Leden 2016

O láske

28. ledna 2016 v 18:05 | ReginahvKeď som pred štyrmi rokmi uverila v Živého Boha, na základe svedectva mojej vlastnej sestry, na tú chvíľu, keď sa mi dal spoznať, som čakala tri mesiace. Teda, myslím spoznať až precítene Pána Ježiša Krista za bieleho dňa. Predtým, ale tri mesiace trvalo moje pokánie a výmena môjho pokazeného srdca. Zákrok mi urobil sám Boh a veľmi ma to bolelo. Bolela ma nesmierne moja duša, lebo mi Boh otvoril svedomie a ja som odrazu videla mnoho hriechov, ktorými som veľmi ublížila môjmu Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale Pán sa veľmi radoval môjmu prebudeniu, lebo dal mi precítiť obrovskú lásku a neobyčajnú radosť z toho, že Pán Ježiš nie je nijaký výmysel, ale je Živý Boh. Vložil do mňa nové srdce- Božie srdce a Jeho Ducha.
Moje svedectvá s Pánom Ježišom Kristom sú prekrásne, lebo ak človek spozná Pána, raduje sa neustále zo všetkého, čím človeka Boh sprevádza. Už len pomyslenie, že existencia Pána Ježiša je skutočná, že ak niekto má srdce otvorené, Boh mu pošle Jeho Ducha, už to napĺňa človeka láskou k milovanému Kristovi, lebo Boh je láska. Moja radosť stále trvá a ja túžim hovoriť aj písať o Bohu. Boh nie je nejaký deduško sediaci na oblohe. Boh je Všemohúci a nič pred Ním človek nikdy neskryje. Je Najmocnejší a je Kráľom všetkých kráľov a Pánom všetkých pánov. Je Stvoriteľom neba aj zeme, človeka, zvierat, morí, stromov, vtáctva aj rýb. Stvoril všetko živé aj neživé. On je Život a núka nám spasenie, všetkým, ktorí majú otvorené srdcia.
Boha nemožno oklamať ani sladkými rečičkami a ani výnimočnou krásou, klamstvom už vôbec nie. Pán skúma naše srdcia aj ľadviny a vie o nás všetko. Bohu sa páči viera v Neho a otvorené srdce, túžba ostávať s Ním neustále. Ale aj vieru v Neho ti Boh dá darom, lebo človek nedokáže bez Neho ani dýchať. On náš Hospodin a Boh je Všetko vo všetkom. Len človek, ktorý si nikdy nedokáže priznať svoje hriechy, nedokáže učiniť pokánie, ostane slepý so závojom na srdci, lebo si nedokáže predstaviť pre samolásku, že všetko, aj vzduch, voda, vietor, neobyčajné udalosti sú vôľa nášho Pána Ježiša Krista. Že láska v človeku je od Boha, lebo človek sám nedokáže milovať.
Láska Ježiša Krista k človeku je nadprirodzená. Zomrel za hriešnikov, za tých, ktorí v Neho uveria a milujú Ho. Pán Ježiš pre ľudstvo urobil všetko. Zostúpil z nebies a dal sa pribiť na kríž, aby nám boli odpustené hriechy všetkým, ktorí v Neho uveríme. Porazil smrť na kríži. Vstal z mŕtvych na tretí deň a vzkriesi aj tých, ktorí kráčajú s Ním podľa Božej vôle. On mal tú moc nedať sa pribiť, ale Pán to urobil z lásky k nám, aby sme mali život v nebeskom kráľovstve. Pán Ježiš Kristus aj dnes je všade a vedie svojich tak, aby prinášali ovocie Ducha Svätého.
Pán kázal na zemi Evanjelium o pokání a o kráľovstve Božom. Priniesol nám radostnú zvesť, aby každý, kto v Neho uverí, mal život. Toto Evanjelium sa dnes káže po celom svete tak intenzívne, ako nikdy predtým. Mnohí sa pohoršujú nad zvesťou o Pánovi, ale mnohým je na život. Ak niekto neverí v Ježiša Krista, nemá život. Ale ani falošné evanjelium nespasí nikoho. Ak ideš do kostola v nedeľu a ostatné dni nie si v láske s Pánom, nemáš život. Falošné evanjelium teraz je pre mnohých prijateľné, lebo znie: chcem byť zdravý, šťastný a mať mnoho majetku, nové auto, krásnu ženu a všetko naj. Presne toto teraz platí medzi ľuďmi. Ale nasledovať Pána Ježiša Krista žiada od človeka viac. Aj Pán hovoril, keď žil na zemi, že nemá kde hlavu skloniť. Že ak ho niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba. A Pán hovoril aj o pokání, ale tom skutočnom pokání, ktoré dáva Boh.

