechy ľuďom, aj tie, keď si človek už zúfa a myslí si, že je stratený a zlý. Boh miluje hriešnikov a pokorným dáva milosť.
Vari nie je dokázaná láska Kristova? Veď On sa dal dobrovoľne ukrižovať, aby každý hriech vyznaný Bohu bol ukrižovaný. Boh je odpúšťajúcim Bohom a kto vyzná Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a Pána, od toho okamihu vnímaš, že nie si už sám. Otec nebeský odovzdal totiž všetku moc do rúk Pána Ježiša. Boh ti sníme z pliec bremeno tvojich hriechov tak, že to vnímaš. Ak si bol k Nemu samozrejme otvorený a úprimný. Lebo istotne si počul, že Boh skúma tvoje srdce a ak v srdci tvojom nie je úprimnosť a láska, všetko je zbytočné, lebo človeka môžeš oklamať, Boha nikdy neoklameš! Preto pros Pána o pokánie. Zažiť znovuzrodenie v Pánovi Ježišovi je nezabudnuteľný zážitok a človek si zapamätá aj ten dátum. Veď znovuzrodenie v Kristovi ti zabezpečuje večný život v kráľovstve nebeskom. Nikto, kto sa nestretol na zemi so Živým Pánom, večný život nemá. Ale ak sa začne modliť k Bohu, Boh sa postará, aby človek nezahynul, ale aby žil. Sám Boh sa ti dá spoznať!
Tvoje oči sa otvoria, to Pán Ježiš Kristus ti ich otvorí, a sníme závoj z tvojho srdca. Sám nebudeš chápať ako si mohol byť tak dlho až taký slepý? Tvoje pery budú túžiť velebiť Boha a sám Boh si ťa začne vychovávať. To je pre niekoho neuveriteľné, ale toto je jediná pravda. Ak máš čo len maličkú, ale skutočne úprimnú túžbu poznať Pána, spoznáš Ho! Nikdy o tom nepochybuj. Lebo Ježiš Kristus je cesta, pravda a život.
Nie som nijaký učiteľ, preto píšem svoje osobné svedectvá na tento blog. hoci viem, že len malá čiastka si ich prečíta. Možno píšem stále dookola, ako nájsť Boha ale ver mi, ak chceš žiť, je to veľmi dôležité. Nepíšem všetky moje svedectvá, pretože sú pre mňa. Pán dáva každému osobitne Ho spoznávať a plnosť Ducha Božieho, samozrejme, ak v tvojom srdci je túžba byť s milovaným Kristom vždy! Len malá čiastka ľudí pozná Pána Ježiša a znovuzrodili sa v Ňom. Ostatní si nemyslia nič, poprípade sa stane, že nechápu, prečo si toto všetko neberiem kdesi do kostola a nehovorím o tom s farárom. Ľudia nechápu mnoho vecí, lebo si zakrývajú oči a aj uši pred jedinou pravdou, ktorou je: Ježiš Kristus. Boh predsa chce s nami byť stále, nie len v nedeľu na dve hodiny. Že na dve? Niekde netrvá kostol ani jednu hodinu!
Ale pevný základ Boží predsa stojí a má túto pečať: Poznal Pán svojich! a: odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo. Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené. jedny na čestnú, iné na všednú potrebu. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na každé dobré dielo. / Druhý list Timoteovi 2, 19-22/
Pán Ježiš vstúpil do môjho života a znovuzrodila som sa v Ňom 18.1.2012. Keď sa mi Pán dal spoznať, nič som poriadne nechápala, ale vnímala som Jeho Ducha Svätého, Jeho neobyčajnú lásku, cítila som sa omnoho ľahšia, lebo Boh mi odpustil mnohé hriechy a radosť z toho, že Ježiš Kristus žije, tá radosť je neopísateľná. Prosila som Pána, aby mi pomohol, pretože človek rýchlo upadne do sveta, satan má na to prostriedky. Do kostola som nechodila, bola som v ňom za života možno šesť krát. Vari stále mnoho ľudí ani netuší, že chrám má Boh podľa Novej Zmluvy v srdci človeka. Pretože Kristus chce byť s každým a každému chce odpustiť hriechy a človeka chce On, náš Pán zachrániť. Nikto nie je taký dobrý, aby obstál na konci, keď Boh príde súdiť tento svet. Ako píše apoštol Pavol, zo zákona nebude ospravedlnený nikto. Lebo zo zákona je len poznanie hriechu. Vierou v Ježiša Krista budeš živý! Túž po slobode s Ježišom Kristom. To neznamená že kráčam s Pánom hladko ako po masle. Pán mi vložil do srdca závdavok Jeho Ducha a On je mojim Tešiteľom a Radcom, vychováva ma, dopúšťa na mňa aj súženie, ale ak počúvaš Pána, všetko je na radosť človeku. Veď pochopte konečne: Boh je Živý a okrem Neho niet iného Pána ktorému sa človek má klaňať. On je Všetko vo všetkom a všetko drží svojim mocným Slovom.
Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre nás, aby sme zbohatli Jeho chudobou.
/Druhý list Korintským 8,9/
Ľudia, zabudnite konečne na modly, zabudnite na modlitby, ktoré vás naučili vaši rodičia, lebo Boh čaká na modlitby v duchu a pravde. Boh chce počuť od vás, že ste vyvýšili Krista nad všetko. Hovor k Pánovi a On ťa vypočuje. Mnohým ľuďom vládne pohodlnosť a neochota počúvať veci, ktoré obrátia život naruby. Mnohí nemôžu reči o Ježišovi Kristovi zniesť. Pretože im vládne ten zlý a oni, zaslepený sami sebou, si vôbec nechcú uvedomiť, že sú vlastne: stratení, ak nenájdu Ježiša Krista, nášho Pána. Vo svete viditeľnom vládne ten zlý. Viditeľný svet budúcnosť nemá. Naopak, všetko neviditeľné je od Boha a jedine neviditeľné má budúcnosť istú. Ďakujem môjmu Bohu, že ma viedol na písanie ľuďom, aby každý, kto uverí v Krista, mal život večný v Ňom. Jediná pravda je od Boha a znie: Ježiš Kristus.
Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten sa dokázal, kto sám seba odporúča, ale koho odporúča Pán./Druhý list Korintským 10, 17- 18/