V tom čase prišli niektorí, a rozprávali Mu o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal: Myslíte si, že títo Galilejci keďže tak trpeli, boli väčší hriešnici, než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oní osemnásti na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci, než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú zem kazí? On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho.
( Evanjelium podľa Lukáša, 13, 1-9 )

V dnešných časoch len málo ľudí uverí v Boha a to je veru na ich vlastnú škodu. A viete ako k nám príde Nebeské kráľovstvo?

Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia spozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto, alebo tamto je! Lebo ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami.
( Evanjelium podľa Lukáša 17, 20- 21 )

18.1.2012.

17. ledna 2016 v 23:45 | Reginahv


V srdci mojom sa vtedy zrodila túžba,
túžila som stretnúť Najvzácnejšieho Muža
všetkých čias...
Ten deň bol ako každý iný,
Ty si ma ale láskou hrial.
Lebo som Ťa spoznať smela
a Tvoje objatie ma nesmierne povzbudilo,
moje pery hľadali pre Teba slová lásky,
moje srdce sa Pane s Tvojím objalo.
Moja duša radosťou sa zobudila,
lebo môjho Boha velebila.
V mojich žilách vrela živá voda,
Ty láskal si moje srdce znova.
Nikdy si ma neopustil,
aj ak som vybočila z úzkej cesty.
Pane, ten deň bol veľmi nádherný,
prišiel si ku mne Ty, Najvyšší!
Vstúpil si do izby a objal si ma,
túžba ísť za Tebou-
ma veľmi posilnila.
Odvtedy som Tvoja
a Ty si môj Pán.
Vtedy Pane,
si mi všetky hviezdy na nebi ukázal!
Povodil si ma celým nebom
a Tvoja láska priľnula naveky
v srdci mojom.
Postavil si si oltár v ňom,
môj Pán a môj Boh!
Tvoja láska prebúdza ľudí
a Tvoj Duch vo veriacich prebýva.
Lebo si Jediný Živý Boh a Pán!

List môjmu Pánovi

10. ledna 2016 v 13:53 | ReginahvBože,
aká je Tvoja láska,
ak človek túži ju vnímať každý deň?
Som len čiastočka malá
vo vesmíre stratím sa Ti, ale Ty ma nájdeš...
Že Tvoja láska Pane
ma pritiahne na celé veky.
Že si ma miloval už od nepamäti.
Že si ma stvoril a
vdýchol si do mňa život nový.
Ja túžim po Božej láske,
po Kristovi Ježišovi.
Lebo si mi Boh aj Otec
zjavil si mi Tvoju lásku dnes...
Ako Otec miluje Syna a Ducha,
ako Syn miluje Otca a Ducha,
ako Duch miluje Otca a Syna,
tak milujem aj ja môjho Hospodina.
Tak ma vo mne miluješ Ty,
lebo si Boh a chrám máš v mojom srdci.
Ste Traja a predsa Jeden si Bože,
Tvoja láska k človeku je bez hraníc.

Chcem všetkým povedať...

4. ledna 2016 v 20:46 | Reginahv


Už druhý krát som vymazala všetky články, všetky verše písané Bohu z môjho blogu. Stalo sa to bezmyšlienkovite. Áno, trápi ma to, lebo čas trávený s Bohom všetkym čo mi Boh v danej chvíli dáva, ako ma obohacuje Ním Samotným, ale aj kvôli všetkým, ktorí si prečítajú čo i len jeden riadok, pretože ak už nenapíšem nič, budem sa cítiť vinná pred Bohom. Viete že Pán Ježiš Kristus tak veľmi miluje človeka, že sa dal ukrižovať, aby každý človek, ktorý v Neho uverí, mal život? Tieto slová ale by mal každý brať veľmi vážne, lebo len ten človek má život, ktorý sa znovuzrodí v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, kto sa dá viesť Bohom. Kto túži mať Pána všade a vo všetkom. Ale ak sa Boh dá poznať človeku a verte mi, On sa dáva poznať, človek túži slúžiť Pánovi Ježišovi a plniť Jeho vôľu ktorá je pre človeka prvoradá a prináša ovocie Božieho Ducha. Ak neberie niekto vážne slová Pánove, ak neberie vážne Ježiša Krista, ktorému dal Boh všetku moc, ani Pán Ježiš nebude brať vážne teba, keď príde súdiť tento svet.
Lebo Boh tak miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nik nezahynul, ale večný život mal každý, kto uverí v Neho. Evanjel.podľa Jána.3/ 16.
Pravé evanjelium je vždy o Ježišovi Kristovi, našom Jedinom Spasiteľovi. On je cesta, pravda a život. On, Ježiš Kristus je hodnotou pre všetkých ľudí, bez Ježiša niet života. Všetci sme pred Bohom hriešni. Ježiš Kristus prišiel na zem, aby mnohí, ktorí v Neho uveria, mali život v Ňom. Aby mohol každého spasiť, každého, kto túži byť s Bohom. Jedine kráčať s Kristom ťa môže spasiť, ak srdcom veríš v Neho. Nijaký človek sa sám nezachráni. Jedine Pán Ježiš ťa môže spasiť, keď prídeš k Nemu osobne, nie skrze iného človeka!
Nik nepríde k Otcovi len tak, ale skrze Krista Ježiša. On je dverami do nebies. On, Ježiš, je Skutočný a Živý Boh. Ježiš Kristus je aj Mocný a Všemohúci Boh. Každý človek by mal poznať Ježiša Krista, radosť aj súženie, lásku Boha, lebo Pán dá človeku Jeho Ducha a vychováva človeka na Boží obraz. Nechcem, nečinne sedieť a nepísať, ak už mám tento blog, ale túžba v mojom srdci je, aby ste poznali Ježiša Krista, lebo On je blízko každému z vás. Počuje a vidí, nikdy nič neostane skryté pred Ním. Boh je Duch a On všetko vidí aj všetko vie. Nemôžte prirovnávať k Bohu nikdy človeka, lebo človek je slabunký tvor a nemožno ho porovnávať so Všemohúcim Bohom. Boh nás stvoril a vie o nás všetko.
Ak sa v tebe ozve túžba spoznať Pána, Pán sa ti celkom určite poznať dá, ak je tvoje srdce otvorené a naklonené Bohu. Lebo Boh skúma naše srdcia a kto hovorí že pozná Boha, ale miluje seba, nemiluje Boha tak, ako by mal. Človek, ktorý nehľadá Krista, nikdy nedôjde spasenia, lebo odmietol Boha ešte kým žil. Preto by každý jeden človek mal počuť Evanjelium Pána Ježiša Krista, lebo jedným je na spasenie a ďalším je na večné utrpenie. Dnes mnoho ľudí chodí do kostola a tvrdí, že pozná Boha. Ale skutočný kresťan, ktorý pozná Živého Boha, vie, že chrám má Boh v srdci človeka. Tam, v tvojom srdci sa usídli Sám Ježiš Kristus, Otec všetkých duší a Duch Boží a povedie človeka cestou spravodlivosti.
Bohu nestačí ak ideš raz do týždňa do kostola. Boh chce, aby si každý deň bol s Ním. Keď vstávaš, pracuješ, ideš spať. Hocičo nech robíš, Pán chce byť pri tom s tebou a chce ťa On viesť. V radosti aj chorobe. V bohatstve aj chudobe. Vtedy, ak si s Ním celý deň, aj noc, ak sa raduješ z tohto poznania, alebo sa raduješ jednoducho že poznáš Pána, lebo ty ho môžeš vnímať, počuť... Môžeš vnímať Jeho objatie, Ježiš Kristus ťa miluje.
Ešte stále je čas Ho hľadať aj poznať. Čo ti bráni, aby si volal k Bohu, aby si sa Mu vyznal z túžby Ho poznať a milovať? Lebo teraz je príhodný čas keď Boh klope všetkým na srdce. Všetkým, ktorí majú srdce otvorené a milujú Boha. Čas je veľmi krátky, veď Pán Ježiš Kristus príde na zem ešte raz. Potom sa dvere do nebies uzamknú navždy. Nikto, kto nehľadá Boha kým má život, po smrti nebude spasený. Už chcem len dodať, že všetko na zemi je márnosť. Všetko na zemi je len dočasný stav. Boh chce, aby Ho človek hľadal celým svojim srdcom a On sa dá nájsť. Nájdeš Ho, ak tvoje srdce je úprimne a pokorné. Všetko, čo som sem napísala je pravda. Prosím, uvažuj o tom kým je čas...